چاپ کردن این صفحه
جمعه, 03 خرداد 1398 ساعت 22:56

اطلاعیه پایانی پلنوم ۴۵ کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

پلنوم ۴۵ کمیته مرکزی حزب حکمتیست(خط رسمی) با شرکت اکثریت اعضا کمیته مرکزی در روزهای ۱۰ و ۱۱ مه در شهر کلن آلمان برگزار شد.

دستور جلسه پلنوم عبارت بود از

  • گزارش کمیته رهبری
  • جمهوری اسلامی، صفبندی اپوزیسیون و ما
  • قرارهای پیشنهادی
  • انتخابات

پلنوم با سرود انترناسیونال و یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان آزادی و سوسیالیسم شروع به کار کرد.

گزارش کمیته رهبری در مورد عرصه های مختلف فعالیت سیاسی، تشکیلاتی حزب توسط دبیر کمیته مرکزی به پلنوم ارائه شد. دبیر کمیته مرکزی بر ضرورت تحکیم تحزب و سازمان حزب و متناسب کردن آن با موقعیت اجتماعی و سیاسی امروز حزب و انتظاراتی که از حزب برای ایفای نقش خود در این شرایط حساس میرود، تاکید گذاشت.

دستور بعدی پلنوم "جمهوری اسلامی، صفبندی اپوزیسیون و ما" بود. پلنوم با تاکید بر حساسیت اوضاع، تاثیر تشدید کشمکش امریکا و جمهوری اسلامی بر عقب راندن مبارزه طبقه کارگر و مردم معترض، تاثیر آن بر رابطه نیروهای سیاسی و مردم، بر تشدید بی افقی در میان آنها، صفبندی و بلوک بندی های جدید در صفوف اپوزیسیون، مخاطرات جریانات قومی، به موقعیت وسیاستهای حزب در ایندوره پرداخت.

در دستور انتخابات ابتدا آذر مدرسی بعنوان دبیر کمیته مرکزی در پست خود ابقاء شد. رفقا امان کفا، ثریا شهابی، خالد حاج محمدی، مظفر محمدی و محمد فتاحی بعنوان کمیته رهبری در پست خود ابقاء شدند.

پلنوم با سخنرانی اختتامیه آذر مدرسی و سرود انترناسیونال به کار خود خاتمه داد.


 

حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

۱۴ مه  ۲۰۱۹
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸