.
جمعه ۲۹ شهريور ۱۳۹۸.
امروز:
Sep 20 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

شنبه, 16 شهریور 1398 ساعت 00:34

شورا ـ استکهلم: فراخوان به تظاهرات

برای دفاع از جنبش کارگری در مقابل تهاجم رژیم بهر طریق ممکن اقدام کنیم

تهاجمی خزنده برعلیه کارگران رزمنده فولاد وهفت تپه و... در شکل دستگیریها واحضار جمعی در جریان است . حبس های طولانی وحکم شنیع شلاق از علایم این تهاجم است . تهاجمی که معجزه خودرا در مهره های بدنام وجنایتکاری چون رئیسی جستجو میکند.اسد بیگی را با محافظینش به میان کارگران میفرستد و میخواهد خاطره اقتدار کارگران را درمبارزات پس از دیماه از اذهان جاروب کند وشعارهای رادیکال پس از دیماه را قلب ماهیت وبه تقاضای رافت تبدیل کند. کاری عبث وغیر ممکن که به ضد خود بدل میشود وبرگ های پر افتخار دیگری به تاریخ مبارزات این دوران خواهد افزود . کارگران به تدارک تعیین تکلیف با رژیم نزدیک تر میشوند. وظیفه این تهاجم به عقب راندن وارعاب جنبش کارگری وفرصتی بیشتر برای ادامه حیات ننگین رژیم است. رژیم تلاش میکند از«سیاسی شدن » «اخلال در امنیت کشور»«اعتراضات غیر قانونی» و... شمشیری بر فراز سر کارگران بسازد . اما کارگران بدرستی میدانند هیچکس جز سرمایه داران ودولت حامی اش مسبب فقر وفلاکت واخلال در جامعه نیست. با سر برآوردن مجدد جنبش کارگران در هپکو وآذر آب به هراس افتاده اند وبا تهدید هفت تپه واحضار کارگران فولاد سعی میکنند ترس خودرا به کارگران منتقل کنند . انگشت تهدید وشلاق وحبس های طولانی اگر قرار بود جنبش را از حرکت باز دارد امروز ایران به قبرستان سکوت بدل شده بود . در حالیکه هر خیزش این موج اعتراض هردم بلند تر میشود وشعار های روشن خودرا می یابد. نان ، کار آزادی ، اداره شورایی میرود تا همه گیر شود ومعنای روشن خودرا تحقق بخشد .اینست مبنای ترس رژیم. به عواقب سرکوب مطمئن نیست واز اینرو با پای لرزان به تهاجم آمده است. باید اورا عقب نشاند یکباردیگر نام کارگران زندانی ودفاع از آنها را باید به صورتش کوبید تا بداند بخشی ها وقلیان ها و..... فراموش نمی شوند بلکه ازدرون جنبش تکثیر میشوند. با این موج ها متولد میشوند وسرنوشت نکبتبار رژیم را رقم خواهند زد. همه آزادیخواهان وجنبش های مترقی اجتماعی چشم امید به جنبش کارگری دارند وبا هر امکانی ضمن ادامه مبارزه خویش به این جنبش یاری خواهند رساند. زنان ، دانشجویان ، بازنشستگان ، و .. همه آزادیخواهان ناگزیرند تا دامنه های این جنگ طبقاتی را به جهنم طبقه حاکم مبدل کنند. زیرا آزادی در این ملک بدون پیروزی کارگران میسر نخواهد بود. در مقابل تهاجم رژیم به جنبش کارگری از هر طریق ممکن اقدام کنیم.

همراه با احزاب سازمانها ونیرو های مستقل چپ و کمونیست روز جمعه 13 سپتامبر ساعت 17.00 در میدان سرگل برای دفاع از جنبش کارگری در مقابل تهاجم رژیم اجتماع می کنیم.

زنده باد جنبش کارگری وانقلابی

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

شورا ـ استکهلم

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت