چاپ کردن این صفحه
پنج شنبه, 23 خرداد 1398 ساعت 03:14

اسماعیل مولودی: جنبش همجنسگرایی و برابری حقوق انسان!

برنامه ای از رادیو رهاورد!
در بر نامه امروز چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ خورشیدی؛ اسماعیل مولودی به جنبش اجتماعی هم جنسگرایی و تاریخ آن میپردازد. اسماعیل مولودی فعال سیاسی چپ و آسیب شناس مسایل سیاسی و اجتماعی در سوئد.
https://t.me/Radio_Rahavard/430