چاپ کردن این صفحه
دوشنبه, 30 ارديبهشت 1398 ساعت 19:42

فراخوان در تجمع دوخرداد٩٨ برای آزادی معلمان زندانی آزادی یاسر امینی آزاد

فراخوان در تجمع دوخرداد٩٨ برای آزادی معلمان زندانی، آزادی یاسر امینی آزاد، کارگران زندانی و زندانیان سیاسی!
https://www.youtube.com/watch?v=jKEtBKcRq4o  
خطر جنگ! جدال امریکا و جمهوری اسلامی 
نسان نودینیان با محمد آسنگران
https://www.youtube.com/watch?v=L2XlKXds_1c&t=609s