.
يكشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸.
امروز:
May 26 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

سه شنبه, 15 خرداد 1397 ساعت 00:05

حزب حکمتیست: قرار دفتر سیاسی دربارە: مناسبات با احزاب و جریانات چپ اپوزیسیون جمهوری اسلامی

یادداشت سردبیر توضیحی برانتشار مجدد "قرار دفتر سیاسی دربارە: مناسبات با احزاب و جریانات چپ اپوزیسیون جمهوری اسلامی" به دنبال این یادداشت، قرار مورد اشاره بالا مصوب ۱-۷-۲۰۱۲ دفتر سیاسی حزب حکمتیست مجددا منتشر میشود. در این رابطه بر دو نکته لازمست تاکید شود.

۱- بر اساس این سند مصوب رهبری حزب در سالهای اخیر وارد مناسبات و همکاریهای ضروری با احزاب، سازمانها، نهادها و جریانات چپ و کمونیست اپوزیسیون جمهوری اسلامی شده ایم. این پروسه هر چند با کندی پیش رفته، اما مثبت بوده است. شتاب بالای تحولات سیاسی ایران، به ویژه بعد از عروج جنبش گسترده سرنگونی جمهوری اسلامی دی ماه 96 ، به علاوه پولاریزه شدن صف بندی سیاسی در سطح ماکرو به اردوی راست و چپ در جامعه را به دنبال داشته است. بر این اساس تقویت و برجسته کردن اردوی  چپ در جامعه ایران به امر عاجل هر نیروی چپ مسئولیت پذیر در قبال تحولات زیر و رو کننده قابل پیش بینی در صحنه سیاست ایران تبدیل شده است. در راستای جوابگویی به این نیاز در ماههای اخیر حزب ما به همراه دیگر احزاب و سازمانهای چپ تلاشهای جدیتری را برای شکل دادن به همکاری نیروهای چپ و کمونیست پیگیری کرده است. به علاوه اخیرا کمیته کردستان حزب ما در دیداری با کومه له (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران) مشابه همین تلاش را در کردستان نیز در دستور گذاشته است. تصور ما اینست بنا به ضرورتهای سیاسی و مبارزاتی واقعی علیه جمهوری اسلامی و درتمایزآگاهانه با اردوی راست جامعه، این تلاشها در سطح ایران و کردستان به نتیجه مثبت میرسد.

۲- به مناسبت انتشار این سند، لازم میدانیم، یکبار دیگر این سیاست جاافتاده حزب حکمتیست را برای اطلاع همگان یادآوری کنیم که سیاستهای مصوب حزب ما در همه زمینه ها طی اسناد مصوب شامل قرار و قطعنامه ها، بیانیه ها و اعلامیه ها و یا اظهار نظر مراجع و مسئولین حزبی در نشریه مرکزی حزب (کمونیست هفتگی) و در حوزه فعالیت حزبی مربوطه شان اعلام میشود. فراتر از این چهارچوب اظهار نظر کادرها و اعضای حزب ولو عضو دفتر سیاسی و کمیته مرکزی حزب درشبکه های اجتماعی در مواردی که با سیاست اعلام شده حزب تفاوت دارد، باید به عنوان نظر شخصی رفیق حزبی ما تلقی شود. سردبیر کمونیست هفتگی رحمان حسین زاده *** قرار دفتر سیاسی دربارە: مناسبات با احزاب و جریانات چپ اپوزیسیون جمهوری اسلامی حزب حکمتیست برای سازماندهی انقلاب اجتماعی پرولتاریا و ایجاد جامعە سوسیالیستی ایجاد شدە است. سرنگونی فوری جمهوری اسلامی و برقراری جمهوری سوسیالیستی بە جای آن امر فوری ما است. ما تحقق این استراتژی را در شرایط پیچیدە و پر تحول جاری در ایران و جهان، با پرچم سیاسی کمونیستی و با شکل دادن بە آلترناتیو پرولتری در قبال قدرت سیاسی پیگیری میکنیم در مناسبات با احزاب و جریانات چپ اپوزیسیون، دو اصل سیاسی بر خط مشی ما ناظر است: اولا: ما با سیاست ائتلاف میان احزاب و جریانات اپوزیسیون جمهوری اسلامی، ازجملە احزاب و سازمانهای چپ، نیستیم. احزاب فعال در صحنە سیاست ایران بنا بە خاستگاە طبقاتی و جنبشی مختلف و موقعیت سیاسی و تاکتیکی خاص خود، اهداف، برنامە، استراتژی، سیاست و منافع مختلف و متمایزی دارند. احزاب سیاسی برنامە ها و سیاستهای طبقاتی حزبی متمایز خود را تعقیب میکنند. مردم با شفافیت و آگاهانە باید انتخاب کنند. مردم بر اساس منافع طبقاتی و دیدگاە سیاسی خود احزاب سیاسی را انتخاب میکنند. ثانیا: ما معتقدیم همکاری مشخص و موردی بر سر مسائل سیاسی و اجتماعی در سطح جامعە ایران و در فعالیتهای خارج کشور، میان احزاب و نهادهای چپ علیە جمهوری اسلامی امکانپذیر است. از این زاویە، از ارتباط سیاسی میان احزاب و نهادهای فعال اپوزیسیون چپ جمهوری اسلامی با هدف همکاری مشخص در سطوح مختلف استقبال میکنیم. تلاش میکنیم کە در عرصە تقویت مبارزە آزادیخواهانە علیە جمهوری اسلامی و برای سرنگونی انقلابی آن، تقویت مبارزات جاری طبقە کارگر و بهبودی معیشت و شرایط کار کارگران، تقویت جنبش رهایی زن، تقویت مبارزات جوانان برای خلاصی فرهنگی و زندگی شاد و آزاد، تقویت مبارزات تودە های ستمدیدە علیە خفقان و سرکوب جمهوری اسلامی و برای کسب حقوق و آزادیهای سیاسی و مدنی، با هر یک از احزاب و نهادهای چپ یا هر مجموعە از آنها کە خود را بە دفاع از منافع کارگران و محرومان جامعە متعهد میدانند، همکاریهای مشخص و موردی داشتە باشیم. بر این اساس، دفتر سیاسی حزب حکمتیست تصویب میکند کە: ١- رهبری حزب حکمتیست با احزاب و جریانات چپ در عرصە های مبارزە سیاسی علیە جمهوری اسلامی و مبارزە برای بهبود زندگی کارگران و تودە های محروم جامعە وارد دیالوگ با هدف همکاری مشخص میشود. ٢- حزب حکمتیست سیاست ائتلاف و اتحاد عمل علی العموم میان احزاب و جریانات سیاسی مختلف را دنبال نمیکند و در این زمینە بر این اصل پا میفشارد کە: مردم باید آگاهانە انتخاب کنند. مصوب نشست دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری - حکمتیست ١-٧- ٢٠١٢

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت