چاپ کردن این صفحه
یکشنبه, 19 آبان 1398 ساعت 21:08

میزپرد تلویزیونی درباره برگزاری کنگره 24 سازمان راه کارگر و مصوبات آن

با حضور: پیروز زورچنگ، مجید دارابیگی، علی دماوندی و آرش کمانگر 
 
https://www.youtube.com/watch?v=I53FKAEUUsA