.
شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷.
امروز:
Feb 16 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

جمعه, 22 تیر 1397 ساعت 04:23

حسن رحمان پناه: قربانی شدن مردم سنندج، مافیای نفت و اشک تمساح استاندار کردستان!

شامگاه سەشنبە ١٩ تیرماه ١٣٩٧ بر اثر برخورد یک دستگاه تانگر حامل مواد سوختی "مازوت" یا نفت سیاە (نفت کوره یا «مازوت» یکی از هیدروکربن‌های نفتی است که در مراحل تصفیە نفت خام  پس از اتر و بنزین و نفت چراغ به‌دست می‌آید و چون سیاه رنگ است به نام "نفت سیاه" نیز خوانده می‌شود)  با یک دستگاه اتوبوس مسافربری کە قصد حرکت به سوی تهران را داشت، بیش از ٢٠ نفر قربانی شدند. تا امروز ٤ شنبە ، هنوز آمار تلفات ضدونقیض است و اسامی جانباختگان این فاجعە بە درستی و دقیقی در اختیار افکار عمومی قرار نگرفتە است . از١١ ،١٣ ،٢٠ و حتی  ٢٧ جانباختە  و چندین مجروح کە حال برخی از آنان وخیم گزارش شدە است در شبکەهای اطلاع رسانی پخش شدە است. در شبکەهای مجازی تا کنون اسامی ١١قربانی این فاجعە اعلام شدە است . بنا بە گزارشات ، ویدئوهای پخش شدە و سخنان شاهدان عینی ، در جریان رویداد خونین شب گذشتە هیچکدام از مسئولین و مقامات حکومتی در میان مردم حاضر نشدە و اقدامات جدی برای جلوگیری از گسترش فاجعە و کاهش آمار تلفات آنجام ندادەاند . البتە این برخورد مقامات و مسئولین حکومتی قابل درک و توضیح است . زیرا ، آنان "شیر" روز و روباە  شب هستند . از ٢٨ مرداد سال ١٣٥٨کە خمینی جنایتکار  فرمان جهاد علیە مردم کردستان را صادر کرد ، تا کنون  مقامات و مسئولین ردە بالای حکومتی، شب ها در مکان های امن و در میان دهها محافظ و نگهبان از ترس خشم و نفرت مردم معترض و ضدحکومتی در سوراخهای خود پناە می گیرند. اما همین جانیان و محافظ های آنها ، با طلوع آفتاب، به جان مردم بی دفاع افتادە  و بساط فقیرانه آنان را در کنار خیابان و میادین شهرها تخریب یا به یغما می برند ، به آزار و اذیت مردم و بویژە جوانان می پردازند و آسایش و امنیت را از مردم این دیار سلب نمودەاند.
استاندار مزدور کردستان یکی از این موجودات است . نامبردە روز بعد از فاجعە کشتە و مجروح شدن ٢٠ نفر ، طی سخنانی، ٣ روز عزای عمومی در استان کردستان اعلام نمود. این مزدور، طی سخنانی همچنین اظهار داشت  "بندە  شب گذشته شاهد مشکلاتی در این بلوار(بلوار دکتر حسینی_ محل تصادف) بودم و در اولین فرصت نسبت به اصلاح آنها اقدام خواهد شد." این اقدام مزورانه به معنای "آشک تمساح" جمهوری اسلامی برای قربانیان و خانوادەهای است کە عزیزان خود را در فاجعەای از دست دادند کە سران و مسئولین جمهوری اسلامی و همکاران آنان در آن سوی مرز مسببین این جنایت هستند . مردم کردستان نیازی به اعلام عزای عمومی برای عزیزانشان از جانب قاتلین فرزندانشان کە ریاکارانه اشک تمساح برای آنان می ریزند ، ندارند . زیرا حضور جمهوری اسلامی در کردستان ، هر روز عزاداری برای این مردم است کە با مبارزە و مقاومت سرافرازانە طی ٤٠سال اخیر آنرا جبران و جواب دادەاند.
آنچە در شامگاه سەشنبە اتفاق افتاد  تنها " مشکلاتی " نبود کە "جناب" استاندار حاضر به رفتن به محل "مشکلات" نشد . بلکە یک فاجعە عظیم انسانی بود کە ٢٠ انسان را به گام مرگ و مصدومیت فرستاد. دەها و صدها خانوادە ، شهری با صدها هزار نفر جمعیت و دهها میلیون انسان دیگر را در سراسر ایران و جهان را داغدار نمود. در آن شب مرگ آفرین ، سنندج داغدیدە نخوابید و در کنار عزیزان از دست رفتەاش  بیدار ماند. خبر این فاجعە در شمار زیادی از میدیای ایران و جهان پخش شد. اما استاندار مزدور حکومت اسلامی در کردستان و رئیس جمهور امنیتی آن کە "دستور پیگری رویداد" را دادە است  ، عزاداری مردم کردستان ، خواب شیرین و آرامش شبانه آنان است کە این چنین غیرانسانی و گستاخانه به قربانیان این فاجعە ، بە خانوادە آنان و مردم زجردیدە ،اما مقاوم و سربلند سنندج توهین می کند، کە گویا در "بلوار شهر مشکلاتی پیش آمدە و در اولین فرصت نسبت به اصلاح آنها اقدام خواهد شد"  ؟! مردم قهرمان سنندج هرگز این گستاخی را فراموش نخواهند کرد ،زیرا بارها در مورد خطرات جادها و تردد خطرناک تانکرهای نفت زیر کنترل مافیای سپاە پاسداران به مسئولین حکومتی هشدار دادە بودند. سخنان استاندار در توجیە این فاجعە انسانی ، نمکی بود کە بر زخم مردم ناراضی  پاشیدە شد . این سخنان و اظهار نظر شنیع  کە در چنین مواقعی تنها از دهان کثیف سرکوبگران مردم کردستان جاری می شود ، ناشی از بیگانگی آنان با مردم این منطقە و مهمان ناخواستە بودن آنان در کردستان است .   
اما مردم مقاوم سنندج و جوانان پرشور این شهر، جواب اراجیف استاندار مزدور را با  برپایی تجمع و نارضایتی نسبت به تردد تانکرهای سوخت و رویداد جانباختن چندین انسان بی دفاع دادند. مردم ناراضی با پرپایی تجمع و تظاهرات اعتراضی ، فریادهای خشم الود خود را به گوش ناشنوای مافیای نفت و سران حکومت اسلامی رساندند . در جواب بە خواست حق طلبانه مردم ناراضی سنندج، نیروهای امنیتی رژیم و گارد ویژه با حمله به سوی معترضان با آنان درگیر شدند. معترضین به یورش آنان جواب دادند و دو دستگاه خودرو نیروهای سرکوبگر را به آتش کشیدند. مردم داغدیدە  شهر سنندج ، رژیم و مافیایی سپاه پاسداران را عامل رخ دادن این سانحە و سوانح مشابه در شب سە شنبە و در گذشتە می دانند و خواستار پاسخگویی رژیم هستند.
حمل نفت ، کازوئیل و دیگر مواد سوختی از شهر کرکوک نفت خیز کردستان عراق و طراف آن ،سالها است توسط مافیایی نفت در کردستان عراق و "برادران قاچاقچی" آنان در سپاە پاسداران ایران و دوستان "میت " شان  در ترکیە با هزینه و فروش ناچیز در جریان و بە یغما بردە می شود  . منفعت و سود تجارت خیالی نفت این منطقە به جیب مافیایی نفت در دو سوی مرز کردستان عراق ، از جملە  دولت ترکیە در شمال کردستان عراق و سران سپاە پاسدارن در جنوب کردستان سرازیز و مردم محروم و ستمدیدە در بخش های مختلف کردستان از آن محروم و تنها سهم آنان الودگی محیط زندگی ، قربانی شدن در مسیر تردد تانکرهای سوخت بودە و هست. بخشی از مواد سوختی شهر کرکوک از مناطق مسکونی این استان به استان اربیل(هەولێر) و دهوک و سپس از مرز "ابراهیم خلیل" به دست مافیایی نفت در ترکیە بویژه حزب حاکم "اک پارتی" و خانوادە "اردوغان" دیکتاتوری این کشور می رسد. بخش دیگر از نفت و مواد سوختی شهر کرکوک از استان اربیل (هەولێر) از مرز "حاجی عومران" به استان آذربایجان غربی و قسمت دیگر از کرکوک به استان سلیمانیە و از طریق  "مرز باشماق"  به استان کردستان و از طریق مرز " پرویزخان" و "خسروی"  به پالایشگاه نفت کرمانشاه و خوزستان با کنترل کامل سپاه پاسدارن منتقل می شوند. طبق آمارهای منتشر شدە در حد فاصل کرکوک و استان کردستان روزانە ٢٥٠ تانکر نفت کش در حال تردد هستند.  همچنین از چاهای نفت  کرکوک، روزانه بیش از ٥٠٠ تانکر حامل نفت مواد سوختی به طرف  استان کرمانشاه و خوزستان در حال رفت و آمد  می باشند. میزان تردد تانکرهای سوخت رسان در مرز "حاجی عمران و ابراهیم خلیل" از تردد روزانه در دو استان کردستان و کرمانشاه بیشتر است.
به گفتە شاهدان عینی و اخباری کە در رسانەهای جمعی پخش شدە ، طی چند سال اخیر ، تنها در مسیر تردد تانکرهای نفتکش از کرکوک به دو استان کردستان و کرمانشاه، تا کنون ١٨٠ رویداد و تصادف انجام گرفتە کە بخشی از آنان به مرگ مردم عادی در محل اتفاق منجر شدە است . سال گذشتە در رویدادی مشابه آنچه در شب سەشنبە در سنندج روی داد و در اطراف مریوان به وقوع پیوست ، متاسفانه ١١نفر قربانی شدند. طی چند سال گذشتە  بارها شاهد بودەایم کە تانکرهای حامل مواد سوختی در سد "قشلاق" اطراف شهر سنندج واژگون و آب مصرفی این شهر را سمی کردەاند.  
رویداد تصادف یک تانکر حامل مواد سوختی با یک مینی بوس حامل مسافران در مکان تردد مردم و مسافران در شهر سنندج ، حاکی از لاقیدی و احساس مسئولیت نکردن جانیان اسلامی و مافیای نفت در دو سوی مرز علیە مردم عادی و ساکنین زجر کشیدە کردستان است. رویداد سەشنبە شب ، با حجم بالای تردد تانکرهای حامل سوخت در مناطق مسکونی و محلات پر ازدحام ، در جادهای باریک و غیر استاندار، مسئولیت مستقیم آن بر عهدە مسئولین و جانیان اسلامی حاکم بر ایران و شرکای مافیای نفت آنان در آنسوی مرز است. هیچ میزان از پرداخت خسارت به قربانیان فاجعە روز سەشنبە کە حق طبیعی باز ماندەگان و مداوای رایگان مجروحین و تامین زندگی خانودەهای آن است ، با جانباختن تنها یک انسان ، نه چندین نفر و داغداری شهری، قابل جبران نیست. ضمن تسلیت و ابراز همدری عمیق با خانوادە ، بستگان و مردم مقاوم شهر سنندج ، تشدید مبارزە و سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی ، این رژیم فاسد و مافیای مذهبی ، بهترین و بیشترین قدردانی از عزیزان جانباختە رویداد شب سەشنبە شهر سنندج و همه قربانیان دست این حاکمیت ضدبشری است .

چهار شنبە ٢٠ تیر ١٣٩٧

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت