.
جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷.
امروز:
May 25 2018.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

دوشنبه, 30 اسفند 1395 ساعت 03:43

پیام حزب حکمتیست به کنگره دهم حزب کمونیست کارگری ایران

رفقا، حضار گرامی!
از طرف حزب حکمتیست برگزاری دهمین کنگره حزب کمونیست کارگری ایران را تبریک میگویم.
کنگره شما در شرایط تحولات مهم و پیچیده جهان و خاورمیانه و ایران برگزار میشود. تحولات جاری جهان با انبوه بحرانها و معضلات و مشقات نظام سرمایه داری، تشدید وخامت کانونهای بحران، بیش از پیش، وضعیت جوامع و زندگی و مبارزه شهروندان را با مصافهای سیاسی و اجتماعی جدی و انتخابهای جدید مواجه ساخته است. این شرایط، هر حزب و هر جنبش سیاسی و اجتماعی را خواه ناخواه در برابر چاره جوئیها، راه حلها و تصمیمات جدی و جدید قرار میدهد.
سیمای جهان و پارامترهای ژئوپولیتیک آن درحال جابجائی شتابان است. در خاورمیانه بحران زده، فقر و بیحقوقی و تروریسم و آوارگی دهها میلیونی بیداد میکند. شیرازه مدنیت و استانداردهای زندگی شهروندان به هم ریخته است. این منطقه اکنون در منگنه جدال برتری طلبانه قدرتهای امپریالیست و تشدید رقابت دولتهای مرتجع منطقه در حال تقسیم مجدد مناطق نفوذ سیاسی قرار گرفته است. نشستهای مکرر و متناوب آستانه و ژنو پیش درآمد بندوبستهای قدرتهای رقیب امپریالیست و دولتهای رقیب منطقه در این راستا هستند.
در ایران مبارزات گسترده طبقه کارگر و تحرکات اعتراضی توده های تشنه آزادی و رهایی مداوما دامنه دارتر میشوند، آنهم در زمانی که بحرانهای مرکب اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و محیط زیستی گریبان رژیم فرسوده و به تنگنا افتاده جمهوری اسلامی را روز به روز شدیدتر میفشارند. نظام اسلامی حاکم در برابر این بحرانهای لاعلاج و متراکم شونده بی پاسخ است. مهره های اصلی آن نظام، جانیان بالای آن ماشین خفقان و اعدام، با هدف ترساندن و ارعاب  جامعه، روزانه به این گوشه و آن گوشه این بحرانها اشاره میکنند و حتی درباره فروپاشی نظام اسلامی شان هشدار میدهند. این دو سوی مهم واقعیات جامعه ایران، هم مبارزات گسترده کارگران و محرومان و هم موقعیت مستاصل و رو به انقراض نظام اسلامی، هم اکنون جامعه ایران را در آستانه تحولات سرنوشت ساز قرار داده است. چشم انداز امیدبخش رهایی جامعه از کابوس توحش اسلامی حاکم و بربریت سرمایه داری برای پیشروان جامعه قابل مشاهده است.
در جامعه ایران، کمونیسم یک جنبش سیاسی و اجتماعی بانفوذ است. آلترناتیو کمونیستی در قبال قدرت سیاسی در روند تحولات آتی از امکان بالای پیروزی برخوردار است. در شرایطی که جریانات راست اپوزیسیون یک بار دیگر به حمایت دولت جدید آمریکا زیر ریاست ترامپ و به تحرک در شکاف رقابت و کشمکش دولتهای مرتجع منطقه چشم دوخته اند و به آن امید واهی بسته اند، تقویت آلترناتیو کمونیستی برای به پیروزی رسیدن مبارزات طبقه کارگر از نان شب ضروری تر است.
از دیدگاه حزب حکمتیست، هر نیرویی که کمونیسم را راه رهایی بشریت از سلطه بربریت سرمایه میداند و برافراشتن پرچم کمونیسم در شرایط پیچیده و سردرگم دنیای امروز را افتخارآمیز اعلام میکند، باید بر کوشش بی اما و اگر و پیگیر برای تحقق آن تلاش کند. تحقق این هدف و پافشاری محکم بر آلترناتیو کمونیستی و کارگری بیش از هر زمان مورد نیاز جامعه است و تماما امکانپذیر است. پیام ما در این کنگره تاکید اساسی بر مبرمیت تلاش آگاهانه و سازمانیافته و گسترده در راستای سازماندهی انقلاب کارگری و تحقق بخشیدن به آلترناتیو سوسیالیستی برای جامعه و مبارزه همه جانبه در مسیر به زیر کشیدن حاکمیت سرمایه در ایران و سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی است.
ما امیدواریم کنگره شما هم در این مسیر گامهای جدی بردارد. برای کنگره شما آرزوی موفقیت میکنیم.

از طرف حزب کمونیست کارگری - حکمتیست
یازده مارس ۲۰۱۷
* این پیام روز یازدهم مارس توسط رفیق صالح سرداری مسئول هیئت حزب حکمتیست در کنگره دهم حزب کمونیست کارگری ایران ارائه شد.

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت