.
سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷.
امروز:
Jan 22 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

دوشنبه, 18 دی 1396 ساعت 00:02

یکی از رهبران اعتراضهای اخیر در کرمانشاه: این راهی بی بازگشت است

این راهی بی بازگشت است،گرچه گاه اهسته و لیکن همیشه پیوسته است:

مردم عزیز ایران،کارگران ،معلمان،دانشجویان،و زنان قهرمان۰۰۰

بگذار نظام جهل و سرمایه سرکوبگر جمهوری اسلامی برصلابت ناپایدار خویشتن را در بخون کشیدن جوانان در خیابانهای اعتراض،بگذار در خفقان و دستگیر کردن معترضین را برای نان شب نظاره کرده باشد،اما در باورهای امروز دیروز ما فردا را سحریست۰

جمهوری اعدام ،فساد،جهل،نابرابری شاید امروز را چند صباحی توانسته باشد شورش را نگهدارد،اما در فردای نچندان دور، مرگ این جانیان تاریخ اجتناب ناپذیر است۰

چگونه میخواهد جلو فقر و گرسنگی مردم را که هر روز عرصه را بر مردم تنگ میکند بگیرد۰در نظامی که گرانی و بیکاری غوغا میکند،فساد به امری بدیهی تبدیل گشته،درماندگی جمهوری اسلامی در براورده کردن بدیهی ترین نیازهای مردم همه و همه بیانگر ادامه این جنبش و خیزش است۰ایمان داشته باشید جمهوری اسلامی رفتنیست و اما اینبار با قهری انقلابی تر و تند تر۰صبور باشید ،ناامید نگردید،مطمن باشید انکه اینک ناامید و رخ در خاک کشیده،جمهوری اسلامی است و هنوز در درون میلرزد و هر لحظه شعار مرگ بر دیکتاور،و نان،کار،ازادی هر شب و هر روز پایه های لرزانش را میلرزاند۰

پس وعده ما روزی که بر بستر این نظام ارتجاعی و خفقان تا که نظام و دنیایی عاری از هرگونه ستم و نابرابری و ترس و استرس بسازیم۰

ایمان داشته باشید شما پیروز این جنگ نابرابر بودید،جنگی که دشمن تا دندان مسلح،و مردمی متکی به اراده و ایمان به ازادی۰

دوستتان دارم چون شما لایق دوست داشتنید۰

کسی که در این چند روز گام به گام در کنارتان بود ،باطوم خورد و ۰۰۰۰

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت