.
پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷.
امروز:
Dec 13 2018.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

چهارشنبه, 20 دی 1396 ساعت 05:35

ﮐﻤﯿﺘﮫ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻗﯿﺎم ﻣﺮدم اﯾﺮان: ﻓﺮاﺧﻮان در ﺣﻤﺎﯾــﺖ از ﻗﯿﺎم ﻣـــﺮدم ﺑﭙﺎﺧﺴﺘﮫ اﯾــﺮان، ﻋــﻠﯿﮫ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ رژﯾﻢ اﺳــﻼﻣﯽ

اﯾﺮاﻧﯿﺎن آزاده و ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺒﺎرز!

روزھﺎی ﺣﺴﺎس ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ. ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﻮده ھﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ رژﯾﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان ﺑﮫ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺘﻨﺪ. ﻣﻮج ﺗﻈﺎھﺮات ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﮫ ﻓﺮﺳﺎی زﻧﺪﮔﯽ را در   ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪه و ﻣﺮدم ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ و ﺟﺎن ﺑﮫ ﻟﺐ رﺳﯿﺪه زﯾﺮ ﻓﺸﺎرھﺎی طﺎﻗﺖ

. آورده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻮد ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺻﺪای اﻋﺘﺮاض ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ   ھﺎ ﺷﮭﺮ و ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن اﯾﺮان ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎن   ده

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮدﻣﯽ اﮐﻨﻮن از داﯾﺮه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﮫ و ﮐﻠﯿﺖ ﻧﻈﺎم و ﺑﻘﺎی آن را ﻧﺸﺎﻧﮫ رﻓﺘﮫ اﺳﺖ. ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدﻣﯽ،ھﻤﺼﺪا ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﭘﮋواک ﺻﺪای ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺮوﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎﺳﺖ ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﮫ ارﺗﺠﺎع ﻣﺬھﺒﯽ- ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری از آﻧﮭﺎ درﯾﻎ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ و ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻣﺰدور ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﻋﺮﯾﺎن و ﺑﺎ اﺳﻠﺤﮫ ﮔﺮم در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺎھﯿﺖ ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ و ﭼﮭﺮه ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺧﻮد ، اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺳﺮاﺳﺮی و ﻣﺮدم ﺑﯽ دﻓﺎع

را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﮭﺎﻧﯿﺎن ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ. اﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻣﺴﺘﺒﺪ در رژﯾﻢ ﭘﻮﺳﯿﺪه و ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ ﻗﺎدر ﺧﻮاھﺎن ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻓﺎﺳﺪ ،ﺑﮫ اداره ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺒﻮده و ﺗﻮده ھﺎی ﺑﮫ ﺧﺸﻢ آﻣﺪه در اﺗﺤﺎدی ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ھﺴﺘﻨﺪ.

اﯾﺮاﻧﯿﺎن آزاده ﻣﻘﯿﻢ ﺳﻮﺋﯿﺲ!

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺒﺎرزات ﺣﻖ طﻠﺒﺎﻧﮫ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﮫ ﻣﯿﺪان آﻣﺪ. ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ ﺑﺮای رھﺎﺋﯽ ﻣﺮدم اﯾﻔﺎ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺎ ﮐﮫ در ﺧﺎرج از ﻣﺮزھﺎی اﯾﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ در ﻧﺒﺎﯾﺴﺖ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷﯿﻢ! در ﻣﯿﺪان ﺗﻈﺎھﺮات، ﻣﺘﺤﺪ و ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﮭﺎﺟﻢ ﭘﺎﺳﺪاران ﺟﮭﻞ و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﮫ ﻣﺮدم

ھﻤﺎھﻨﮓ ﻓﺮﯾﺎد ﺧﻮد را ﺑﮫ ﮔﻮش ﺟﮭﺎﻧﯿﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ و وﺣﺪت ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات ﺣﻖ طﻠﺒﺎﻧﮫ ﻣﺮدم داﺧﻞ ﮐﺸﻮر را اﻋﻼم ﮐﻨﯿﻢ. دﺳﺖ در دﺳﺖ ھﻤﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﭼﭗ و دﻣﮑﺮات درﻣﯿﺪان ﺑﺮﺧﺮوﺷﯿﻢ !

ﻣﺎ از ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺪﻧﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدﻣﯽ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺎ ھﻤﺼﺪا ﺷﺪه و در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدﻣﯽ ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

زﻧﺪه ﺑﺎد ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدﻣﯽ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺑﺎد رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ

۱٤:۰۰ ﺳﺎﻋﺖ: ۲۰۱۸ ژاﻧﻮﯾﮫ ۱۳ زﻣﺎن: (Helvetiaplatz ﻣﮑﺎن: زورﯾﺦ )

ﮐﻤﯿﺘﮫ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻗﯿﺎم ﻣﺮدم اﯾﺮان

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت