.
جمعه ۲۷ دي ۱۳۹۸.
امروز:
Jan 17 2020.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

یکشنبه, 17 آذر 1398 ساعت 15:09

حزب حکمتست(خط رسمی): ١٦ آذر

هویت ما، آزادیخواهی و برابری طلبی

١٦ آذر امسال بیان دوره ای دیگر از حیات سیاسی جامعه ایران بود. ۱۶ آذر امسال حلقه دیگری از پیشروی جنبش رادیکال و آزادیخواهانه در مقابل سرکوب و به خون کشیدن اعتراض میلیونی آبانماه بود. ۱۶ آذر امسال یک پیام روشن داشت "هویت ما آزادیخواهی و برابرطلبی است!"

تجمعات مختلف در این مناسبت مطالبات و شعارهای دانشجویان، سخنرانی ها و.. همگی بیانگر آزادیخواهی و عدالتخواهی عمیق کارگری در همه دانشگاهها بود. در بسیاری از دانشگاههای کشور، از نهم آذر تا امروز ١٦ آذر مراسمهای مختلف برگذار شد.

بر اساس خباری که تا کنون منتشر شده است، در تهران دانشگاه امیرکبیر، هنر، تربیت مدرس، علامه طباطبایی و دانشگاه تهران، دانشگاه چمران اهواز، زنجان، نوشیروانی بابل، دانشگاه تبریز، دانشگاه مازندران بابلسر، دانشگاه رازی کرمانشاه و... مراسمهای باشکوهی برگزار شده است. این مراسمها ترکیبی از سخنرانی، برگزاری تئاتر، شعار دادن و انواع ابتکارات مختلف را در بر داشته است.

مراسمها ١٦ آذر امسال علیرغم تهدیدهای از پیشی حکومت و نیروهای سرکوبگر آن، عربده کشی های سپاه، قوه قضائیه، روسای دولت و مراکز پلیسی و اطلاعاتی آنها، علیرغم بسیج گله لباس شخصی و همه جیره بگیران و مزدوران رژیم در بسیاری از شهرهای ایران و در همه دانشگاهها، دانشگاههای ایران شاهد مراسمهای بسیار باشکوه بودند.

شعارهایی که بر باندرولهای دانشجویان حک و در اعتراضات آنها تکرار میشد، ازجمله عبارت بودند از:

"ایران فرانسه، عراق، لبنان، شیلی، ... مبارزه یکی است. سرنگونی نئولیبرالیسم"، "بیگاری، بیکاری، حجاب زن اجباری"، "فرزند کارگرانیم، کنارشان میمانیم"، "قضایی جلادان، مقدمتان خون باران"، "نان، کار، آزادی، اداره شورایی"، "کارگر، معلم، دانشجو/ اتحاد اتحاد"، "ایران شیلی فرانسه سرکوب و غارت بس است"، فقر کشتار گرانی مردم شدند قربانی"، از تهران تا بغداد فقر، ستم استبداد" و... . در تمام این مراسمهای یاد جانباختگان اعتراضات آبانماه گرامی داشته شد.

آنچه خصلت تمام این اعتراضات بود، ضدیت عمیق با فقر و استثمار، با نابرابری و بی عدالتی، علیه بی حقوقی زن، علیه زندان و بردگی است. خصلت جدی این اعتراضات یک همبستگی عمیق انسانی و طبقاتی با همه کارگران جهان، با همه استثمار شدگان در دنیا است. اعلام همبستگی با مردم بپاخواسته در عراق و لبنان، با کارگران و زحمتکشان در فرانسه وشیلی، بیان یک خودآگاهی عمیق کارگری و سوسیالیستی است که همه مرزهای ملی و همه هویتهای کاذب ملی، ناسیونالیستی و مذهبی را مردود اعلام میکند و بر اتحاد کارگری، اتحاد و هم منفعتی استثمار شدگان انگشت میگذارد.

آنچه در ١٦ آذر امسال خودنمایی کرد و مهر خود را به این مناسبت زد، امتداد یک آزادیخواهی عمیق است که خود را به تحرکات کارگری در همین دوره، به اعتصابات فولاد، هفت تپه، آذر آب و هپکو علیه استثمار گره زده است. آزادیخواهی که خود را به تحرک سوسیالیستها در دانشگاههای ایران در دوره دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب، چفت کرده است. آنچه در این تحرکات بارز و برجسته بود صدای عدالتخواهی طبقه کارگر ایران از گلوی فرزندان این طبقه از دانشگاه، از گلوی سوسیالیستهای کارگری بود.

ماهیت این تحرکات بیان عمق سمپاتی جامعه به عدالتخواهی و برابری است. بیان نفرت عمیق اکثریت بزرگی از مردم آزادیخواه ایران، بیان نفوذ جدی عدالتخواهی سوسیالیستی در دل طبقه کارگر ایران است. همین حقیقت یک بار دیگر دست رد بر سینه همه جریانات بورژوایی در پوزسیون و اپوزیسون زد.

١٦ آذر امسال مهر این دوره، مهر جنبش شواریی در مراکز کارگری، مهر ضدیت با سیستم و پایه های نظام کار مزدی را بر خود داشت و بیان نفوذ و عمق این عدالتخواهی در جامعه ایران است. در ١٦ آذر امسال اعلام شد جنبشی که در دیماه ٩٦ به میدان آمد و در آبانماه امسال دوباره عروج کرد، جنبش مردم ضد استثمار، ضد سرمایه داری از هر نوع آن است. این تحرکات پوچی تبلیغات رسانه های مختلف حکومتی و رسانه های دست راستی چون بی بی سی را که تلاش میکردند با جعل و حقه بازی، تحرکات انقلابی و آزادیخواهانه این دوره طبقه کارگر و مردم محروم را به جیب حاکمین به زیر کشیده شده در سال ٥٧ و گروههای تبهکار از جنس مجاهد بیزند، را نشان داد. این تحرکات دست ردی به سینه میدیای نوکر از غرب تا شرق زد و یک همسرنوشتی عمیق کارگری و انسانی را با کارگران و مردم عدالتخواه از عراق، لبنان، شیلی و فرانسه اعلام کرد.

در مطالبات و شعارهای این تحرکات همسرنوشتی طبقه کارگر ایران به عنوان یک طبقه اعلام شده است. آزادی کامل زن و مردم، آزادی احزاب سیاسی، علیه استثمار و تاکید بر برابری کامل انسانها، همگی بیان مهر یک جنبش سوسیالیستی بر این تحرکات است. بیایه دانشجویان دانشگاه مازندران تاکید میکند که: "آزادی خواهی و برابری طلبی هویت دانشجوست. ما پای هویتمان ایستاده ایم." این بیان عمق آزادیخواهی و برابری طلبی است که در همه تحرکات امسال به مناسبت ١٦ آذر از دانشگاه تهران و هنر تا دانشگاه زنجان، مازندان و... نمایان بود.

عروج این حق طلبی مهر باطلی نه تنها به جریانات لیبرال و ملی گرا و انواع ناسیونالیستهای مختلف در دانشگاه زد، که بعلاوه هر نوع آزادیخواهی نیم بند و قطره ای را نیز مردود اعلام کرد.

۱۶ آذر امسال نماینگر قدرت رادیکالیسم سوسیالیستی و کارگری در جامعه بود. بر پرچم تحرکات دانشجویی در ١٦ آذر امسال، آزادیخواهی و برابری طلبی حک شده بود.

زنده باد آزادی و برابری

زنده باد همبستگی کارگران جهان

زنده باد سوسیالیسم

حزب کمونیست کارگری- حکمتست(خط رسمی)

١٦ آذر ١٣٩٨- ٧ دسامبر ٢٠١٩

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت