منشور مطالبات حداقلی تشکل‌ها و مسئله زن در آینده ایران