چاپ کردن این صفحه
دوشنبه, 26 فروردين 1398 ساعت 03:54

مجید حسینی: تجربه این دوره و ضرورت ایجاد قطب چپ در کردستان

 
دیدار - تجربه ی ئه م ده وره ضرورتی پیک هینانی قطبی چپ له کوردستاندا وتوه ویژی ئه سدی نودنینیان له که ل مجید حسینی 
دیدار تجربه این دوره و ضرورت ایجاد قطب چپ در کردستان مصاحبه اسد نودنینان با مجید حسینی 

https://youtu.be/hQyRXA5lGu0