.
جمعه ۱ شهريور ۱۳۹۸.
امروز:
Aug 23 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

یکشنبه, 08 ارديبهشت 1398 ساعت 20:41

فراخوان تجمع و مارش اول ماه مه روز جهانی کارگردرشهر گوتنبرگ ـ سوئد

 

در همبستگی با مبارزات جنبش کارگری ایران خواهان آزادی فوری همه زندانیان سیاسی شویم

!اول ماه مه را گرامی بداریم

اول مه روزیست که کارگران سراسر جهان علیه همه نابرابریها و بی‌عدالتی‌هایی که دامان ما را نیز گرفته اعتراض میکنند. اول مه روزیست که کارگران از سیاه و سفید؛ از هر ملیت و نژادی اعلام میکنند که تمام تقسیمهایی که به آنان تحمیل شده پوچ است و میخواهند دست در دست هم دنیائئ فارغ از ستم و نابرابری را پی ریزند. اول مه امسال در شرایط متفاوت سیاسی و اجتماعی در ایران ؛ به استقبال اول مه ( 11 اوردیبهشت 98) میرویم. کشتی   اقتصاد رژیم فاشیست اسلامی کماکان در گل نشسته است. اعتراضات و اعتصابات کارگری در عین حال نشانگر آمادگی کارگران و مردم زحمتکش برای پایان دادن به حاکمیت سیاه اسلامی و تقویت امر سرنگونی جمهوری اسلامی در جامعه است. گسترش بحران سیاسی؛ اقتصادی و اجتماعی و دورنمای هرج و مرج اقتصادی ؛جمهوری اسلامی را در آستانه فروپاشی قرار داده است. فقر فزاینده و گسترش شکاف های طبقاتی ؛ ناتوانی دولت در تأمین حداقل نیازهای مبرم کارگران و مردم ؛ جامعه را به حالت انفجاری نزدیک کرده است. اعتراضات و اعتصابات ادامه خواهد یافت و نیروی قهر و سرکوب جمهوری اسلامی دیگر قادر به متوقف کردن آن نیست.
علیرغم اینکه کارگران جهان اول ماه می روز جهانی کارگر را روز همبستگی خود برای مبارزه در جهت احقاق حقوق خود دانسته و همه ساله در سراسر دنیا تجمعات و تشکلات بزرگ کارگران برای دفاع از حقوق خود آزادانه به خیابانها می آیند ،اما کارگران تحت ستم جمهوری اسلامی همواره در پی تجمعات خود در این روز با موج دستگیری،زندان و شکنجه روبرو بوده و جهان شاهد است که رژیم فاسد حاکم بر ایران در حالی که همه جا با مقاومت کارگران و زحمتکشان جامعه ایران روبروست ، لیکن تجاوز گستاخانه به سطح معیشت کارگران و بازپس گیری دستاوردهای دهه ها مبارز کارگران و زحمتکشان را به شکلی خشونت بار پیش می برد

اگر کار خانگی ؛ آشپزی ؛ بچه داری؛ و غیره شما را در چنگال بردگی خود میفشارد؛ باید به صف مبارزه کارگران برای افزایش خدمات اجتماعی بپیوندید. سرمایه داران و دولت ها یشان ؛ برای اینکه مجبور نباشید هزینه نگهداری کودکان کارگران و هزینه پخت و پز غذای کارگران را تعهد کرده باشند علاوه بر مباحث متنظن اقتصادیشان؛ دارند هر روز یا مانند نوع اسلامشان ثابت میکنند که جای زن در خانه است . مسأله زنان مسأله کارگران است. اگر میخواهید علیه ستمگری اعتراض و مبارزه کنید؛جایتان در صف مبارزه کارگران است

تجربه این دوره باید برای طبقه کارگر ایران این درس را داشته باشد که بزرگترین قیام تهی دستان دنیا؛ وسیعترین اعتصابات و اعتراضات خیابانی کارگران در فقدان آگاهی و تشکل طبقاتی و در فقدان یک پرچم روشن کارگری به انتقال قدرت میان دشمنان طبقاتی این طبقه می انجامد و کارگران علیرغم هر تلاش و جانفشانی تنها به دنباله رو طبقات دیگر و جنبشهای ارتجاعی تبدیل خواهد شد. اول ماه مه امسال 1398 طبقه کارگر باید این تجربه تاریخی 40 سال گذشته را به سر لوحه شعار خود تبدیل کند و با صدای رسا اعلام کند که اول مه امسال روز همبستگی و تشکل طبقاتی کارگران است

انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ همراه و هماهنگ با حزب چپ سوئد در شهر گوتنبرگ در مارش و تظاهرات اول ماه مه شرکت میکنیم. ما با شرکت در مراسم روز اول ماه مه روزجهانی کارگر تعلق خود را به طبقه کارگر و آرمان این طبقه برای رهایی ؛ اعلام کرده و همصدا با کارگران جهان اعلام میکنیم که تنها با فروپاشی سرمایه داری و برقراری نظامی بدور از نابرابری و استثمار، آزادی بشر امکان پذیر است. ما از همه مردم آزادیخواه و برابری طلب دعوت میکنیم در این روز شورانگیز روز اول مه در کنار همدیگر به شرکت در تظاهرات روز جهانی کارگر فعالانه شرکت کنیم.در آستانه روز جهانی کارگر؛ با اعتراض و فریاد زدن آزادی بدون قید و شرط کارگران ؛ معلمان در بند و همه زندانیان سیاسی قدمی در جهت آزادی آنان برداریم. تنها با اتحاد و همبستگی قدرتمند در صفوف طبقه کارگر ایران ؛ میتوان آزادی تشکل و اعتصاب و آزادی فعالان کارگری و کارگران در بند و پیشروی مبارزه طبقاتی کارگران علیه سرمایه داران را تضمین کرد. نظام سرمایه داری مسبب بیکاری؛ جنگ؛ قحطی؛ آوارگی؛ زن آزاری؛ فقر و تمام نابسامانی هایی است که بر سر مردم خراب شده است

زمان: روز چهارشنبه شنبه اول ماه مه 2019 ساعت 30؛13 یک بعدازظهر

Järntorget   مکان تجمع: میدان یرن توریت

مارش به طرف میدان گوستاو آدولف

Andra Långgatan 20, -tåg avgår från Andra Långgatan.

زنده باد اول مه!

زنده باد همبستگی و تشکل طبقاتی کارگران
Länge leve arbetarklassens internationalism och solidaritet
Länge leve frihet, jämlikhet och socialism.

:تلفنهای تماس

محمد رضا هادی پور : 0764447197

محمد علی غفاری : 0720130225  

گلچین سعید معینی : 0760700217

توفیق محمدی : 0739809990

انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ

بیست و هفتم ماه آوریل 2019

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت