ثریا شهابی: دست درازی به اعتصاب کارکری! میوه ممنوعه نظام

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

موش دوانی در صف متحد کارگر نفت، پتروشیمی،هفت تپه، و دهها مراکز کارکری دیگر ، میوه ممنوعه ساکنین «بهشت» حاکمیت است برای به سقوط کشاندنشان به قعر جهنم ! تحرکات و تلاش های حاکمیت و کارفرماهای فاسد، در مقابله با اعتصابات رو به گسترش نفت که هر روز توسط دهها مراکز کارگری و تشکل های مستقل کارگری مورد استقبال و حمایت قرار می گیرد، از وعده وعید های وزارت کار و مجلس و کانالها و شبکه های دولتی و امنیتی برای شکستن اعتصابات، برای ایجاد تفرقه و شکاف در صف متحد کارگران، برای لطمه به «خرد جمی» و تصمیم و همبستگی جمعی کارگران، بازی با آتش و قمار باخت باخت نظام است!

اگر به مقابله شان با جنبش سبز و اصلاح طلب و موسوی و کروبی و مانورهای مهوع امثال احمدی نژاد ها در میان خودشان بتوانند امیدوار باشند! بتوانند به توان مدیریت شان در جدال های داخلی، امیدوار باشند!

از ابراز نزدیکی به میدان جدال طبقه ای که برای زندگی انسانی به جدال ش آمده است، اگر می توانستند پرهیز می کردند!

اما مگر راه دیگری جز وارد میدان قمار مرگ و زندگی نظام شدن، برایشان باقی مانده است!ً‌

از اعتصاب کارکری، و با چنین اعتصاب و اعتصاب هایی، نمی توان‌میوه چینی کرد!
همانطور که در تجربه هفت تپه و جدال های بعدی آن، توطیه ها و دسیسه ها، عقیم ماند !

هر مقابله، حمله مستقیم یا عقب نشینی راست در حاکمیت یا در اپوزیسیون در مقابل یا در حاشیه این اعتصابات، حتی موش دوانی و وعده توخالی، حتی اگر طبقه کارگر ایران را موقتا دچار این و آن دست انداز کند، آگاه تر، متحد تر، همبسته تر، به جدال در سطح بالاتری می کشاند!

جدال طبقه کارگری که بیش از سه سال است در قامت دیکری به میدان آمده است، میوه چین های نظام را از «بهشت» های ممنوعه به دوزخ های شایسته شان می کشاند،

اینجا ایستگاه آخر فریب و ریا و توطیه و موش دوانی علیه طبقه کارگر ایران است!

طیف کارگران پیشرو و دست اندرکار سازماندهی و پیشبرد مبارزات در جریان، هر روز مجهزتر و متحد و متشکل تر، پتانسیل رهبری و پیشروی خود را نشان داده اند!

نشان داده اند چگونه با حفظ شالوده «خرد جمعی» در مجامع عمومی تصمیم گیرنده و مجری، هر شکاف و «دست ساز » صنفی و قومی و مذهبی و قرارداد و …. ، هر سکته و در صفوف ش را به سمت اتحاد بیشتر و وسیع تر، هدایت کند!

۸ تیر ۱۴۰۰
۲۹ ژوین ۲۰۲۱