.
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸.
امروز:
Dec 16 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

دوشنبه, 11 آذر 1398 ساعت 01:33

ابراهیم حیدری: نرفتەایـــــــــم ...

ما...

هیچگاە نرفتەایم

کە کنون باز آییم

هیچوقت خستە نبودەایم

تا کنون بیاساییم

هیچ دم بغض بە گلو نماندەایم بە سکوت

چو تندر کنون بە فریاد ونعرە و غرش برآییم

هیچگاە ننشستەاییم

کە کنون برخیزیم

سالیانیست ...

از اعماق متعفن و پوسیدە دوران ...

تازیانە و شلاق های خون آلود

شکنجە و سیاە چال و زندان

چکاچک شمشیر و نیزە ...

صدای غل و زنجیر بردگی

فرمان و شلاق و بیگاری ارباب

و امروزسرمایە داری

بە گواهی رد خون

و نعرە و فریاد سرخ مان

بر سینەی

کوهستانها و خیابانها

کوەها و کوچەها

درەها و گذرها

بە جویها و رودها ...

روانیم و جاری

بە قامت یک انقلاب

بە تصویر ...

شورشی، بلشویک، کمونارد، پارتیزان، چریک، پیشمرگ ...

بە عشق آزادی، برابرای

برای جهانی بهتر

سرخ گام کوبیدەایم

همیشە بودەایم

سرخ و سربلند

سرخ و سر بە اوج

از مزدک و مانی و اسپارتاکوس

از لنینگراد و کمون

از خاوران

از جای جای جهان ...

بە هر جا

بر سنگفرش و کوچە و کارگاە

برکارخانە و مدرسە و دانشگاە ...

نرفتەایم تا باز آییم

بودەایم تا نگذاریم ، بمانند .

ابراهیم حیدری . ٢٠١٩

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت