چاپ کردن این صفحه
یکشنبه, 12 آبان 1398 ساعت 22:44

مجید حسینی: مسله کرد، یورش ارتش ترکیه به کردستان سوریه

دیدار- مجید حسینی: مسله کرد، یورش ارتش ترکیه به کردستان سوریه گفتگوی اسد نودینیان با مجید حسینی 

https://youtu.be/IMzP58i2qdM