.
جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸.
امروز:
Nov 15 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

دوشنبه, 10 تیر 1398 ساعت 01:45

فاتح شیخ: دیدار سنگاپور

سال قبل در سنگاپور 
و سنجش آن در پرتو دیدار امروز دو طرف در مرز دو کره شمالی و جنوبی
***
 دیدار سنگاپور 
صحنه ای ازتلاش ترامپ برای احیای سرکردگی جهانی آمریکا
 
از دیدار جنجالی سران دو دولت آمریکا و کره شمالی در سنگاپور ده روز گذشت. دیداری که توانست انظار جهانیان را در ابعاد بیسابقه به خود جلب کند. جنبه های سینمائی عامدانه دیدار در کنار کاراکتر غریب الاحوال دو طرف، فحش پرانی ماههای اخیرشان و یادآوری تهدید شدید ترامپ در آخرین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل که: "اگر آمریکا ناگزیر به دفاع از خود یا متحدانش شود، گزینه ای جز نابودی کامل کره شمالی نخواهیم داشت"، از جمله فاکتها و رویدادهای مسلمی بودند که تحلیلگران بسیاری را بر آن داشت تا دیدار سنگاپور را نمایش چیپ و توافق ناپایدار ارزیابی کنند. ولی به قول مارکس اگر فاکت و رویداد برای شناخت واقعیت کافی بود نیازی به دانش نبود. دانش بررسی واقعیت، از راه بررسی روندهای پایدارتر پشت رویدادها به شناخت و تحلیل دلایل وقوع فاکتها و رویدادها میرسد نه برعکس.
 
واضح است که ده روز زمان کمی برای قضاوت میزان پایداری توافق ١٢ ژوئن سنگاپور به نظر میآید. با این حال موفقیت ترامپ و کیم در رسیدن به توافق را در پرتو دو روند پایدارتر پشت آن میتوان توضیح داد: یکم تلاش ترامپ در راس هیات حاکمه آمریکا برای احیای سرکردگی جهانی آمریکا، دوم تلاش کیم برای خروج از اوضاع شدیدا وخیم اقتصاد کره شمالی که با تشدید تحریم اقتصادی توسط ترامپ باز هم شدت بیشتر یافته است.
 
این دو روند در یک سال و نیم اخیر با میانجیگری دولتهای چین و کره جنوبی و ژاپن دو طرف را به آستانه توافقی رسانده که هم به ترامپ (به دنبال نشست پرتنش G7 در کانادا) امکان داد که در مسیر تلاش برای احیای سرکردگی جهانی آمریکا مدال موفقیتی به سینه بزند و کارت فشار جدیدی به رقبای اروپائی و جهانی اش نشان دهد، هم به کیم مجال داد که تضمینی برای تداوم حاکمیت استبدادی - توارثی خود دست و پا کند و راه برون رفتی از وخامت اقتصادی کشور زیر حاکمیتش به دست آورد.
 
توافق سنگاپور سود اول سرمایه گذاری در کره شمالی را نصیب سرمایه چین میکند. دیدار چند روز پیش کیم با رئیس جمهور چین و استقبال و حمایت کامل شی جین پینگ از توافق سنگاپور شاهد زنده سودآوری بالای این توافق برای سرمایه داری چین است.
 
برای دولت و بورژوازی کره جنوبی این توافق علاوه بر سود سرشار حاصل از سرمایه گذاری در بخش شمالی فقرزده شبه جزیره کره از راه استثمار کار ارزان و بیحقوق کارگران سرباز - برده کره شمالی، همچنین پایان وضعیت جنگی هفتاد ساله و عادی شدن روابط دو بخش شبه جزیره تحول سیاسی مهم و مثبتی به شمار میرود. در روزهای اخیر لغو مانور نظامی مشترک کره جنوبی و آمریکا، که بخشی از توافق سنگاپور است، تازه ترین نشانه به ثمر رسیدن تلاش جدی دولت کره جنوبی برای تحقق توافق میان ترامپ و کیم را به دست داد.
 
واضح است که برای دولت ژاپن و سرمایه داری صنعتی پیشرفته آن تحقق این توافق سراپا سود اقتصادی و رهایی از کابوس هراس امنیتی است.
 
حاصل بحث اینکه توافق ترامپ و کیم در محیط ژئوپولیتیک شرق آسیا و شبه جزیره کره خواه در مسیر منافع هیات حاکمه آمریکا و تلاش آن برای تحمیل سرکردگی خود بر جهان، خواه در مسیر خروج دولت کره شمالی از زیر بار فشار تحریم اقتصادی و اقتصاد عقبمانده، خواه برای منافع سه مرکز پیشرفته سرمایه در همسایگی کره شمالی بویژه برای سرمایه داری چین تحولی مثبت است که در پرتو تامین منافع همه اطراف قضیه، تحقق آن نه تنها به روشنی قابل درک است، بلکه از هیچ جنبه ای مایه تعجب و سراسیمگی نیست.
 
مولفه های محیط ژئوپولیتیک کشمکش دیرینه دولت آمریکا و متحدان آن با دولت کره شمالی و توافق اخیرشان، تفاوتهای واضح و به سادگی قابل شناختی با کشمکش دولت آمریکا و رژیم اسلامی حاکم بر ایران دارد، چه در ارتباط با موقعیت متفاوت دو دولت کره شمالی و رژیم اسلامی ایران، چه در قیاس محیط ژئوپولیتیک شرق آسیا با کانون بحران و جنگ خاورمیانه.
 
مشخصات جدال جاری دولت آمریکا و رژیم اسلامی ایران مجال جداگانه ای میطلبد که در این نوشته نمیگنجد.
٢١ ژوئن ٢٠١٨

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت