چاپ کردن این صفحه
جمعه, 03 خرداد 1398 ساعت 22:59

برنامه های جدید تلویزیون برابری

آرایش نظامی امریکا و ایران، محتمل ترین سناریوها - گفتگوی آرش کمانگر با مرجان افتخاری و بهروز فراهانی 
https://www.youtube.com/watch?v=XpOPtQd_4Ms&t=5s
 
 
تلویزیون برابری: ازمیان رسانه ها (۸) برنامه ای از پیروز زورچنگ 
https://www.youtube.com/watch?v=SSeJQCUgVoA&t=30s
 
 تشدید فضای جنگی میان دولتهای امریکا و ایران ، گفتگو با حسن حسام  و رحمان حسین زاده 
https://www.youtube.com/watch?v=j_Vz101nfj4&feature=youtu.be
 
موقعیت جنبش دادخواهی - گفتگوی علی دماوندی با مرسده قائدی  
https://www.youtube.com/watch?v=IpqlsPEr76g&t=35s
 
تجاربی از جنبش بین المللی کارگری- نسرین ابراهیمی 
https://www.youtube.com/watch?v=TEhcYl-7v9c&t=2s
 
رژیمهای ترامپی و اسلامی در آستانه رویارویی؟ گفتگوی علی دماوندی با مجید دارابیگی 
https://www.youtube.com/watch?v=2nfL-_JGW3E&t=1994s
 
تشدید بحران و محتملهای پیش رو، گفتگو با تقی روزبه 
https://www.youtube.com/watch?v=6w3IHVGh2bE&t=135s
 
 
علیه شکنجه و شکنجه گران در هر دو نظام شاهی و اسلامی - اعلام جرم باقر ابراهیم زاده 
https://www.youtube.com/watch?v=hLw9Mv5eOao&t=3325s
 
 
مارکس، سوسیالیسم و محیط زیست - گفتگو با دکتر فرشید فریدونی 
https://www.youtube.com/watch?v=2Wg2-dQARkE&t=116s
 
آرایش نظامی درخلیج فارس، جنگ، کابوس یا واقعیت؟ گفتگو با ابراهیم آوخ و احمد پوری 
https://www.youtube.com/watch?v=HbITdnZLkQc&t=147s