.
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷.
امروز:
Dec 11 2018.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

جمعه, 28 مهر 1396 ساعت 21:29

ادامه اعتراضات نسبت به سیاست های ریاضت اقتصادی دولت ماکرون رئیس جمهور ثروتمندان فرانسه

اخباروگزارشات کارگری-27مهر1396:امروز19اکتبر،در پی فراخوان سندیکاهای ث.ژ.ت،سولیدر واف.اس.یو،خیابانهای سراسر فرانسه شاهد راهپیمایی ده ها هزار نفراز کارگران،بازنشستگان وجوانان در اعتراض به سیاست های ریاضتی دولت ماکرون رئیس جمهور متکبر فرانسه ازجمله اصلاحات قانون کار،اصلاحات بیمه بیکاری،اصلاحات مالیاتی بنفع ثروتمندان وبضررکارگران،زحمتکشان وتهیدستان، اصلاحات درباره کارآموزی وکارآموزان،اصلاحات درباره بازنشستگان ، کاهش حق مسکن،افزایش شارژسوسیال، حذف 120000 شغل دولتی طی 5سال آینده،عدم افزایش حقوق کارکنان دولت وحتی بروز نکردنش متناسب با افزایش نرخ تورم، عدم باز پرداخت حق اولین روز مرخصی درمانی کارکنان دولت و.... بود.

به گزارش سندیکای ث.ژ.ت فقط در شهرهای پاریس25000نفر ودرمارسی20000نفربه خیابان ها آمدند واعتراضاتشان را بنمایش گذاشتند.

تظاهرات وراهپیمایی امروز مورد حمایت جمعی از فعالین سندیکاهای ث.اف.د.ت،اف.او و ث.اف.ف.ث علیرغم فراخوان ندادن رهبرانشان قرار گرفت.

اعتراضات امروز با اعتصاب درراه آهن شهری وبین شهری بدنبال فراخوان لکوموتیو رانان همراه شدو در برخی شهرها شاهد اعتصاب رانندگان اتوبوس های درون شهری نیز بودیم.

برگزاری مجمع عمومی،تجمع وامضای طومار در واحدهای تولید وخدماتی از جمله اقدامات اعتراضی دیگری امروز بود.

درادامه اعتراضات در همین راستا، نشست مشترکی بتاریخ 24اکتبر با شرکت:

(CGT, CFDT, FO, CFTC, FSU,Unsa, Solidaires, Unef, UNL et FIDL)

جهت تصمیم گیری برای اقدام مشترک وتعیین یک روزدر اواسط ماه نوامبربرای اعتصاب وتظاهرات برگزار خواهد شد.

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت