چاپ کردن این صفحه
یکشنبه, 19 آبان 1398 ساعت 21:45

توفیق محمدی: یاد قربانیان ۹ نهم نوامبر۱۹۳۸

یاد قربانیان ۹ نهم نوامبر۱۹۳۸؛ سالگرد شبهای کریستال « شب شیشه های شکسته» را گرامی بداریم

شا مگاه ۹ نهم نوامبر سال ۱۹۳۸ در اولین بارقه های نازیسم آلمانی ؛ ساکنان یهودی در شهرهای متعدد در خانه؛ مغازه؛ کنیسه ها و خیابانها مورد حمله وحشتناک و وحشیانه نازیستهای آلمانی قرار گرفتند. شبهای کریستال اشاره به دو شبانه روز دارد نهم و دهم نوامبر ۱۹۳۸ اقدام یک یهودی در سوء قصد به جان سفیر آلمان در پاریس ناکام ماند. این جوان برای انتقام جویی از جنایات دولت هیتلر علیه خانواده خویش دست به این کار زد. متاسفانه این بهانه ای را برای فرماندهان نازیستهای آلمانی فراهم آورد. گوبلز وزیز تبلیغات هیتلر مستقیما هدایت این حمله بیشرمانه گسترده را علیه یهودیان از کودک و پیر و جوان را بعهد گرفت.


درچنین شبهایی در زمان حکومت نازیستهای هیتلری بر آلمان در سال ۱۹۳۸ حمله گسترده ای توسط نازیستها علیه مردم مبارز؛ همجنسگرایان ؛ کمونیستها ؛ سوسیالیستها صورت گرفت. این حملات جنایتکارانه بیش از ۱۰۰ صد نفر کشته و دهها هزار نفر یهودی دستگیر و اسیر و زندانی عازم اردوگاه های اجباری نازیستها شدند. در خیابانهای آلمان ؛ مغازه ها و محلهای کسب یهودیان غارت شده؛ ویران گشتند. این شب سر آغاز کابوسی گردید که در ادامه آن شش میلیون نفر در غیر انسانی ترین شکل ممکن نابود گشتند. در این زمان تا هفت سال بعد تا زمان شکست هیتلر بشریت فرصت داشت که محتوای واقعی و جلوه های متعدد؛ قوم پرستی و نژاد پرستی را از نزدیک لمس کند.


با اینکه به این تجربه خونبار و دهشتناک سالگرد شب کریستال فرصتی است که انسانها نفرت و بیزاری خود را از پدیده نازیستی و نژاد پرستی به نمایش بگذارد. آتش زدن و سوزندان انسانها در کوره های آدم سوزی به اتهامهای واهی در آلمان؛ و یا قتل و کشتن نظیر رویداهای سال ۱۹۳۸ تنها نمونه هایی از نتایج شستشوی مغزی انسانها توسط یکی از ایدئولوژیهای سرمایه داری به نام راسیسم می باشند. ناسیونالیسم به نام دفاع از میهن و حتی مذهب در این قرن چه قتل عامهای مهیبی که در جهت منافع سرمایه به بشریت تحمل نکرده اند. اما راسیسم که از جمله ناقض العضوها و پیران را به صرف عدم امکان استثمارشان « بی فایده» تلقی میکند؛ منشا؛ مشقات اجتماعی و بیکاری را نه بحران سرمایه بلکه رنگ پوست همسایه قلمداد میکند؛ یکی از عریانترین ایدئولوژیهای سرمایه داریست؛ همان سیستمی که ابتدا با استثمار کردن؛ بیکار کردن و در هر حال مستاصل نمودن مردم؛ آن را به تنگنا می افکند و سپس با تزریق خرافات راسیستی و ناسیونالیستی و یا مذهبی گمراهشان کرده موجب قتل این به دست آن میشود.


باید با افشای مجری اصلی و بانی جنایت و با افشای منافع سرمایه در راسیسم و بیگانه ستیزی؛ با افشای بیکاری و بحران سرمایه به عنوان منشاء نفرت نژادی؛ همه انسانهای شریف را؛ اعم از پناهجویان و پناهندگان که منشاء ایرانی دارند و یا دیگر مهاجران . غیر مهاجران؛ همه آنهایی را که برای برابری انسانها دل میسوزانند را به اتحاد و همکاری و مبارزه علیه تحمیق سرمایه؛ علیه ناسیونالیسم و راسیسم به عنوان عریانترین ایدئولوژی سرمایه داری دعوت مینماید. ۹ نوامبر یادآور این رویداد دهشتناک ضد انسانی است. درسی که ما باید در مرحله اول بگیریم مبارزه علیه نژاد پرستی و برای یک جامعه عادلانه و حقوق برابر است.

.نباید اجازه داد که خون کسی بخاطر بیان؛ نژاد؛ جنسیت؛ عقیده و رنگ ریخته شود
توفیق محمدی
نوامبر ۹ ۲۰۱ گوتنبرگ