.
جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸.
امروز:
May 24 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

سه شنبه, 20 شهریور 1397 ساعت 03:18

فراخوان مشترک برگزاری اعتصاب عمومی در روز چهار شنبه ٢١ شهریورماه

مردم مبارز کردستان!
روز شنبه ١٧ شهریورماه رژیم جمهوری اسلامی با اعدام سه جوان مبارز، رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی زندانیانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج و با حمله موشکی به مقرهای حزب دمکرات در عمق کردستان عراق، برگی دیگر بر پرونده سرتاپا جنایت خود افزود.
هدف این حرکات جمهوری اسلامی مرعوب کردن مردم کردستان و بازداشتن آنها از مسیری است که آنها را به سوی رفاه و آزادی از ستم و نابرابری هدایت میکند. اما جمهوری اسلامی را در رسیدن به این هدف باید ناکام گذاشت و این کاری است در توان توده های مردم حق طلب در کردستان، مردمی که به آزمونی سرشار از مبارزه و مقاومت متکی هستند.
ما امضا کنندگان این اطلاعیه از عموم مردم کردستان می خواهیم روز چهارشنبه 21 شهریورماه، چشمه ای از توان مبارزاتی و نمونه ای از همبستگی انسانی خود را به رژیم جمهوری اسلامی نشان دهند. ما مردم کردستان را در این روز به یک اعتصاب عمومی برای تحقق اهداف زیر فرامی خوانیم:
محکوم کردن اعدام زندانیان سیاسی رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی، محکوم کردن حمله موشکی به دفاتر و مقرات حزب دموکرات کردستان و حزب دموکرات کردستان ایران ، آزادی کلیه زندانیانی سیاسی، عقیدتی و فعالان مدنی، لغو مجازات اعدام پایان دادن به کشتار کولبران و تامین زندگی شایسته برای آنها.
ما فعالین مدنی و  پیشرو در کردستان را به تلاش هرچه پیگرانه تر برای به پیروزی رساندن این اعتصاب عمومی دعوت میکنیم.
جا دارد در این روز در همبستگی با مردم کردستان؛ در خارج از کشور نیز؛ تجمع های اعتراضی در جلو سفارتخانه ها و کونسولگری های جمهوری اسلامی و یا در هر مکان مناسبی دیگری برگزار شود. رفقای ما در خارج از کشور بایستی مبتکر برگزاری چنین اجتماعاتی باشند.
از همه کارگران آگاه و از نیروهای چپ و کمونیست ایران می خواهیم که در جهت پیروزی هر چه قاطعانه تر این فراخوان، از آن پشتیبانی کنند.
روند سوسیالیستی کومه له،
کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ــ حکمتیست،
کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران،
مبارزان کمونیست ،
کومه له (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران).
١٨ شهریورماه ١٣٩٧
٩ سپتامبر ٢٠١٨

اعلامیه کمیته کردستان حزب حکمتیست
فراخوان به اعتصاب عمومی در شهرهای کردستان درروز چهارشنبه ۲۱شهریور
مردم آزادیخواه!  
همچنانکه مطلع هستید سرانجام با وجود تلاشهای داخلی و بین المللی و خانواده زندانیان  سیاسی، صبح شنبه ۱۷ شهریور زندانیان سیاسی رامین حسین پناهی، زانیارو لقمان مرادی توسط رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی اعدام شدند. همزمان در همین روز مقرهای حزب دمکرات کردستان ایران و حزب دمکرات در عمق خاک کردستان عراق توسط نیروهای جنایتکار و سرکوبگر سپاه پاسداران موشکباران شد که در نتیجه این حمله وجشیانه تعدادی از کادرها و پیشمرگان هر دو حزب جان باختند و تعدادی نیززخمی شدند.علاوه بر این روز سوم  شهریور نیزشاهد مرگ مشکوک شریف باجور از فعالین شهرمریوان و یاران اوبودیم و بدرست مردم مبارز و انقلابی شهرهای مریوان و سنندج به این اعمال جنایتکارانه و کشتن فعالین عکس العمل نشان دادند و اعتراض و تظاهرات و راهپیمایی سازمان دادند.
مردم مبارز شهرهای کردستان
کارگران و زحمتکشان
نباید درمقابل این جنایات سکوت کرد . جمهوری اسلامی در مقابل گسترش اعتراض و نارضایتی مردم ، برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه دست به چنین جنایاتی می زند .این اعمال وحشیانه باید از جانب مردم آزادیخواه کردستان مثل همیشه جواب محکم  بگیرد و اجازه ندهیم که جانیان اسلامی با اعدام و دستگیری فعالین وحمله به اپوزیسیون سکوت مرگ بر جامعه کرد ستان حاکم کنند .
ما برای مقابله با زور و ستم وفقرو  اختناقی که جمهوری اسلامی به جامعه تحمیل کرده است، برای عقب نشاندن و کوتاه کردن دست جمهوری اسلامی از این جنایات به اراده جمعی ، به اعتراض جمعی و مبارزه جمعی و همبستگی مردم مبارز و انقلابی شهرهای کردستان متکی هستیم .درچند ماه گذشته مردم در سراسرایران و مردم مبارزکردستان نیزبا اعتراض و اعتصاب و تظاهرات  توانستند در مقابل رژیم اسلامی بایستند و به مقابله بر خیزند. به این دلیل ودر شرایط کنونی ما همراه با سایر احزاب و سازمانهای چپ و سوسیالیست ،مردم مبارز شهرهای کردستان را در روز چهارشنبه ۲۱ شهریوربرای تحقق خواستهای زیر به اعتصاب عمومی فرامی خوانیم.
۱- محکوم کردن اعدام زندانیان سیاسی رامین حسین پناهی،زانیارو لقمان مرادی
۲- محکوم کردن حمله به مقرات اپوزسیون در خاک کردستان عراق
۳- لغو مجازات شنیع و غیر انسانی اعدام
۴- آزادی کلیه  زندانیان سیاسی
۵- پایان دادن به کشتار کولبران و تامین بیمه بیکاری برای همه بیکاران در کردستان
در پایان ما از جریانات اجتماعی و پیشرو در کردستان می خواهیم که به این اعتصاب بپیوندند. ازکارگران و مردم حق طلب و نیروهای چپ و کمونیست در سراسر ایران میخواهیم، از فراخوان ما به این حرکت اعتراضی و اعتصاب عمومی حمایت کنند. از احزاب چپ و سوسیالیست و نهادها و نیروهای مترفی درخارج کشورتقاضا داریم ضمن حمایت از فراخوان ،روز چهارشنبه ۲۱ شهریورهمزمان با اعتصاب عمومی در شهرهای کردستان در اعتراض به سیاستهای سرکوبگرانه رژیم جمهوری اسلامی جلو سفارتها و مراکز جمهوری اسلامی دست به اعتراض بزنند و این جنایات را محکوم بکنند.همچنین از مردم مبارز و حق طلب و جریانات چپ و سوسیالیست در کردستان عراق می خواهیم که ازفراخوان به اعتصاب عمومی مردم در کردستان ایران حمایت کنند و در اعتراض به حملات وحشیانه به مقرات احزاب اپوزیسیون ، اعدام زندانیان سیاسی وسرکوبگری های رژیم اسلامی مقابل کونسولگری های این رژیم تجمع اعتراضی بر گزارکنند.
مرگ بر جمهوری اسلامی
کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری- حکمتیست
۱۸ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۰  سپتامبر  ۲۰۱۸


فراخوان به اعتصاب عمومی در کردستان
چهارشنبه ۲۱ شهریور
مردم آزاده کردستان !
مهوری اسلامی به جنایات خود علیه مردم و نیروهای اپوزیسیون شدت داده است. اعدام زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین پناهی روز شنبه ١٧ شهریور یک جنایت تکان دهنده است که باید از جانب ما مردم پاسخ گیرد. این اعدامها و حمله وحشیانه اخیر به مقرات دو حزب دموکرات کردستان و کشتار شمار زیادی از فعالین این دوحزب باید از جانب ما مردم با اعلام انزجار مواجه شود. شما را فرا میخوانیم که با یک اعتصاب عمومی سراسری و تجمعات اعتراضی در سراسر کردستان به این جنایات پاسخ دهید.
چهارشنبه ۲۱ شهریور با یک اعتصاب عمومی متحد، به جمهوری اسلامی نشان دهیم که اقدامات جنایتکارانه این حکومت را بی پاسخ نمیگذاریم. در انزجار از این جنایات و با خواست آزادی زندانیان سیاسی، لغو مجازات اعدام و پایان دادن به کشتار کولبران در اعتصاب عمومی شرکت کنید.
جمهوری اسلامی بعد از اعتراضات بین المللی گسترده و اعتراض در کردستان و ایران، سه جوان را اعدام کرد و این خشم و اعتراض وسیعی را در بین همه مردم دامن زده است. باید بهر طریق ممکن به این جنایت حکومت اسلامی اعتراض کرد. با  دامن زدن به مبارزات گسترده باید نشان دهیم حکومت اسلامی در مقابل این جنایات طوفان درو میکند.

مردم آزادیخواه کردستان

شما در طول حاکمیت جمهوری اسلامی بارها تصمیمات تاریخی مهمی علیه جنایات این حکومت گرفته اید و بارها دست به اعتصاب عمومی موفق و یکپارچه زده اید. اینبار نیز باید متحدتر و یکپارچه تر از همیشه، به حکومت اسلامی نشان دهیم که ذره ای در مقابل جنایاتش کوتاه نمیاییم. نشان دهیم که همراه با مردم معترض در سراسر کشور مبارزات خود را برای پایان دادن به بساط سرکوب و جنایت و بیعدالتی ادامه خواهیم داد.
چهارشنبه ٢١ شهریور همه جا را از کارگاه ها و کارخانه ها و مغازه ها تعطیل کنید و عزم و اراده متحد خود را برای ادامه مبارزه نشان دهید.
کلیه احزاب، سازمان ها و مخالفین جمهوری اسلامی را فرامیخوانیم که در روز ۱۲ سپتامبر همزمان با اعتصاب عمومی در کردستان در مقابل سفارتخانه های جمهوری اسلامی در خارج کشور دست به تجمع اعتراضی بزنند.
کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران
۱۸ شهریور ۱۳۹۷

 

پیام ابراهیم علیزاده جهت فراخوان اعتصاب سراسری چهارشنبه در کردستان!

https://www.facebook.com/mohammad.khaki.7/videos/1978128385559091/


ایرج فرزاد: حمایت از فراخوان به اعتصاب عمومی در کردستان ایران
من، از فراخوان سازمانها و احزاب و شخصیتهای سیاسی به مردم کردستان ایران برای اعتصاب عمومی، علیه جمهوری اسلامی در روز چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۷۹-۱۲ سپتامبر ۲۰۱۸ -  حمایت میکنم.
رژیم اسلامی با اعدام زانیار و لقمان مردای و رامین حسین پناهی و موشک باران مقرهای حزب دمکرات کردستان و حزب دمکرات کردستان ایران در عمق کردستان عراق، و به قتل رساندن بیش از ۱۶ نفر و چهل زخمی در این رابطه، نشان داد که در دوره سرازیری و فروپاشی اش نیز قصد دارد  با آدمکشی و قتل عام و جنایت، زمینه را برای جانشینان خود و سپردن قدرت به نوکیسه هائی که در دامن توحشها و جنون آدمکشی اسلامی، پرورانده است، مُهیا کند.
مردم کردستان!
با اعتصاب عمومی خود، بار دیگر نشان بدهید، که مدنیت و اعتراض مدنی و مقاومت در برابر رژیم جنایتکاران اسلامی حق شما است، نشان بدهید که مقاومت شما، چون صفحاتی از تاریخ مبارزات تاکنونی تان  از بدو به قدرت رسیدن رژیم خلخالی ها ، لاجوردی ها، چمران ها ،  خمینی ها و لات و لمپن ها و دارو دسته های اسلامی، جلوه هائی دیگر از  پیوستگی مقاومت و مبارزه شما در سنگر دفاع از حقوق مدنی و حقوق شهروندی و انسانی تان است.
ایستادگی در برابر توحش رژیم جنایتکاران و  فاشیستهای اسلامی و تعرض به آنها، حلقه اتصال شما به دنیای متمدن و مبناء جلب حس احترام شما در قضاوت های جهان متمدن است.
با اعتصاب عمومی خود در روز چهارشنبه ۲۱ شهریور ۷۹ نشان بدهید که مردمی را که نمیتوان با بمباران و اعدام و قتل عام به سکوت و تسلیم وادارکرد، قدرتمندتر برخواهند خاست.
به اتکاء مبارزات شما، جامعه ای شایسته انسان را بر ویرانه های رژیم جنایتکاران اسلامی بنا خواهیم کرد.  
ایرج فرزاد
۱۹ شهریور ۱۳۷۹
۱۰ سپتامبر ۲۰۱۸


پیام مجید حسینی به مردم مردستان در رابطه با فراخوان اعتصاب عمومی در روز 21 شهریور 1397
https://youtu.be/KmHTOmqeezc


تقاضای اسد نودینیان از مردم کردستان برای شرکت در اعتصاب عمومی 21 شهریور در کردستان
https://youtu.be/ajuHzA0q32Q

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت