.
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷.
امروز:
Dec 11 2018.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

دوشنبه, 16 مهر 1397 ساعت 19:16

گفتگوی رادیو پیام کانادا با صلاح مازوجی و رحمان حسین زاده

یک آلترناتیو سوسیالیستی ضروی و ممکن است -  گفتگوی رادیو پیام کانادا با صلاح مازوجی از حزب کمونیست ایران و رحمان حسین زاده از حزب کمونیست کارگری ـ حکمتیست در مورد ویژه گی های شرایط کنونی، ضرورت آلترناتیو سوسیالیستی؛ نگاهی به کنفرانس وحدت سال ۱۳۵۸با کنفرانس استکهلم؛ اعتصاب عمومی کردستان؛ موانع و قدمهای بعدی کنفرانس.

http://radiopayam.ca/ConferenceStockholm

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت