چاپ کردن این صفحه
دوشنبه, 20 خرداد 1398 ساعت 03:49

مجید جسینی: کشمکش ایران امریکا نامیدی احزاب در کردستان

دیدار - که شمه کیشی ئیران و امریکا ناامیدی احزاب له کوردستان وتوویژی ئه سه دی نودینینان له گه ل مجید حسینی
دیدار / کشمکش ایران امریکا نامیدی احزاب در کردستان مصاحبه اسد نودینیان با مجید جسینی 
https://youtu.be/IU8B5fle2n4