ایرج فرزاد: برای این روزها, خطاب به فاتحان خیابانهای ایران

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

با خروش موج طغیان جامعه و در راس آنها خیزش زنان ایران برای آزادی و برافکندن اختناق حجاب، دولتهای غرب، احزاب و جریانات گوناگون ناسیونالیسم ایرانی و قومی و اتنیکی، نیز پایان دوره سازش و مماشات با حاکمیت اسلام سیاسی را بایگانی میکنند. همه این دولتها و نیروهای سیاسی به منظور مصادره مبارزه مردم، همگی یکباره “به مردم ایران” میپیوندند. اما تجربه همه انقلابها و طغیانها و شورش ها نشان میدهند که در پس این هم رنگ شدنها، سناریوها و نقشه های دیگری در راستای سلطه و گرفتن سکان رهبری و هدایت طبق منافع متضاد با اهداف مردم خوابیده است.

درست در این روزها و دوران است که مردم بپاخاسته، به سیاستها و ترسیم دورنماهائی که تجسم اهداف خود آنان است، نیاز حیاتی دارند. درست در این روزهای آتش و نور است که قلبهای مردم فاتح خیابانها، مهربانتر و خوش باور تر میشوند. درست در این روزهاست که خطر خودفریبی دسته جمعی، چون ایام به قدرت خزاندن اسلام سیاسی در سال ۱۳۵۷، بار دیگر اذهان مردم خوش قلب و گذشته از جان را تهدید میکند.

این بار، خود این مردم باید پرچم و افق سیاستهائی را بلند کنند و در معرض انتخاب قرار بدهند که حاصل مبارزاتشان را خود درو کنند.

من در اینجا شش نوار سخنرانی منصور حکمت، تحت عنوان مبانی کمونیسم کارگری، را ضمیمه کرده ام. این سخنان چکیده افق و دورنمائی است که مردم فاتح خیابانها باید در دستور خود بگذارند. این سخنان، پرچم واقعی جنبش: " برای آزادی"، و علیه "اختناق حجاب" است. این سخنان خطاب به پیشروان جنبش کارگری است که نقش تاریخی طبقه خویش را در ایام تحرک انقلابی جامعه، ایفا کنند و به تاخت و تاز طبقات بورژوا و خرده بورژوا پایان بدهند. این سخنان مستقیما اعلام اراده خود بپاخاستگان برای هدایت مبارزات خویش و عامل بازدارنده هر گونه توهم به مانور و تاکتیک دولتها و نیز مطامع و توطئه گریهای جریانات ناسیونالیست ایرانی و امتیازطلبی های قومی و اتنیکی است.

نوارها را روی گوشی تلفن خویش نصب کنید و وسیعا دست بدست بچرخانید.

نه شما ای مردم خوش قلب و مهربان، شما ای نسلی که شکاف بین خود و همه نیروهای رنگارنگ دشمنان مردم، این مردگان تاریخ را برجسته تر به صحن خیابانهای ایران کشانده اید، باید به خود اعتماد کنید و خود شما افق و دورنما و هر سناریو سیاسی برای جامعه ایران را تعیین کنید. شما فاتحان خیابانهای ایران، با اراده و عزم خویش و انتخاب سیاستهائی که بیان کننده اهداف ومبارزات شماست با بانگ رسا فریاد بزنید: مردگان سیاسی و فرصت طلبهای هفت خط را به موزه و قبرستان مردگان میسپاریم.

پیروز و سرفراز باشید

ایرج فرزاد
اول اکتبر ۲۰۲۲

نوارها:

نوار یک          نوار دوم        نوار سوم        نوار چهارم         نوار پنجم           نوار ششم