جامعه و کارگران: گفتگو با محمد قراگوزلو

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

جامعه و کارگران قسمت هشتم، گزارشات هفتە و گفتگو با محمد قراگوزلو فعال سیاسی چپ از ایران، در مورد #اعتصابات گستردە #کارگران_صنایع_نفت