چاپ کردن این صفحه
یکشنبه, 19 آبان 1398 ساعت 22:06

ره حمان حسین زاده: بژی یه که مین بزوتنه وه ی روخانی ده سه لات له میژوی سیاسی عیراق