.
يكشنبه ۳ تير ۱۳۹۷.
امروز:
Jun 24 2018.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

دوشنبه, 30 اسفند 1395 ساعت 03:44

سعید آرمان: در حاشیە حادثە دلخراش پلاسکو

دیوار کوتاە کارگران در مقابل شیادان اسلامی سرمایە
روز سە شنبە هفتە جاری (٢٤ اسفند) بعد از گذشت قریب بە دو ماە سرانجام بعد از "تحقیق و تفحص" و "تلاش بی وقفە" دادستان تهران اعلام کرد کە "چند کارگر عامل آتش سوزی پلاسکو بودەاند". جناب دولت آبادی دادستان تهران گفتە است کە این کارگران بدلیل استفادە از "هیتر غیر استاندارد" موجب آتش سوزی ساختمان شدەاند و بدلیل نقص کپسول آتش نشانی آتش گستردە تر شدە است و ... و سرانجام از کپسول دیگر استفادە کردەاند کە موجب گسترش آتش در ساختمان شدە است".  جناب دادستان اضافە کردە است کە میتوانند از این حادثە "عبرت" گرفت.
در جمهوری اسلامی و بە قدمت این رژیم همە وقایع کە پای جانیان اسلامی در هر ماجرایی باشد نتیجە از این بهتر نخواهد بود. اگر این دو کارگر نگون بخت آنروز در محل کارشان از "هیتر غیر استاندارد" استفادە نمی کردند، چە کسی بعوان خاطی معرفی می شد؟! آیا دیواری کوتاهتر از کارگران را می توان یافت تا تقصیر را بە گردنش انداخت و از شر ماجرا و بازخواستهای مردم خلاص شد؟!
این جنایتکاران برای شعور مردم پشیزی ارزش قائل نیستند. انگار مردم بە این راحتی این چرندیات و اطلاعاد سر تا پا کذب را از آنان می پذیرند و در جامعە خریدار خواهد یافت.
اینان فکر می کنند خانوادە و بستگان ٢٢ نفر کە در ساختمان پلاسکو طعمە حریق شدند و یا زیر آوار جان باختند، را بە سادگی می تون فریب داد و خطا را بە گردن دو کارگری انداخت کە از ترس سرما بە هیتر پناە بردەاند. ساختمانی با این عظمت کە منشا تولید سود برای بنیاد مستضعفان و سایر سرمایەداران محلی بودە است، چگونە تا این حد نا امن بودە است و چە کسی و یا ارگانی مسئول تامین امنیت آن بودە است؟! چرا تذکرات پی در پی آتش نشانی تهران را مبنی بر ناامن بود و غیر استاندارد بودن محیط کار هزاران انسان، توسط مسئولان مربوطە نادیدە گرفتە شدە و برای جان انسانها ارزشی قائل نبودەاند؟!
اکنون با گذشت دو ماە از این فاجعە انسانی و کشتار ١٦ آتش نشان قرار است فقط از آن "عبرت" گرفت؟! "عبرت" بە قیمتی؟ چرا باید کارگران قیمت و تاوان این بی کفایتیها و چپاول و دزدیها و لاقیدیهای شما جانیان اسلامی سرمایە را بپردازند؟! کدامیک از شما مسئولان بنیاد مستضعفان و شهرداری تهران و سایر نهادهای مسئول در مقابل همسران و فرزندان و والدین قربانیان این فاجعە انسانی بویژە آتش نشانهایی کە جان خود را برای نجات شهروندانشان بە خطر انداختند، پاسخگو خواهید بود؟!
بدون تردید با توجە بە شناختی کە از این نظام گندیدە و چپاولگر و روند پروسەهای تحقیقی و باند بازیها و زیر فرش کردنهای حقایق انکار ناپذیر، داریم نتیجە "تحقیق" دادستانی دور از انتظار نبود. زیرا نمونەهای اینچنین جنایاتی در نظام اسلامی کم نیستند. هنگامیکە بە توصیە خامنەای رهبر اوباشان اسلامی  پروندە سعید طوسی مبنی بر تجاوز بە دەها کودک جمع و جور میکنند و بدنال تهدید سعید طوسی نیز کە اگر "کوتاە" نیایند، صد نفر را با خود پائین میکشد. یکی دیگر در ماجرای اختلاس های میلیاردی تهدیدی اینچنینی میکند و قص علیهذا دیگر شما میتوانید کل این ماجراها را تا آخر بخوانید.
نتایج "تحقیقات" دادستانی در حالی اعلام می شود کە بالغ بر یکماە از اظهار نظر آقای امیر حسین آبادی، رئیس کانون وکلای دادگستری، می گذرد کە بە صراحت تعدادی از اعضای شورای شهر و برخی از دیگر کارشناسان، بنیاد مستضعفان وابستە بە بیت رهبری را «مقصر» این حادثه دانستد. اما سوال این است کە آیا کسی برای شخصیتهای حقیقی و حقوقی و نهادهای ذیصلاح ترە خرد می کند؟!
کشمکش جناحهای جمهوری اسلامی و باندبازیها و بدە بستانهایشان را در همە معادلەها و اتفاقات ریز و درشت این مملکت باید گنجاند. آنچە پر واضح است بازندە و متضرر اصلی در همە حوادث و ماجراها، مردم و شهروندان عادی ایران هستند. حادثە تصادف دو قطار بعد از گذشت چهار ماە و کشمش و درگیری جناحها و دولت و وزارتخانەهای راە و قضائیە و شهرداری تهران همین سناریو را بدنبال داشت و بی صاحب ماند.
جمهوری اسلامی یک نظام سرمایەداری تا مغز استخوان فاسد و جنایتکار و غیر متعهد بە استاندارهای جهانی است. مردم ایران بویژە کارگران و خانوادەهای کارگری کە اولین قربانیان حوادث مرگبار محیطهای ناامن کار و زندگی هستند باید بە دولت فشار وارد کنند کە همە استانداردای ایمنی محیط کار و زندگی مردم را بازنگری و تضمین بکند. بە قربانیان فاجعە پلاسکو غرامت پرداخت بکند و زندگی همسر و فرزنان و یا والدین تحت تکلف آنان را با استاندارد بالا تامین کنند و عاملین اصلی این فاجعە انسانی کە با سهل انگاریهایشان و عدم جدیت و احساس مسئولیت شان باعث این حادثە مرگبار شدند، را مجازات کنند و دست از سر دو کارگر نگون بخت بردارند و آزادشان کنند.    
١٦ مارس ٢٠١٧
٢٦ اسفند ١٣٩٥

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت