چاپ کردن این صفحه
دوشنبه, 30 ارديبهشت 1398 ساعت 19:42

سلام زیجی: تخاصمات و ماجراجوئی های دو دولت ارتجاعی ایران و امریکا

گفتگو با سلام زیجی در باره تداوم تخاصمات و ماجراجوئی های دو 
دولت ارتجاعی ایران و امریکا و   ضرورت گسترش اعتراض به آنها
https://www.facebook.com/elisar.jan/videos/2232649370380153/?notif_id=1558293769856658&notif_t=feedback_reaction_generic_tagged