.
دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸.
امروز:
May 27 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

دوشنبه, 12 آذر 1397 ساعت 05:34

اسد گلچینی: رفقای هفت تپه این جنگ آخر شما نیست!

اعتصاب و تظاهرات های با شکوه شما در این دوره در قلب میلیونها انسان محروم و هم طبقه تان قرار گرفته است. تا هم اکنون شما درسهای فراوانی به این جامعه در حال غلیان داده اید.

اعتراض و خواست های بر حق شما مورد حمایت میلیونها نفر از مردم ستم دیده و محروم ایران و همه هم طبقه ای های ایرانی در تبعید گاه خارج کشور است. اگر در این روزها همه هم طبقه ای هایتان قادر نیستند که در حمایت از شما چرخ تولید را متوقف کنند و در یک روز آنچنان گلوی دولت و سرمایه داران را بفشارند که از جمله ،هفت تپه ایهای قهرمان به مطالباتشان برسند و ... باید متوجه بود که زمان برای جنگ آخر هنوز نرسیده است. همه ما میدانیم که هنوز قدرت ما در این حد نیست که در یک روز زندانی هایمان را آزاد کنیم، دستان جنایت کارانه و کثیف اطلاعات و سپاه و همه دارودسته های جبون شان را مهر و موم کنیم تا از جمله از شکنجه و پاپوش دوزی و "اعترافات" رفقایمان "برهمدیگر" جلوگیری کنیم. رفقا این جنگ آخر نیست و نمیتوان تمام تخم مرغ ها را در یک سبد ریخت. هنوز تحصن و اعتصابات معلم و کارگر و دانشجو و همه مردم بشدت ناراضی از این نظام و وضعیت به معنی جارو کردن این جهنم نیست. هر کدام از این مرحله ها توان و قابلیتی دارند.اگر این را قبول داریم پس باید بدانیم در هر مرحله ممکن است یک گام جلو برویم و نیم گام عقب بنشینیم، دو گام جلو برویم و یک گام عقب برویم تا نفس هایمان را تازه کنیم و کمترین خسارت را هم داده باشیم. اتحاد امروز شما حاصل تلاش زحمات بسیار زیاد و رنج های زیادی است که تا هم اکنون متحمل شده اید و آن را مانند چشم باید حفظ کرد. امروز شما باید قابلیت این را هم از خود نشان بدهید که به هم طبقه هایمان این درس را هم با شجاعت بدهید. ممکن است هنوز رهبران شما در زندان بمانند اما آزادی آنها و گرفتن چند ماه حقوق و تعویض این و آن مهره، بخش مهم بندهای مذاکره و توافق باشد. این جنگ آخر نیست و خشم و عصبانیت و خودکشی را باید با همه توان و متانت و منطق تا کنونی که داشته اید عوض کرد. به مجمع عمومی و نظر و توان عمومی همه کارگران و خانواده هایتان باید بیشترین بها را داد. این سرچشمه اتحاد و قدرت خود را دست کم نگیرید. اتحاد شما و توان امروز شما و همان اندازه حمایت عملی که امروز هست، میتواند و باید دستمایه جنگ امروز باشد، نه کم و نه زیاد. جنگ آخر شما هم هنوز فرا نرسیده است.

اسد گلچینی

12 آذر 97

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت