.
پنجشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۷.
امروز:
Sep 20 2018.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

دوشنبه, 12 مهر 1395 ساعت 00:36

مونا شاد: جمهوری اسلامی و آموزش کودکان سرباز

بنا بر اخبار ”رجا نيوز“، اخيرا به کمک شهرداري و  فرهنگسراي کودک در پارک سنگي شهر مشهد "شهربازي بچه هاي انقلابي" براي کودکان  ٨ تا ١٣ ساله راه اندازي شده است.
در اين "شهر بازي" که بهتر است بگوئيم شهر آموزش خشونت و جنگ و شستشوي مغزي کودکان، به تن کودکان يونيفرم نظامي مي کنند و پس از شستشوي مغزي درباره خزعبلات رهبر جنايتکارشان خميني به نام انقلاب و پيروزي آن، محاسن جنگ و يادآوري "٨ سال دفاع مقدس"، کودکان در مسيري که مانند جبهه هاي جنگ ايران و عراق ساخته شده است، با پرتاب توپ هاي پلاستيکي و با اسلحه هاي ژ- س بر دشمن فرضي حمله کرده، تيراندازي مي کنند و عملا در جنگ نامقدس جمهوري اسلامي با دشمنان فرضي ميجنگند. اين "شهربازي" با همه خشونت و توحش آن دنيايي است که جمهوري اسلامي "معتدل" و "عضو جامعه بين الملل" براي کودکان در ايران ترسيم ميکند و ميسازد.
کودکان در ايران مانند کودکان سومالي، اوگانادا و همه کودکان جنگي که يا از طريق دزديده و قاچاق شدن و يا به وعده هاي رسيدن به آرزوهاي  دست نيافتني شان، جذب نيروهاي نظامي مي شوند، براي خنثي کردن مين، حمل مواد منفجره، عمليات انتحاري، جاسوسي و سوء استفاده هاي جنسي، در جنگ هشت ساله ايران و عراق شرکت داده شده و قرباني شدند. جنگي که در آن ۱۹۰ هزار نفر کشته شده اند و از اين تعداد  ۷۰۵۴ نفر کمتر از ١۴ سال  و ۶۵۵۷۵ نفر بين ١۵ تا ١٩ سال داشتند. کودکاني که براي خنثي کردن ميدانهاي مين قرباني شدند. کودکاني که بخاطر کودکي، عدم درک کل فاجعه اي که در آن شرکت داشتند، جسارت و نترسي کودکانه شان در جنگ مورد انواع سوء استفاده ها قرار گرفتند و قرباني شدند. کودکاني چون حسين فهميده کودک ١٣ ساله اي که مظهر شجاعت نام گرفت، سالروز جان باختن اش در تقويم رسمي ايران به عنوان «روز بسيج دانشآموزي» نامگذاري شد. نهادي براي سازماندهي دانشآموزان با هدف "دفاع از حکومت و مشارکت احتمالي در اقدامات نظامي".
در آنروزها حکومت اسلامي با اتکا به جنگي که در جريان بود، براي پيشبرد اهداف سياسي ايدئولوژيک خود، با تبليغ و برانگيختن شور جنگ، تمجيد و ستايش آن، فرهنگ شهادت طلبي را در بين کودکان ترويج کرد. در آن زمان و در آن دوره خفقان جنگي، به دليل خفقان و کشتار و اعدام هاي آزاديخواهان پيشرو در بحبوحه جنگ و تحميل فضاي غم و سوگواري، کسي فرياد رس اين کودکان نبود. محسن کاظميني يکي از فرماندهان سپاه، با افتخار مي گويد که يک چهارم جانباختگان جنگ از ميان دانشآموزان بوده اند که اين رقم چيزي بيش از پنجاه هزار نفر بوده است.
رژيم ايران بعد از جنگ، با وجود امضاي کنوانسيون حقوق کودک، اما همچنان فرهنگ شهادت طلبي را بين کودکان و نوجوانان ترويج مي کند و با ايجاد پايگاه هاي "بسيج دانش آموزي"، از کودکان، سربازان جانفشان براي قلدري هايش در منطقه مي سازد.
حدود ۴ دهه است که از حاکميت جمهوري اسلامي ميگذرد. نسل جوان، کساني که در همين حکومت جاني بدنيا آمده و بزرگ شدند، جنگ هشت ساله را ديدند، نه فقط فرهنگ شهادت طلبي و "دفاع مقدس" که هر شائبه اي از فرهنگ سياه اسلامي، از جامعه اي مذهبي، از استبداد مذهبي به نام "انقلاب" و "دفاع ار انقلاب" را با چنان قدرتي پس زده اند که امروز جمهوري اسلامي رسمي و غير رسمي به شکست خود سياسي-ايدئولوژيک در مقابل اين نسل اذعان ميکند.
جمهوري اسلامي در مقابل اين نسل شکست خورد و با "حمله پيشگيرانه" خود تلاش ميکند نسل بعدي را به سربازان ايدئولوژيک خود تبديل کند. هدف جمهوري اسلامي با برپايي ميدانهاي جنگي بنام "شهر بازي"، آموزش خشونت به کودکان و ويران کردن روياها و دنياي لطيف کودکان را با خشونت و جنگ و کشتار، اساسا شستشوي مغزي اين کودکان، آماده کردن نسل بعدي براي جنگ و دفاع از حاکميت خود است. جنگي که مهمترين ميدان آن جنگ با مردمي است که عليه حاکميت سياه شان بپا خاسته اند.
در دنياي سياهي که قدرتهاي امپرياليستي و دولتها و نيروهاي ارتجاعي در خاورميانه ساخته اند، کودکان کماکان بعنوان ابزار جنگي مورد سوء استفاده قرار ميگيرند، قرباني ميشوند. بنا به آمار داعش بيش از ١٠ هزار کودک زير سن ١۵ سال در جنگ با عراق و سوريه براي عمليات انتحاري، جمع آوري اطلاعات و حملات نظامي  استفاده کرده  است. هرچند طبق معاهدات ديوان بينالمللي کيفري به کار گرفتن افراد زير ١۵ سال در درگيريهاي نظامي جنايت جنگي محسوب ميشود، اما "جامعه جهاني" و سازمان ملل و ... همچنان چشم خود را بر پديده "کودکان سرباز"، که طبق آمار در دنيا سيصد هزار کودک اعلام شده، بسته است و دم نميزند.
جمهوري اسلامي هم همان سياست شنيع و کثيف را در مورد کودکان اجرا کرده است. در حاليکه مدارس را پولي مي کند، چنين مکان هاي که محل ترويج خشونت و خشم و جنگ است را راه مي اندازد و ورود کودکان را مجاني اعلام مي کند. بجاي مداد و دفتر به کودکان تير و اسلحه  مي دهد. بجاي آموزش عشق و دوستي، بذر دشمني و کينه را در دل کودکان مي پاشد. و "جامعه بين المللي"، "سازمان ملل" و دول فخيمه غربي وقت رسيدگي به جنايات جمهوري اسلامي را ندارند و مشغول ساخت و پاختهاي سياسي-اقتصادي به او هستند.
سران جمهوري اسلامي را بايد به جرم جنايت عليه بشريت، به جرم جنايت عليه صدها هزار کودکي که در جنگ قرباني شدند محاکمه و مجازات کرد. آنروز روز شرمساري همه شرکاي اين جنايت از سران دول امپرياليستي تا سازمان ملل است.

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت