چاپ کردن این صفحه
جمعه, 03 خرداد 1398 ساعت 22:57

میزگرد تلویزیون پرتو با شرکت حسن حسام و رحمان حسین زاده

لینک میزگرد تلویزیون پرتو با شرکت رفقا حسن حسام و رحمان حسین زاده پیوست است
تشدید فضای جنگی میان دولت های آمریکا و رژیم اسلامی - -میزگرد با شرکت حسن حسام و رحمان حسین زاده