.
جمعه ۲۸ تير ۱۳۹۸.
امروز:
Jul 19 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

یکشنبه, 14 مرداد 1397 ساعت 13:27

رحمان حسین زاده: جنبش بی بازگشت سرنگونی جمهوری اسلامی

موج جدید و امید بخش اعتراضات برحق مردم اصفهان، کرج، گوهر دشت، شاهین شهر، نجف آباد، رشت،تهران، ساری، شیراز، اهواز، اراک، مشهد در حال گسترش به دیگر شهرهای ایران است. جنبش سرنگونی که از دی ماه سال گذشته عروج پیدا کرد، بی بازگشت تا تعیین تکلیف نهایی با کلیت جمهوری اسلامی تداوم خواهد داشت. آنچه می بینیم خروش اردوی کار در برگیرنده کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، بهیاران و انسانهای کارکن، خروش اردوی آزادیخواهی، زنان و جوانان و صف وسیع مردم معترض، علیه وضع موجود، علیه نظم حاکم و جمهوری اسلامی است. اکثریت عظیم میلیونی شهروندان جامعه در این جنبش حضور به هم رسانده و خواسته های مشترک و محوری ترین آن سرنگونی جمهوری اسلامی را سر داده اند. این جنبشی از اعماق جامعه و نیرویی است که در حفظ وضع موجود و سیستم حاکم کوچکترین نفعی ندارد.

مبارزه علیه گرانی، فقر و فلاکت اقتصادی و علیه بیکاری به عنوان بخش ثابت پلاتفرم این جنبش، مبتکرانه با سرنگونی جمهوری اسلامی مرتبط و گره خورده است. همطراز مرگ بر گرانی و بیکاری و فقر، مرگ بر دیکتاتور و جمهوری اسلامی و خامنه ای و روحانی و جمهوری اسلامی نمیخوایم اعلام شده است. طبقه کارگر و اردوی کار ایران و بخش وسیع انسانهای کارکن و زحمتکش این جامعه در تجربه کار و زندگی و مبارزه خود به این نتیجه رسیده اند، که کوچکترین بهبودی با وجود جمهوری اسلامی ممکن نیست. همان حقیقتی را که در ٣٩ سال گذشته ما کمونیستها مدواما برآن پافشاری کردیم و امروز به خودآگاهی جنبش توده ای برای سرنگونی تبدیل شده است. خواسته ها و شعارهایی که این بار شفافتر از هر دوره در صدر حرکت توده ای اعتراضی قرار گرفته، خواسته های ریشه ای هستند که تحقق آنها دگرگونی اساسی ایجاد میکند. این شعارها بیانگر خواسته های پایه ای اردوی کار ایران و مردم آزادیخواه و خواهان ایجاد تغییرند. این خواسته ها و ترکیب طبقاتی نیروی فعاله شرکت کننده این جنبش، در همین آغاز مهر رادیکالیسم و چپ گرایی قوی بر جنبش توده ای برای سرنگونی جمهوری اسلامی کوبیده است.

  جنبش گسترده جاری نمیخواهد سر به تن جمهوری اسلامی باقی بماند. نمیخواهد هیچ گوشه و بخشی از جمهوری اسلامی باقی بماند. شعار خلاقانه "اصلاح طلب، اصولگرا، دیگر تمومه ماجرا" به نحو مبتکرانه ای سرنگونی کلیت جمهوری اسلامی را اعلام میکند. این جنبش سلبی علیه جمهوری اسلامی و اسلام و جنبش نه گفتن به همه بنیادهای فکری و سیاسی و مذهبی و اداری و نظامی جمهوری اسلامی است. با سرنگونی جمهوری اسلامی، اسلام و به طور کلی خرافه مذهب ضربه سنگینی نه تنها در ایران، بلکه در خاورمیانه و جهان خواهد خورد. به بیان دیگر یک رنسانس ضد اسلامی و ضد مذهبی گسترده ای اتفاق خواهد افتاد. خصلت سلبی جنبش توده ای این بار علیه جمهوری اسلامی، خصلت نه گفتن به جمهوری اسلامی، یک جنبه دیگر را با خود دارد که جنبش ها و نیروهای مختلف و گسترده زیر پرچم نه گفتن و سرنگونی جمهوری اسلامی گرد آیند. از نظر ما هرچه دامنه سرنگونی طلبی گسترده تر شود، قدرت بیشتر و مساعدتری برای سرنگونی سریعتر جمهوری اسلامی گرد میاید. اما باید در نظر داشت خصلت سلبی جنبش سرنگونی طلبانه به معنای شکل گیری "جنبش همه با هم نیست".  صف بندی همزمان و بعضا همسوی راست و چپ جامعه در مقابل جمهوری اسلامی و برای سرنگونی جمهوری اسلامی واقعی است. دوره ای که به آن پا گذاشتیم، دوره صف بندی گسترده تر جنبش سرنگونی علیه جمهوری اسلامی است. دوره ابراز وجود بیشتر و ملموس تر و متمایزتر راست و چپ در جنبش سرنگونی علیه جمهوری اسلامی است. هر کدام میخواهند مهرخود را براین جنبش بکوبند. راست و چپ جامعه مسیر متفاوتی را در مقابل کل مردم قرار خواهند داد. کمونیسم و چپ جامعه باید تضمین کند این بار رهبری و هژمونی چپ و سوسیالیستی پیروزی جنبش سرنگونی بر جمهوری اسلامی را تضمین میکند. چپ و کمونیسم جامعه ایران با چشمان باز خصلت سلبی این جنبش را باید بشناسیم و سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و متکی به اعمال اراده مستقیم مردم را رهبری و هدایت و سازماندهی کنیم. در فرصت و مطلب دیگری به این بعد مهم وظیفه کمونیستها ومسئله کلیدی عروج رهبری رادیکال و سوسیالیستی جامعه و جنبش سرنگونی برمیگردم.

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت