فراخوان! آکسیون اعتراضی علیه تعرض به حقوق زنان و در محکومیت حملات شمیمایی به مدارس دخترانه

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

فراخوان! آکسیون اعتراضی علیه تعرض به حقوق زنان و در محکومیت حملات شمیمایی به مدارس دخترانه در سراسر ایران: رژیم فاشیزم جمهوری اسلامی ایران با تعرض مجدد علیه زنان و به مدارس دخترانه درسراسر ایران تلاش مذبوحانه ای برای نگهداشتن حاکمیت ننگین خود دست و پا می زند. این اعمال ضد انسانی وجنایتکارانه جمهوری اسلامی به حق از جانب ملیونها انسان عاصی از رژیم بچه کش اسلامی مورد تنفر و بیزاری قرارگرفته است و باید بصورت سراسری پاسخ درخور خود را بگیرد.

تهدیدات اخیر مقامات قضایی و حکومتی و پا منبری هایشان در مورد بازگرداندن حجاب اسلامی و صدور انواع تهدیدها و رجزخوانی ها وهشدار و ارعاب در مورد مجازات زنان خاطی، بیش از آنکه نشان قدرت نداشته شان در حفظ تحمیل حجاب اسلامی باشد نشان هراس شان از پیشروی آن است. مرتجعین اسلامی و حاکمیت اسلامی صدای مهیب انقلاب زنانه و ضداسلامی جامعه را شنیده اند!
زنان و مردان آزادیخواه!
باید نشان داد دوره گذشته است. دوره ای که اینها جرات کنند با قمه کشی، شلاق، اسید، مسموم کردن وعربده کشی مرعوب کنند تمام شده. برخلاف ظاهر و مضحکه اقتدارشان خود خوب میدانند دیگر قدرت سرکوب گذشته را ندارند، میدانند مردم قبول نمیکنند. میدانند با جامعه ای در آستانه انفجار سر و کار دارند. این حکومتی است که روی "وقت خریدن" در مقابل مردم استوار است. مردم شهر سقز و دیگر شهرهای ایران در تظاهرات اعتراضی خود در وظیفه دولت برای توقف این باندهای جنایتکار هزار بار محق اند. یقه دولت مدعی امنیت مردم را باید گرفت. دولت باید مسئولین جنایت را معرفی کند، دادگاه و محاکمه این جانیان باید علنی باشد. با تجربه بیش از چهل سال گذشته کارگر و زحمتکش، زن و مرد آزادیخواه آن جامعه با گوشت و پوست خود لمس کرده که امنیت و تامین یک زندگی امن امر خود آنهاست.
نمیتوان از جانیانی که رسالت تعرض به زندگی و آسایش ما، رسالت سرکوب و کشتار ما را دارند انتظار امنیت و حرمت فردی و اجتماعی را داشت. اینها مسئول نا امنی و تعرض به زندگی ما هستند. دفاع از امنیت و زندگی ما در دست خود ما است. برای دفاع از امنیت خود باید متحد شد. باید در محل کار٬ دانشگاه٬ مدرسه و محله و شهر و ... متحد شد. باید با قدرت خود امنیت خود را تامین کنیم و در مقابل هر جمع و دارودسته اوباشی با اتکا به نیروی خود بایستیم و مقابله کنیم. باید از حالا برای به زیر کشیدن عاملین بیش از چهار دهه استبداد و سرکوب و بربریت، مسببین فقر و فلاکت و توحش در ایران سنگرها را محکم کرد. انجمن پناهندگان ایرانی - گوتنبرگ به روال حضورهفتگی فعالانش درخیابان، این هفته روز پانزده آرویل ساعت ۱۳ درهمراهی با فراخوان فعالان ( کانون همبستگی با مبارزات انقلابی مردم ایران - گوتنبرگ )، درمیدان برنس پارکن تجمع می کنیم تا به دفاع از موجودیت مبارزات زنان و دختران جامعه و جنبش زن - زندگی - ازادی برآییم.
زمان : شنبه 15 آوریل ساعت 13:00 یک بعدازظهر
میدان برنس پارکن در شهرگوتنبرگ مکان:
شماره تلفن های تماس:
مهوش رشیدی بیرگانی: 0703219151
نسیم محمدی : 0736866054
نیایش تقی پور : 0739382294
زینب طاهری : 0720424665
انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ
آوریل 2023