.
سه شنبه ۲۷ شهريور ۱۳۹۷.
امروز:
Sep 18 2018.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

یکشنبه, 01 مرداد 1396 ساعت 22:21

مجید حسینی: در رابطه با رفراندوم و استقلال کردستان عراق

دیدار- رفراندم و خواست استقلال کردستان عراق مصاحبه با مجید حسینی با تشکر برای انتشار
https://youtu.be/SnkCUTnJhoQ

دیدار مصاحبه با مجید حسینی در رابطه با رفراندوم و استقلال کردستان عراق / بخش اول و دوم

https://youtu.be/H7cAqeY1oA4

https://youtu.be/yLSzDwvWwys

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت