.
جمعه ۲۷ دي ۱۳۹۸.
امروز:
Jan 17 2020.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

جمعه, 10 فروردين 1397 ساعت 17:54

رحمان حسین زاده : ترامپ و اپوزیسیون راست

کمونیست هفتگی میپرسد؟

 

ترامپ در کابینه اش تغییراتی ایجاد کرده است. رئیس سیا پومپئو به عنوان وزیر خارجه و جان بولتون به عنوان مشاورامنیت ملی قرار است به زودی دست بکار شوند. طیف های مختلف اپوزیسیون راست پروغربی قوت قلب جدی گرفته اند. با شروع بکار این مهره های افراطی در دولت دست راستی ترامپ ، امیدوارند دولت آمریکا با اقدام به "گزینه نظامی" و در پیش گرفتن سیاست "رژیم چنج" در اوضاع ایران دخالت کند. حزب حکمتیست در این رابطه چه میگوید؟

 

رحمان حسین زاده: قبل از توضیح کنکرت سیاست حزب حکمتیست لازم میدانم، ابتدا ذوق زدگی سطحی اپوزیسیون راست و به ویژه عمق سیاست ضد انسانی و ضد مردمی آنها را در امید بستن به دولت فاشیست ترامپ به زعمشان برای "نجات میهن" بشکافم. اپوزیسیون راست ایران و رسانه ها یشان بر مبنای آرزوهای ارتجاعی خود، تغییرات در کابینه ترامپ را اساسا از سر اوضاع ایران و تقابل با جمهوری اسلامی توضیح میدهند. این نگرش بسیار سطحی است. تغییرات در کابینه اولین قدرت امپریالیستی جهان را باید در کانتکست جهانی آن دید. صف آرایی و تقابل و رقابت و جنگهای نیابتی قدرتهای بزرگ جهانی در مقابل هم، به طور مشخص تقابل و رقابت این دوره آمریکا با روسیه و چین، و حتی چگونگی تعیین تکلیف با شکافهایی که با اروپای واحد هم پیمان استراتژیک خود دارد، پیچیدگیهای مسائل خاورمیانه، پیشبرد سیاست جدید دولت آمریکا در قبال نزاع قدیمی فلسطین-اسرائیل و طبعا نحوه برخورد به جمهوری اسلامی و تحولات در ایران مجموعه فاکتورهای دخیل در تغییرات جدید کابینه ترامپ است. توضیح بیشتر در این زمینه ها جزو صورت مسئله این سئوال نیست و پاسخ را هم طولانی تر میکند. اینجا همین اشاره کافی است، ترامپ برای اجرای سیاستهای خود در سطح جهان و در این رقابتها و جدالها و حتی در خود آمریکا به کابینه یک دست و هماهنگ با خود و تماما دست راستی نیاز دارد. در این راستا مهره های سوپر ارتجاعی چون جان بولتون و پومپئو به کابینه ترامپ راه میابند. واضح است ترامپ و کابینه جدیدش روش و سیاست تندترو تهاجمی تری در قبال تحولات در ایران و در مقابل جمهوری اسلامی خواهد داشت. اجزای این سیاست در وهله اول تشدید و گسترش بیشتر تحریمها، به احتمال قوی بیرون آمدن از برجام و برجسته کردن تهدیدات نظامی و لانسه کردن و تقویت اپوزیسیون مرتجع راست است. اما بر خلاف ذوق زدگی اپوزیسیون راست پروژه "رژیم چنج" با اتکا به لشگرکشی و جنگ تمام عیار آن طور که در عراق و افغانستان اتفاق افتاد اکنون در ظرفیت و توانایی دولت آمریکا نیست. با این وجود در دنیای بی لنگر کنونی احتمال هر اقدام محیرالعقولی از دیوانه ای چون ترامپ بعید نیست. از نظر ما دخالت آمریکا و هر جنبه از سیاست قلدری آن مثل تحریمها، لفاظی جنگی و تهدیدات نظامی، تقویت و لانسه کردن هر بخش از اپوزیسیون راست ارتجاعی مستقیما علیه منافع مردم ایران، علیه مبارزات رادیکال مردم و علیه جنبش سرنگونی است که تمام قد سه ماه قبل و در دی ماه سال ۹۶ به میدان آمد. به نظرم فاکتور جدیدی که باعث شده ارتجاع امپریالیستی آمریکا بخواهد در اوضاع ایران دخالت مستقیم تر بکند، تلاش برای مقابله با جنبش رادیکال و چپ گرایانه سرنگونی است، همانطور که در سال ۵۷ و برای مقابله با انقلاپ چپ گرایانه مردم به خمینی و ارتجاع اسلامی اتکا کردند. سکانداران کاخ سفید و دیگر قدرتهای ارتجاعی جنبش عظیم سرنگونی طلبانه و با کاراکترچپ گرایانه را در بیش از صد شهر ایران دیدند. آن ده روز دی ماه نه تنها جمهوری اسلامی، بلکه پایه های نظم سرمایه در ایران را هم به لرزه در آورد. ترس و نگرانی از قدرت گیری چپ و کارگر و کمونیسم در فردای بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی، گریبان سکانداران کاخ سفید و دیگر قد رتهای بزرگ سرمایه جهانی را هم گرفته است. آنها را موظف به چاره جویی میکند. تقویت اپوزیسیون ارتجاعی و راست و "آلترناتیو سازی" از میان آنها نسخه دم دست ارتجاع جهانی است. به این دلیل سرمایه گذاری این بار آمریکا و هم پیمانان اروپایی و منطقه ایش بر طیفهای مختلف اپوزیسیون راست شامل ناسیونالیسم ایرانی از جمله، ناسیونالیستهای افراطی عظمت طلب، مشروطه خواهان، طیفی که حول رضا پهلوی گرد آمده اند، لایه هایی از جمهوریخواهان و ملی گرایان، مجاهدین خلق، ناسیونالیسم کرد و دیگر ناسیونالیستهای محلی و فدرالیستچی را نباید دست کم گرفت. اینکه کدامیک از این بخشهای ارتجاعی اپوزیسیون نزد آمریکا و غرب مقبول میافتند، اگر چه به درجه ای قابل پیش بینی است، اما سیر تحولات در آینده بیشتر آن را مشخص میکند. آنچه برای کارگر و کمونیسم و جنبش سرنگونی انقلابی باید مشخص باشد، دخالت آمریکا و اقدامات آن چیزی جز ارتجاع محض و یاری رسانی به تقویت اپوزیسیون بورژوایی و ارتجاعی ایران نیست. در مقابل این تحرک ارتجاعی آمریکا و جست و خیزاپوزیسیون بورژویی باید سد محکمی بست. حزب حکمتیست و کمونیسم کارگری از سالها قبل مقابله با چنین روند ارتجاعی را فراخوان داده است. حزب ما با انتخاب ترامپ طی بیانیه ای در دسامبر ۲۰۱۶ تحت عنوان " انتخاب ترامپ و تحرک ارتجاعی اپوزیسیون راست" رئوس سیاست خود را با شفافیت اعلام کرده است. ما در دو بند پایانی بیانیه مان چنین گفتیم." ۶- حزب کمونیست کارگری - حکمتیست بعنوان جزء لايتجزاى مبارزه براى سرنگونی جمهوری اسلامی و تحقق آزادى در ايران، طرحهای ارتجاعی جريانات راست در اپوزيسيون را قاطعانه افشاء و منزوى خواهد کرد. مردم ايران در مقاطع مختلف تاریخی عواقب دخالتگری امپریالیستی آمریکا در تحولات سیاسی ایران و در دهه های اخیر عواقب توهم پراکنی شاخه های مختلف اپوزیسیون راست ایران را نسبت به دخالت قدرتهای جهانی و به ویژه آمریکا و غرب و اجرای طرحهای ارتجاعی آنها را دیده اند. مردم ایران در کشورهای همسایه تجربه تلخ سناریوهای سیاه دست پخت آمریکا و غرب را دیده و می بینند. نه حزب حکمتیست، نه طبقه کارگر و نه توده وسيع مردم منزجر از اسلام و رژيم اسلامى، اجازه نخواهند داد که این دلقکهای سیاسی، این سناریوهای فاجعه بار را در ایران تکرار کنند. براى ما و مردم، براى ما و کارگران، براى ما و زنان، واضح است طرحهای ارتجاعی از بالای سر مردم برای آینده سیاسی ایران باید خنثی و ناکام شود. سیاستهای ارتجاعی اپوزیسیون راست باید تماما افشاء و ایزوله شود.

۷- حزب کمونیست کارگری - حکمتیست در مسیر استراتژی انقلاب سوسیالیستی و برقراری حکومت کارگری در جامعه ایران، براى سرنگونى انقلابى رژيم ارتجاعى و سراپا جنايتکار اسلامى توسط جنبش طبقه کارگر و مردم آزاديخواه ايران به عنوان گام اول این استراتژی سوسیالیستی مبارزه ميکند. حزب حکمتیست به استقبال مبارزات رو به رشد کارگرى و اعتراضات مردمى عليه کليه ابعاد موجوديت رژيم اسلامى ميرود و اين مبارزات و اعتراضات را نيروى واقعى سرنگونى رژيم و تحقق آزادى و برابری در ايران ميداند. حزب حکمتیست مردم آگاه و آزادیخواه را به اردوی آلترناتیو سوسیالیستی خود، اردوی آزادیخواهی و برابری طلبی فرامیخواند. صفوف آزادیخواهی جامعه ایران در پروسه سرنگونی رژیم اسلامی، باید آگاهانه آلترناتیو راست و میلیتاریستی و سناریو سیاهی را رد کنند و راه حل رادیکال، آزادیخواهانه، چپ و کمونیستی را انتخاب کنند"

اکنون هم حزب حکمتیست کماکان براین سیاست پافشاری میکنیم. بیانیه مورد اشاره در همین شماره نشریه مجددا منتشر میشود.

 

***********

بیانیه حزب حکمتیست

 انتخاب ترامپ و تحرک ارتجاعی اپوزیسیون راست

۱- یکی از نتایج تاکنونی انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا روی آوری مجدد اپوزیسیون راست ایران به سناریوی ارتجاعی و مخاطره آفرین دخالت مستقیم دولت آمریکا در روند تحولات سیاسی آتی ایران و مسیر سرنگونی جمهوری اسلامی است.

۲- اپوزیسیون راست شامل ناسیونالیسم ایرانی از جمله، ناسیونالیستهای افراطی عظمت طلب، مشروطه خواهان، شورای ملی ایرانیان گرد آمده حول رضا پهلوی، لایه هایی از جمهوریخواهان و ملی گرایان، مجاهدین خلق، ناسیونالیستهای محلی و فدرالیستچی های قومی نظیر حزب دمکرات کردستان ایران به ترامپ راسیست و فاشیست رئیس جمهوری جدید دولت امپریالیستی آمریکا امیدوار شده اند که زیر لوای کاذب دفاع از "دمکراسی و حقوق بشر" در ایران، از آنها حمایت کند.

۳- بعد از یک دوره سردرگمی و استیصال، تحرک جدید اپوزیسیون راست بر متن قدرت گیری راست افراطی در آمریکا، خود به اندازه کافی گواه ماهیت و سیاست ارتجاعی این بخش از اپوزیسیون و سناریوهای پرمخاطره ای است که برای آینده ایران در نظر دارند. پیام تبریک رضا پهلوی از جانب شورای ملی ایرانیان به ترامپ، شور و شعف مجاهدین خلق و امیدواریهای علنا اعلام شده جریانات ناسیونالیسم کرد، پیام تبریک دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران و امید بستن دیگر شاخه های اپوزیسیون راست به سیاستهای ترامپ نشانه های اولیه اعلام آمادگی این اپوزیسیون در خدمت سیاستهای آمریکا در قبال آینده سیاسی ایران است. در این چهارچوب گسترش جست و خیز ضد مردمی اپوزیسیون راست پروغربی در قالبهای "آلترناتیوسازیها" و "ائتلافهای" ارتجاعی رنگارنگ قابل پیش بینی است. مقابله جدی با این تحرکات ضد مردمی در داخل و خارج کشور در راستای افشا و به انزوا کشاندن چنان سناریوهایی رسالت طبقه کارگر و نیروهای رادیکال و چپ و کمونیست و کل صف آزادیخواهانه مبارزه مردم ایران است.

۴- صرفنظر از تفاوتهای اپوزیسیون راست با هم، فصل مشترک رویکرد و سیاست ارتجاعی آنها اتکا به دخالتگری امپریالیستی آمریکا و متحدانش از طریق ادامه طرحهای ضد مردمی محاصره اقتصادی، جلب حمایت دولت آمریکا از آنها به عنوان نیروی "آلترناتیو" و اتکایشان بر حمایت مالی و پوشش رسانه ای و نیروی نظامی و ماشین قلدری میلیتاریسم آمریکا است. مردم جهان نمونه های به غایت ضد انسانی و تلخ چنین سناریویی را در عراق و افغانستان و سوریه و لیبی دیده اند. جنگ و کشمکش خونین و کشدار و به جریان افتادن باندها و فرقه های سیاه مذهبی، ناسیونالیستی و قومی و دستجات ملوک الطوایف نظامی و شکل گیری یک سناریوی سیاه نتیجه محتمل چنان تلاشهایی در سیر تحولات جامعه است.

۵- روند آتی اوضاع سياسى در ایران درس جديد و ناکامی مجددی را به اپوزیسیون راست در تعقیب اهداف ارتجاعی شان خواهد داد. کشمکش قدرتهای جهانی، تحولات پیچیده خاورمیانه، تداوم سیر نزولی موقعیت دولت آمریکای مورد اتکای آنها و شکست سناریوهایش در عراق و افغانستان و سوریه، و آگاهی و هوشیاری موجود در جامعه ایران و در سطح اپوزیسیون رادیکال و کمونیست در قبال سناریوی دخالتگری امپریالیستی، موانع جدی چنان طرحهای ارتجاعی برای آینده ایران است. برخلاف تبليغات رياکارانه اين جريانات، ترامپ و هیئت حاکمه آمریکا با وجود احتمال در پیش گرفتن سیاست سخت گیرانه تر در قبال جمهوری اسلامی، توانایی تکرار دخالت گری نظامی مشابه عراق و افغانستان را در ایران ندارد. به علاوه فضای سیاسی زنده جامعه ایران، وجود جنبشهای اجتماعی رادیکال و پتانسیل گسترش ابراز وجود طبقه کارگر و قطب چپ و کمونیست جامعه مانع مهمی در مقابل متحقق کردن چنان طرحهای ارتجاعی از بالای سر مردم خواهد بود. روند رشد حرکت اعتراضى کارگران و مردم، تناقضات و تنشهاى درونى رژيم اسلامى، صف بندی و تحرک جنبشهای سیاسی حاضر در جامعه، معادلات سياسى کنونى را تغییر خواهد داد. در چنین روندی افشاء و ایزوله کردن طرحهای ارتجاعی اپوزيسيون راست به طور جدی و ناگزیر در دستور کار مستقیمتر مبارزات صف آزادیخواه و قطب چپ جامعه قرار خواهد گرفت.

۶- حزب کمونیست کارگری - حکمتیست بعنوان جزء لايتجزاى مبارزه براى سرنگونی جمهوری اسلامی و تحقق آزادى در ايران، طرحهای ارتجاعی جريانات راست در اپوزيسيون را قاطعانه افشاء و منزوى خواهد کرد. مردم ايران در مقاطع مختلف تاریخی عواقب دخالتگری امپریالیستی آمریکا در تحولات سیاسی ایران و در دهه های اخیر عواقب توهم پراکنی شاخه های مختلف اپوزیسیون راست ایران را نسبت به دخالت قدرتهای جهانی و به ویژه آمریکا و غرب و اجرای طرحهای ارتجاعی آنها را دیده اند. مردم ایران در کشورهای همسایه تجربه تلخ سناریوهای سیاه دست پخت آمریکا و غرب را دیده و می بینند. نه حزب حکمتیست، نه طبقه کارگر و نه توده وسيع مردم منزجر از اسلام و رژيم اسلامى، اجازه نخواهند داد که این دلقکهای سیاسی، این سناریوهای فاجعه بار را در ایران تکرار کنند. براى ما و مردم، براى ما و کارگران، براى ما و زنان، واضح است طرحهای ارتجاعی از بالای سر مردم برای آینده سیاسی ایران باید خنثی و ناکام شود. سیاستهای ارتجاعی اپوزیسیون راست باید تماما افشاء و ایزوله شود.

۷- حزب کمونیست کارگری - حکمتیست در مسیر استراتژی انقلاب سوسیالیستی و برقراری حکومت کارگری در جامعه ایران، براى سرنگونى انقلابى رژيم ارتجاعى و سراپا جنايتکار اسلامى توسط جنبش طبقه کارگر و مردم آزاديخواه ايران به عنوان گام اول این استراتژی سوسیالیستی مبارزه ميکند. حزب حکمتیست به استقبال مبارزات رو به رشد کارگرى و اعتراضات مردمى عليه کليه ابعاد موجوديت رژيم اسلامى ميرود و اين مبارزات و اعتراضات را نيروى واقعى سرنگونى رژيم و تحقق آزادى و برابری در ايران ميداند. حزب حکمتیست مردم آگاه و آزادیخواه را به اردوی آلترناتیو سوسیالیستی خود، اردوی آزادیخواهی و برابری طلبی فرامیخواند. صفوف آزادیخواهی جامعه ایران در پروسه سرنگونی رژیم اسلامی، باید آگاهانه آلترناتیو راست و میلیتاریستی و سناریو سیاهی را رد کنند و راه حل رادیکال، آزادیخواهانه، چپ و کمونیستی را انتخاب کنند.

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت