.
پنجشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸.
امروز:
Oct 17 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

دوشنبه, 08 ارديبهشت 1393 ساعت 03:19

گزارشات کارگری۶و۷اردیبهشت

اخباروگزارشات کارگری7اردیبهشت1393
- کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری :فراخوان همبستگی!
- قطعنامه کارگران شهر سقز به تاریخ اول ماه مه 2014 برابر با 11/ اردیبهشت 1393
- عدم پرداخت 4ماه حقوق کارگران نیروگاه برق‌آبی سردشت
- قوانین اشتغال زنان به صورت حداقلی اجرا می شوند
- حقوق و دستمزدپایین کارگران زن بافنده فرش!
- وضعیت کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی یکسال پس ازعقد قراردادمستقیم!
- کاهش قدرت خرید کارگران به 10 روز- هزینه‌های جدید در زندگی کارگران
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری :فراخوان همبستگی!
کارگران! تشکل ها و فعالین کارگری!
همان طور که می دانیم سرمایه داری برای برون رفت از بحران همه جانبه ای که در آن غوطه ور است، با سوءاستفاده از پراکندگی و عدم همبستگی طبقه کارگر دور جدیدی از حمله به معیشت و زندگی کارگران را که تحمیل دستمزد 609000 تومانی نمونه ای از آن است آغاز نموده است. بیاییم با اتحاد و همبستگی در این روز گوشه ای از صف قدرتمند و مستقل طبقه کارگر را به نمایش بگذاریم.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری از کلیه کارگران، تشکل ها و فعالین دلسوز جنبش کارگری می خواهد تا با اتحاد عمل و همکاری مشترک در این روز، مروج هرچه بیشتر وحدت و همبسگی طبقاتی  در میان کارگران باشیم.
زنده باد اول ماه مه، زنده باد اتحاد طبقاتی کارگران
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری 5/2/1393
اول ماه مه روز جهانی کارگر گرامی باد
قطعنامه کارگران شهر سقز به تاریخ اول ماه مه 2014 برابر با 11/ اردیبهشت 1393
امسال در حالی به پیشواز اول ماه مه روز جهانی کارگر می رویم، که سرمایه داری جهانی بیش ازپیش دربحران فرو رفته است. دیگر دوران رونق سرمایه سپری شده است و سرمایه بحران زا با بحرانی دائمی دست به گریبان است. سرمایه برای سرپا نگه داشتن تولید ارزش اضافی، بیش ازپیش به ستون و پایه اصلی خویش یعنی به نیروی کار هجوم می برد، سطح معیشت کارگران را پایین می آورد وآنان را دسته دسته اخراج می کند. سلطه رفرمیسم بر جنبش کارگری و نبود تشکل های کارگری نیز زمینه را برای این یورش سرمایه به اردوی کار تسهیل کرده است.
اما در ایران، وضع از این به مراتب اسفناک تر و فاجعه بارتراست، زیرا سرمایه داری، با اتکا به اهرم های مختلف از جمله فشار بر فعالان کارگری و کارگران آگاه، تحمیل بی حقوقی کامل برتمام کارگران، پایین نگه داشتن دستمزدها و بیکارسازی عظیم، فشار مضاعفی به کارگران تحمیل می کنند. کارگران به واسطه پایین بودن دستمزد وسطح معیشت  به اضافه کاری و در بسیاری از موارد به مشاغل دوم و سوم تن می دهند. در این میان سرمایه داران در مقابل مطالبه امنیت شغلی، کارگران را بی وقفه مورد حمله قرار می دهند.
با توجه به وضعیت کنونی کارگران در ایران، ما شعار محوری مراسم اول ماه مه امسال را به جهت اهمیت آن برای زندگی و معیشت کارگران « مبارزه سراسری برای افزایش دستمزد، اخراج و بیکارسازی» قرار داده ایم. ما معتقدیم حمله به کارگران و دستگیری آنان به جرم مطالبات خود توسط عوامل سرمایه به هم طبقه ای هایمان آخرین بار نبوده و نخواهد بود. درعین حال، ما کارگران دریافته ایم که مقابله با یورش سرمایه تنها و تنها در سایه سازماندهی سراسری کارگران امکانپذیر است. ما معتقدیم در نبود این سازماندهی است که سرمایه همواره و بی امان ضربات وحشیانه خود را بر پیکر طبقه کارگر فرود می آورد. افزون براین، ما درعین آن که خود را متعهد وملزم می دانیم که درصف مقدم مبارزه برای خواست ها ومطالبات روزمره کارگران قرارگیریم، براین باوریم که رهایی نهایی طبقه کارگر ازسیه روزی ونکبتی که نظام سرمایه داری به طبقه کارگر تحمیل کرده است در گرو مبارزه برای لغو کارمزدی است.  
با توجه به موارد فوق ما کارگران خواسته ها و مطالبات خویش را به شرح زیر اعلام می کنیم:
1- اول ماه مه روز جهانی کارگر، کارگران همراه با خانواده هایشان بتوانند بدون نیاز به کسب مجوز، بدون کنترل ومزاحمت پلیس این روز را براساس سنت های جهانی آن برگزار کنند.
2-بحران سرمایه داری به یکی از حادترین مراحل خود رسیده است، کارخانه های دولتی یکی پس از دیگری به بخش خصوصی فروخته می شود و کارگران را دسته دسته تحت عنوان بازخرید و یا با استناد به بند ح از ماده 21 قانون کاردر واقع اخراج می کنند، به طوری که اکنون اخراج و بیکاری به عاملی خانمان سوز برای زندگی کارگران تبدیل شده است. ما کارگران را فرا می خوانیم که فریب وجوهی که تحت عنوان حق سنوات داده می شود را نخورند و با مقاومت متحدانه در برابر اخراج خواستار اشتغال دائم و امنیت شغلی شوند.   
3-ما کارگران خواهان لغو فوری کلیه قوانین و مصوبات ضد کارگری موجود از جمله قراردادهای موقت کار، قرارداد یک سویه، قرارداد اجباری که این روزها توسط شرکتهای پیمانکارمنعقد می گردد.
4-در نبود تشکلهای خود ساخته کارگری دستمزد بر اساس واقعیت های موجود یک زندگی امروزی  تعیین نمی شود، ما خواهان تعیین دستمزد بر مبنای یک زندگی امروزی برابر با تورم موجود و لغو بخشنامه شورای عالی کار در مورد حداقل دستمزد تعیین شده  سال 1393 هستیم.  
5-حقوق معوقه کارگران باید یکجا وفوری همراه با خسارت آن پرداخت گردد. دولت و مجریان قانون حق ندارند حقوق معوقه کارگران را به اقساط تبدیل کنند. ما خواستار بازداشت کارفرمایان خاطی تا وصول حقوق های معوقه کارگران هستیم.  
6-ما کارگران خواهان کاهش ساعات کار برای تامین اوقات فراغت درقالب دوروز تعطیل متوالی درهفته هستیم.
7-بیمه بیکاری از دستاوردهای مبارزات پیشین کارگران جهان است. ما خواهان برخورد مناسب با شأن و منزلت انسانی با بیکاران و بیمه بیکاری مکفی و متناسب با سطح زندگی امروزی به کلیه افراد بیکار از جمله زنان و مردان تا زمان ارائه کار مناسب از سوی دولت هستیم و صندوق بیمه بیکاری موظف است به کارگرانی که بیمه بیکاری دریافت می کنند، عیدی پرداخت نماید.
8-کارگران بیکار در بی حقوقی مطلق به سر می برند، بسیاری از آنان در معرض فروپاشی خانواده هایشان قرار دارند، بارها شاهد کشته شدن فرزندان به دست کارگران بیکار بوده ایم، بارها شاهد فحشا و تن فروشی زنان و دختران از بین همین کارگران بیکار بوده ایم، در نبود کار، کارگران بیکار مورد انواع سوء استفاده ها قرار می گیرند. آنان به حمایت هم طبقه ایهای شاغل شان نیاز دارند. ما کارگران شاغل را به حمایت از همکاران بیکارشان فرا می خوانیم. ما خواهان ممنوعیت اخراج ها و بازگشت فوری کارگران بیکار بر سر کارشان هستیم.
 9-کارگران بازنشسته به لحاظ سطح زندگی و معیشت در وضعیت مشتقت بار و رقت انگیزی به سر می برند. زندگی کارگران بازنشسته به هیچ وجه در شأن زندگی انسان امروزی نیست. ما خواهان تأمین زندگی کارگران بازنشسته و خانواده هایشان هستیم. به طوری که کارگران بازنشسته به واسطه نازل بودن سطح معیشت بعد از عمری کار مجبور به اشتغال مجدد نباشند.   
10-کودکان در کارگاه های نمور و زیرزمینی ودرخیابان ها به عنوان ارزان ترین کارگران به کار گرفته می شوند، دولت موظف است تا به خانواده های که نان آور آنان کودکان هستند حقوق و مزایا شایسته یک زندگی امروزی فارغ از تعلقات خانوادگی پرداخت نماید و کودکان باید با هزینه دولت مشغول به تحصیل شوند.     
11- زنان کارگر در مقایسه با مردان از حقوق و مزایا و فرصت های شغلی کمتری برخوردارند. ما خواهان رفع تبعیض از زنان و برخورداری آنان از دستمزد و مزایای برابر در ازای کار برابر با مردان وهمچنین خواهان لغو آپارتاید جنسی وبرابری کامل حقوق زنان با مردان درتمام عرصه های زندگی اجتماعی هستیم. زن، همسر یا مادر بودن نباید مانع اشتغال و یا ارتقای شغلی زنان باشد. شرایط کاری زنان باید به گونه ای باشد که امکان تلفیق مسئولیت مراقبت از فرزندان را با کار در بیرون از خانه فراهم کند. ما خواهان قوانین حمایتی برای اشتغال و نیز امنیت و ارتقای شغلی زنان در محیط کار و تمام عرصه های زندگی هستیم.  
12-مبارزات متحدانه معلمان اخیراً شکل گسترده و نوینی به خود گرفته است. ما معتقدیم معلمان فقط در سایه ایجاد تشکل های خود ساخته سراسری می توانند به خواسته های خویش دست یابند.
13-صدورحکم شلاق از طرف قوه قضائیه برای یک معلم، صدور حکم شلاق برای یک جامعه است، ما کارگران ضمن محکوم کردن این جنایت، هیچ وقت آن را فراموش نخواهیم کرد.
14-کارگران در سراسر جهان، بدون تبعیض و برتری نژادی و هرگونه حس ناسیونالیستی حق کار و زندگی دارند. ما خواهان تأمین حقوق سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کارگران مهاجر در سراسر جهان می باشیم.  
15- ما کارگران خواهان آزادی ایجاد تشکل های کارگری، آزادی اعتصاب، تجمع و راه پیمایی، آزادی بی قید و شرط سیاسی، آزادی مطبوعات و آزادی کلیه زندانیان سیاسی و کارگران زندانی هستیم.
16-ما کارگران، حمله به بند  زندانیان سیاسی که هر چند  هفته  یک بار توسط نیروهای امنیتی صورت می گیرد بخصوص بند 350 زندان اوین را محکوم می کنیم و خواستار محاکمه کلیه مسئولین مربوطه هستیم.   
17-جنگ که شامل پدیده هایی چون ترور، قتل عام و کشتار است، ابزار سرمایه داری جهانی برای تجدید تقسیم جهان و یکی از اهرمهای فشار دولت های قدرت مند سرمایه داری علیه مردم تحت ستم است. ما کارگران ضمن ابراز همدردی با ملت های جنگ زده در منطقه از جمله سوریه هر گونه جنگ  را محکوم می کنیم .  
18-مبارزه طبقه کارگر علیه سرمایه داری مبارزه ای جهانی است. ما کارگران ضمن حمایت از مبارزات کارگران کشورهای مختلف، کارگران جهان را برای ایجاد انترناسیونال کارگری فرا می خوانیم.
این قطعنامه با یک مقدمه و 18 بند در تاریخ 6/2/93 با حضور جمعی از کارگران شهر سقز تدوین و مصوب شد.
ما تدوین کنندگان این قطعنامه، از تمام کارگران سقز و حومه از جمله کارگران شهرک صنعتی قهرآباد، کارگران بیمارستان، کارگران شهرداری، کارگران خباز، کارگران سطح شهر می خواهیم که در مراسم های دولتی شرکت نکنند و به هر شکل ممکن مراسم روز جهانی کارگر را برگزار کنند و از این قطعنامه که خواست و مطالبات ما کارگران است استفاده کنند.
عدم پرداخت 4ماه حقوق کارگران نیروگاه برق‌آبی سردشت
رانندگان ماشین‌آلات سبک و سنگین و کارگران یک نیروگاه برق‌آبی در سردشت به مدت چهار ماه است، حقوقشان را دریافت نکرده‌اند.
به گزارش 7اردیبهشت کُردپا، مسئولان نیروگاه "کولسه" واقع در شهرستان سردشت به بهانه نبود بودجه و اعتبارات مالی، از پرداخت حقوق کارگران امتناع می‌کنند.
این نیروگاه آبی سال گذشته نیز به دلیل عدم پرداخت حقوق کارگران به مدت چند روز به تعطیلی کشیده شده بود و هم‌اکنون بطور کامل تعطیل می‌باشد.
کارگران نیروگاه کولسه روز بیست و پنجم فروردین‌ماه به دلیل تعویق در پرداخت حقوق فصل زمستان گذشته و ندادن عیدی نوروز سال ٩٣، دست به اعتصاب زده بودند.
پروژه سد و نیروگاه کولسه یکی از بزرگترین پروژه‌های سدسازی استان آذربایجان‌غربی بوده که بر روی رود زاپ کوچک در حال اجرا می‌باشد.
قوانین اشتغال زنان به صورت حداقلی اجرا می شوند
یک فعال حقوق زنان کارگر افزایش گفت: قوانین اشتغال زنان به صورت حداقلی اجرا می شوند به طوری که واحدهای تولیدی و صنعتی کمتر به استخدام زنان متاهل رغبت دارند.
هاله صفرزاده با اعلام این مطلب گفت: طرح هایی که با هدف حمایت از خانواده تنظیم شده اند، شرایط اشتغال را برای زنان سخت تر خواهند کرد زیرا اکثر خانواده ها به درآمد حاصل از کار زن احتیاج دارند و خانه نشینی زن فشار اقتصادی بیشتری به خانواده وارد خواهد آورد.
این فعال اجتماعی در خصوص شرایط اشتغال غیر رسمی زنان با یادآوری اینکه شرایط به نحوی است که زنان با کمترین دستمزدها به كار راضی می شوند، گفت: اشتغال غیر رسمی زنان کارگر منجر به رشد فقر و کاهش کیفیت زندگی خانواده و فرزندان خواهد شد. راه حل این معضل افزایش نظارت بر کارگاه‌های کوچک و اشتغال خانگی است.
وی با اشاره به اینکه وضعیت اشتغال کارگران زن به مراتب از کارگران مرد بدتر است، ادامه داد: در برخی موارد استخدامی مربوط به زنان مجرد معمولا مقتضایان به نوعی متعهد به عدم ازدواج و بارداری می‌شوند.
وی افزود: مرخصی زایمان و طرح افزایش جمعیت و تعالی خانواده را راهکاری برای کاهش بیکاری از طریق خانه نشینی زنان دانست.
وی بایادآوری اینکه کارفرمایان به ندرت در کارگاه یا واحد صنعتی برای کارگران زن مهدکودک دائر می‌کنند، گفت: همه این شرایط دست به دست هم داده تا وضعیت اشتغال زنان بدتراز مردان باشد و در عین حال حمایت،‌ حقوق و مزایای کمتری دریافت کنند.
صفرزاده با اعلام اینکه کارگران زن ارزانترین نیروهای کار فعلی جامعه هستند، تصریح کرد: دستمزد پائین زنان کارگر حتی منجر به اعتراض همکاران مرد آنها شده است. کارگران مرد معتقدند اگر زنان دستمزد بیشتری مطالبه کنند،‌ دستمزد کلی کارگران نیز افزایش خواهد یافت. با این حال باید در نظر بگیریم که احتمال اخراج و بیکاری زنان در صورت تقاضای دستمزد بالاتر،‌ بیشتر از مردان است.
منبع:ایلنا-7اردیبهشت
حقوق و دستمزدپایین کارگران زن بافنده فرش!
حقوق و دستمزد این شغل بسیار کم است، با وجود مشکل چشم ، به این شغل ادامه می دهم چون به پول آن نیاز دارم هر چند  شاید فقط پول کرایه خانه مان شود.
به گزارش7اردیبهشت مهر،یکی از بافندهای فرش که در کارگاه مشغول کار است، گفت: از کودکی فرش بافته ام  و هم اکنون نیز به دلیل نیاز و بیماری همسرم به این شغل مشغولم.
زهرا باقری افزود: مشکل اصلی من این است که بیمه نیستم، زیرا زمانی برای دریافت بیمه مراجعه کرده بودم که سنم بالا بود و جریمه ای که باید می ریختم بسیار زیاد بود.
شغلی که ارمغانی جز ضعیف شدن چشم ندارد
وی ادامه داد: درآمد این شغل بسیار ناچیز است و برای من ارمغانی جز ضعیف شدن چشم نداشته است هرچند که جنبه هنری این کار بالاست؛ ولی معمولا در کشور ما کسی قدر هنر را نمی داند.
باقری گفت: پنج سال است که تقاضای وام کرده ام ولی تاکنون خبری نشده است.
یکی دیگر از بافنده های این کارگاه گفت: من از 12 سالگی قالی بافی را یادگرفتم و تا قبل از اینکه به کارگاه بیایم در خانه مشغول بافت بودم و الان نزدیک دو سال است که به این کارگاه آمدم.
خانم کمال آبادی که 50 سال است یک بافنده است، ادامه داد: قطعا جنبه مالی و درآمدزایی اولین دلیل حضور من در این کار است.
وی با بیان اینکه فرش بافی در کنار خانه داری منافاتی با یکدیگر ندارد، افزود: با توجه به اینکه در دو شیفت صبح و عصر کار می کنیم باید برنامه ریزی به طوری باشد که هم به خانه رسیده و هم  تعداد رج های بافته شده مان بالا باشد تا برایمان ارزش مالی هم داشته باشد.
مشکلات مالی باعث شده که این شغل را انتخاب کنم
خانم محمدی نیز 30 سال است که قالی می بافد، گفت: قطعا اجبار و مشکلات مالی باعث شده که این شغل را انتخاب کنم.
وی افزود: برای افرادی چون من که مشکلاتی مثل مستاجری و بیکاری همسر دارند، این شغل مناسب است.
محمدی با بیان اینکه حقوق و دستمزد این شغل بسیار کم است، ادامه داد: با وجود مشکل چشم ، به این شغل ادامه می دهم چون به پول آن نیاز دارم هر چند  شاید فقط پول کرایه خانه مان شود.
محمدی ادامه داد: البته کار در کارگاه وقت بیشتری نسبت به بافت در خانه می گیرد؛ ولی کنار هم بودند، ایجاد محیطی آرام و صمیمی و دور بودن ابزارکار از محیط خانه زیرا معمولا فرش بافی علاوه بر صدا، شلوغی هایی چون پخش شدن پرز و .. را به همراه دارد که قطعا اگر در کارگاه باشی فقط محدود به اینجا می شود باعث می شود که کارگاه را به کار در خانه ترجیح دهم.
وضعیت کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی یکسال پس ازعقد قراردادمستقیم!
1-کارت تردد
با توجه به عقد قرارداد مستقیم مجتمع گاز پارس جنوبی از مورخ اول مهر ماه سال 91 کارمندان واجد شرایط ، این کارمندان با کارت تردد مخصوص شرکت‌های پیمانکاری تردد می‌کنند درصورتی که باید با کارت تردد ویژه کارمندان مجتمع تردد کنند.
این مسئله آنان را در بلاتکلیفی قرار داده و از لحاظ روانی تاثیر نامطلوبی برروی کارمندان قرارداد مستقیم داشته و این تصور را ایجاد کرده است که مجتمع از پذیرش این نیروها خودداری می نماید ، درصورتی که این مورد براحتی قابل حل می باشد . لازم به ذکر است که کلیه کارمندان قرداد مدت معین با کارت تردد ویژه مجتمع گاز پارس جنوبی تردد می نمایند . (تفاوت بین کارمندان قراردادمدت معین و قراردادمستقیم)
2- لباس کار
بعداز گذشت یکسال از عقد قرارداد مجتمع گاز پارس جنوبی با کارمندان قرارداد مستقیم، تاکنون هیچگونه لباس کاری از طرف مجتمع گاز به این کارمندان تحویل نشده است و این کارمندان با لباس کار مخصوص شرکت های پیمانکاری تردد می کنند. این مورد نیز از عوامل نارضایتی می باشد که به راحتی می توان آنرا برطرف کرد .
تمامی کارمندان قرارداد مدت معین و رسمی با لباس کار مخصوص مجتمع گاز پارس جنوبی تردد می‌کنند. (دومین تفاوت بین کارمندان قراردادی)
3-ایاب و ذهاب
تمامی کارمندان قرارداد مدت معین، پیمانی، رسمی از سرویس‌های ایاب و ذهاب مجتمع گاز پارس جنوبی استفاده می‌کنند ولی از مورخ یکم مهر ماه 91 تاکنون کارمندان قرارداد مستقیم (مدت موقت) از سرویس‌های نا مناسب ایاب و ذهاب شرکت‌های پیمانکاری استفاده کرده و حق استفاده از سرویس‌های ایاب و ذهاب مجتمع گاز پارس جنوبی را ندارند .
در صورتی که اداره حمل و نقل مجتمع ظرفیت و توانایی ارائه خدمات به این کارمندان را دارد . (سومین تفاوت بین کارمندان قراردادی)
4-تبعیض بین کارمندان در ارائه خدمات رفاهی
تمامی کارمندان قرارداد مدت معین و رسمی از خدمات رفاهی مجتمع گاز شامل چارتر- کمپ مسکونی – باشگاه - مهمانسرا - صبحانه ،نهار، شام و .... استفاده می کنند اما با وجود گذشت بیش از یکسال از عقد قرارداد مستقیم مجتمع گاز پارس جنوبی با کارمندان واجد الشرایط تاکنون این مجتمع هیچگونه خدمات رفاهی به کارمندان قرارداد مستقیم ارائه نکرده است. لازم به ذکر است که در همین منطقه عملیاتی(عسلویه) سازمان منطقه ویژه اقتصادی، نفت و گاز پارس، پتروشیمی خدمات رفاهی بسیاری همانند کارمندان رسمی به کارمندان قرارداد مستقیم و رسمی خود ارائه کرده و هیچگونه تفاوتی بین آنان قائل نشده است .
از این رو تبعیض بین کارمندان قرارداد مستقیم و سایر کارمندان قراردادی شاغل در مجتمع موجب خروج نیروهای ماهر و کارآمد و با سابقه از مجتمع گاز پارس جنوبی و جذب این نیروها توسط دیگر شرکتهای مستقر در منطقه شده است .
5- حقوق و دستمزد
بعداز گذشت بیش از یکسال از عقد قرارداد مجتمع گاز پارس جنوبی با کارمندان قراردادمستقیم در حال حاضر حقوق و دستمزد دریافتی این کارمندان بسیار کمتر از کارمندان قرارداد مدت معین است (بدلیل عدم دریافت بسیاری از آیتم های حقوق و دستمزد) در نتیجه این مسئله موجب برهم خوردن روال زندگی روزمره این کارمندان شده و باعث خروج نیروهای ماهر و کارآمد و باسابقه از مجتمع گاز پارس جنوبی گردیده است .
لازم به ذکر است در این روش پرداخت حقوق و دستمزد، مدرک تحصیلی – سابقه خدمت – سمت شغلی لحاظ نشده است . مثلا حقوق و دستمزد دریافتی یک کارمند واحد اداری با مدرک کارشناسی و 8 سال سابقه خدمت با حقوق دریافتی یک کارمند دیپلم و دو ماه سابقه کار، برابر و در برخی مواقع با کارکرد ماهیانه یکسان کمتر است.
همچنین در این روش پرداخت، حقوق و دستمزد دریافتی یک کارمند اداری با مدرک تحصیلی کارشناسی و 10 سال سابقه خدمت با یک کارگر بخش خدمات (نظافت‌چی – آبدارچی) برابر و گاهی کمتر است.
6- دوره های کاری و ساعت کار
دوره کاری کارمندان اقماری قرارداد مدت معین به صورت 14 روز کار و 14 روز استراحت، ولی دوره کاری کارمندان اقماری قرارداد مستقیم 23 روز کار 7 روز استراحت هستند. همچنین ساعت کار کارمندان مجتمع که ساکن منطقه هستند تا ساعت 16 است ولی ساعت کار کارمندان قرارداد مسقتیم که ساکن هستند تا ساعت 18 است.
7-وام و مزایا
به کارمندان قراردادمستقیم هیچ گونه وام و مزایایی (مانند معرفی به بانکها جهت دریافت وام، گاز کارت، دریافت پاداش سه ماهه بهره وری و ..... ) ارائه نشده است در صورتی که کارمندان قرارداد مدت معین و رسمی از سهیمه وام و مزایای خاصی بهره مند هستند.
منع:پانانیوز-7اردیبهشت
کاهش قدرت خرید کارگران به 10 روز- هزینه‌های جدید در زندگی کارگران
افزایش جدید قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تاثیر مستقیمی بر معیشت کارگران خواهد داشت تا جایی که کارشناسان بازار کار معتقدند قدرت خرید حداقل مزد 608900 تومانی امسال حداکثر تا 10 روز اول ماه خواهد بود.
به گزارش 7اردیبهشت مهر، حداقل دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار از یک ماه گذشته تاکنون با هدف جبران کاهش قدرت خرید امسال کارگران و افزایش قیمت‌ها در سبد معیشت خانوار، 121 هزار و 700 تومان افزایش یافته است.
طبق مصوبه شورای عالی کار، این رقم باید بتواند تا پایان سال جاری قدرت خرید خانوار کارگری را در یک حد متعادلی حفظ کند؛ در غیر اینصورت کارگران با مشکلات جدی معیشتی مواجه خواهند شد. البته علاوه بر این رقم، 40 هزارتومان نیز بابت حق مسکن و حق بن نقدی به دریافتی های کارگران افزوده شده است که مجموعا بدون در نظر گرفتن سایر حقوق از جمله حق اولاد، کارگران از فروردین ماه امسال دستکم 160 هزارتومان افزایش حقوق را تجربه کرده اند.
با وجود اینکه از طریق مصوبات دستمزدی شورای عالی کار، بخشی از افزایش هزینه های سالیانه مشمولان قانون کار جبران می شود اما کارشناسان بازار کار معتقدند دستمزدهای فعلی کارگران با هزینه های آنها مطابقت نداشته و در این بخش یک شکاف معناداری بین مزد و هزینه خانوار کارگری وجود دارد.
در سال جاری، اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها نیز علاوه بر افزایش قیمت های عادی که هر ساله با آغاز سال جدید در سبد معیشت خانوار اتفاق می افتد دلیلی شده است تا شکاف بین حقوق و دریافتی ماهیانه کارگران و هزینه های آنها بیشتر شود.
این مسئله منجر به کاهش قدرت خرید دستمزد 608 هزار و 900 تومانی سال جاری خواهد شد و عملا افزایش 160 هزارتومانی حقوق امسال کارگران برای حفظ قدرت خرید ماهیانه کارگران هزینه خواهد شد و دیگر قدرت خرید جدیدی برای آنها ایجاد نخواهد کرد.
گفته می شود در صورتی که شرایط افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در فازاول هدفمندی تکرار شود، وضعیت معیشتی کارگران بسیار دشوار خواهد شد. با این حال علی ربیعی وزیر کار احتمال افزایش دوباره دستمزد کارگران برای جبران بار مالی فازدوم هدفمندی را منتفی می‌داند.
هفتم اردیبهشت ماه1393

اخباروگزارشات کارگری6اردیبهشت1393
- هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران: 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر در اعتراض به قانون شکنی و تداوم ستم معیشتی بر کارگران، دست به تجمع در محل وزارت کار خواهیم زد
- وزارت کار در جوابیه ای به هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران بر  تداوم قانون شکنی و تحمیل ستم معیشتی بر کارگران صحه گذاشت
- کارگران در دام قرارداد های موقت وسفیدامضا
- مرگ کارگر شهرداری در پی برخورد با 206
- برق گرفتگی، جان یک کارگر در اقلیم کُردستان - عراق را گرفت
- تداوم اعتصاب غذا در آرژانتین
هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران: 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر در اعتراض به قانون شکنی و تداوم ستم معیشتی بر کارگران، دست به تجمع در محل وزارت کار خواهیم زد
اتحادیه آزاد کارگران ایران: بدنبال جوابیه وزارت کار به هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران که در آن بر حداقل مزد مصوب صحه گذاشته شده است این کارگران طی نامه دیگری به وزیر کار اعلام کردند که در اعتراض به عدم تمکین وزارت کار به قانون، دست به تجمع اعتراضی در محل وزارت کار خواهند زد.
هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران پس از تعیین حداقل مزد در روز 27 اسفند ماه سال گذشته طی نامه ای به وزیر کار خواهان تجدید نظر فوری و اساسی در حداقل مزد مصوب شده بودند و اعلام کرده بودند چنانچه تا آخر فروردین ماه شورایعالی کار در این زمینه کاری انجام ندهد دست به تجمع اعتراضی در محل وزارت کار خواهند زد.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، صبح امروز این کارگران با تحویل نامه دیگری به وزارت کار اعلام کردند از ساعت 10 تا 12 ظهر 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر در اعتراض به قانون شکنیهای دولت و وزارت کار دست به تجمع اعتراضی در محل وزارت کار خواهند زد.
متن کامل این  نامه که صبح امروز به شماره  14784  و تاریخ 6/2/93 در دبیرخانه وزارت کار به ثبت رسید به شرح زیر است:
قانون شکنی و تحمیل ستم معیشتی بر کارگران باید بفوریت متوقف گردد
به آقای علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی
قانون شکنی را بس کنید و به وظیفه خود نسبت به اجرای ماده 41 قانون کار عمل نمائید. آقای وزیر! این چند کلمه تمامی آن چیزی است که میلیونها کارگر در سراسر کشور مصرانه خواهان آن هستند و ما با طومار چهل هزار نفری دو سال است آنرا فریاد میزنیم. مطلقا نیازی به توضیح نیست که زندگی و معیشت ما کارگران در نتیجه قانون شکنی ها و سیاستهای ضد کارگری دولتهای پیشین و دولت فعلی در چه شرایط فلاکتباری قرار دارد و ما برای پایان دادن به این وضعیت در طول دوسال گذشته چه تعداد نامه نوشته ایم و یا چه تعداد تجمع برای تحقق خواستهایمان برگزار کرده ایم تا گوش شنوائی برای عمل به قانون و پایان دادن به ستم معیشتی بر ما کارگران پیدا شود.
آقای روحانی در کارزار انتخاباتی اش وعده افزایش مزد را بر اساس قانون داد اما نه تنها کاری برای جبران بیش از 70 درصد افت قدرت خرید کارگران در دو سال گذشته که آمارهای حکومتی بر آن اذعان دارند صورت نگرفت بلکه شورایعالی کار در رویکردی ستم گرانه، آنهم در شرایطی که اجرای مرحله دوم قطع سوبسیدها هزینه های زندگی را کمر شکن تر خواهد کرد، حداقل مزد را بیش از ده درصد زیر خط تورم برای سالجاری تعیین نمود. ما کارگران در این رابطه طی نامه ای در روز 27 اسفند ماه سال گذشته نسبت به تبعات تحمیل  چنین وضعیت فلاکتباری بر خود و خانواده هایمان شما را آگاه کردیم  و خواهان تجدید نظر اساسی در حداقل مزد مصوب تا پایان فروردین ماه شدیم  اما حاصل این نامه، نه رسیدگی به خواست بر حق و قانونی ما، بلکه افزایش هزینه های زندگی و بر باد رفتن همان 25 درصد افزایش حداقل مزد در روزهای اول سال شد. لذا، ما همانطور که در نامه قبلی قید کرده بودیم با اتکا به حقوق انسانی خود و قوانین پایه ای کشور در مقابل قانون شکنی های دولت و برای تحقق خواستهایمان دست به اعتراض خواهیم زد و ساعت 10 صبح تا 12 ظهر 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر به مناسبت این روز بزرگ و تاریخی با تجمع در محل وزارت کار، رسیدگی به خواستهایمان و پایان دادن به ستم معیشتی بر خود را فریاد خواهیم زد.
از طرف هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران در تهران: جعفر عظیم زاده، پروین محمدی، شاپور احسانی راد
6 اردیبهشت ماه 1393
وزارت کار در جوابیه ای به هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران بر  تداوم قانون شکنی و تحمیل ستم معیشتی بر کارگران صحه گذاشت
اتحادیه آزاد کارگران ایران: بدنبال تصویب حداقل مزد در آخرین روزهای سال گذشته که طبق روال هر ساله بدون حضور نماینده های واقعی کارگران صورت گرفت و حداقل مزد بیش از ده درصد زیر خط تورم اعلامی تعیین گردید، هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران طی نامه ای به وزیر کار خواهان تجدید نظر فوری در حداقل مزد مصوب شدند و اعلام کردند چنانچه تا آخر فروردین ماه، حداقل مزد مصوب بر اساس اجرای بی کم و کاست ماده 41 قانون کار صورت نگیرد همراه با کارگران امضا کننده طومار در تهران دست به تجمع اعتراضی در مقابل وزارت کار خواهند زد. اما علیرغم این اعتراض از سوی هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران و دیگر تشکلها و نهادهای مستقل کارگری منجمله سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و همچنین اعتراضات شدید دیگری که از سوی کارگران ابراز شد و خبرگزاری ایلنا آنها را منعکس کرد،  وزارت کار در جوابیه خود به هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران بر ادامه سیاستهای قانون شکنانه و ضد کارگری  دولت و شورایعالی تاکید نموده است. متن کامل این جوابیه به شرح زیر است:
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
جناب آقایان جعفر عظیم زاده – شاپور احسانی راد – شیث امانی – شریف ساعد پناه – جمیل محمدی و خانم پروین محمدی، هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شما که به شماره 232444 مورخ 27/12/92 به ثبت رسید به آگاهی میرسانم:
1-مطابق ماده 41 قانون کار، مرجع تصمیم گیری در خصوص تعیین میزان حداقل مزد و افزایشات سایر سطوح مزدی شورایعالی کار است. این شورا نهادی سه جانبه بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکلات عالی  کارگری و کارفرمائی نیز حضور دارند و تصمیمات آنان به منزله تصمیم و نظر موکلین آنها( کارگران و کارفرمایان سراسر کشور) است.
2-قانونگذار برای تعیین حداقل مزد توسط این شورا دو معیار کلی را تعیین کرده است که این دو معیار انحصاری نبوده بلکه صرفا مهم ترین و شاخص ترین معیارهایی که می توان برای تعیین دستمزد ارائه نمود را بیان کرده است. اگرچه شورایعالی کار باید این دو معیار را مورد توجه قرار دهد لیکن صرف این دو معیار ملاک عمل نبوده و معیارهای دیگری را نیز باید با توجه به شرایط و مقتضیات زمان مدنظر قرار داد و به عبارت دیگر این تکلیف باید با توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کنار سایر معیارها انجام شود.
3-از جمله اهداف مورد نظر در تعیین حداقل مزد دستیابی به یک ساختار مناسب و منصفانه است که علاوه بر ارتقا سطح در آمد و بهبود معیشت کارگران، توان پرداخت بنگاههای اقتصادی را نیز در نظر بگیرد. هر چند حداقل مزد باید منطبق با قدرت خرید کارگران و هماهنگ با افزایش قیمت ها باشد، لیکن روند تعیین آن با لحاظ کردن ملاحظات و شرایط اقتصادی اجتماعی و... کشور می بایست به گونه ای باشد که از بروز شوک در اقتصاد پیشگیری کند. از جمله این ملاحظات صرف و صلاح بنگاهها و قدرت پرداخت صنایع است که از یک صنعت به صنعت دیگر و از یک کارگاه به کارگاه دیگر متغیر و متفاوت است. اگر حداقل مزد بدون استدلال و بیش از توان صنایع افزایش یابد، واضح است که به مشکلات جامعه کار و تلاش دامن زده و مخاطراتی برای کارفرمایان و به تبع آن برای کارگران در پی خواهد داشت. توجه دقیق به اوضاع اقتصادی کشور و جلوگیری از رکود فعالیتهای اقتصادی از موارد مهم در بحث حفظ وضع موجود تولید و به طور اهم اقتصاد کشور می باشد. ضرورت های توسعه اقتصادی و ادامه حیات واحدهای تولیدی ایجاب میکند که در تعیین سبد هزینه و در نتیجه تعیین حداقل دستمزد ملاحظاتی نظیر حجم نیروی کار و اشتغال مخصوصا توان پرداخت صنایع، رقابت خارجی، وضعیت بازرگانی، مالیتهای پرداختی، هزینه بیمه، هزینه انرژی و مواد اولیه مورد توجه قرار گیرد تا یک واحد اقتصادی توان پرداخت آن را داشته باشد.
4-افزایش حداقل مزد بدون توسل به  دیگر روشهای تکمیلی – حمایتی و اتخاذ سیاستهای کلان اقتصادی به منظور مهار و کاهش تورم، نمی تواند به خودی خود سبب افزایش سطح در آمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود. توضیح اینکه با افزایش نرخ تورم، در آمد واقعی نیروی کار (دستمزد واقعی) کاهش یافته و مالا افزایشات اسمی حداقل مزد با نرخ تورم خنثی میشود. این امر منجر به کاهش رضایتمندی کارگران خواهد شد.
5- تدابیر متخذه از سوی شورایعالی کار علاوه بر افزایش 25 درصدی حداقل مزد در سال 1393 منجر به افزایش 60 درصدی مبلغ کمک هزینه اقلام  مصرفی کارگران از 500000 ریال در سال 92 به 800000 ریال در سال 93 شد که چنانچه سایر دریافتی های قانونی به کارگران از قبیل کمک هزینه مسکن و کمک هزینه عائله مندی را به رقم حداقل مزد بیافزائیم، حداقل دریافتی کارگران در سالجاری متناسب با نرخ تورم اعلام شده توسط مرکز آمار ایران تا پایان سال 92 است.
اسماعیل ظریفی آزاد مدیر کل روابط کار و جبران خدمت
کارگران در دام قرارداد های موقت وسفیدامضا
سال ها است قراردادهایی در بازار کار کشور به امضا می رسد که تنها تامین کننده منافع کارفرمایان بوده و در قالب آن هیچ حق و حقوقی برای کارگران در نظر گرفته نمی شود. در این نوع از قراردادهای یکطرفه، کارگر مجبور به امضای برگه ای می شود که محتوای آن بعدا با نظر کارفرما تهیه خواهد شد.
به گزارش6اردیبهشت مهر،کارشناسان بازار کار کشور معتقدند خروج برخی کارفرمایان از دایره اجرای قانون کار درباره قراردادهای کاری و همچنین بروز سوء استفاده های اینچنینی از نیروی کار علاوه بر تفکرات سودجویانه برخی کارفرمایان، به دلیل فراوانی نیروی کار در مقابل فرصت های شغلی موجود است.
در این شرایط، کارفرما می تواند علاوه بر انتخاب نیروی مدنظر خود از بین ده ها متقاضی کار و همچنین اخراج نیروهایی که به دنبال دریافت حقوق قانونی خود باشند؛ قراردادهایی تنظیم نماید که تنها منافع وی را به دنبال داشته باشد و از پیش هرگونه حق و حقوق بعدی نیروی کار را نیز منتفی کند.
امضای برگه هایی به عنوان دریافت عیدی، درخواست بیمه نشدن، دادن اختیار کامل تعیین شرایط کار و اخراج به کارفرما از سوی نیروی کار؛ مهم ترین مواردی است که در قالب قراردادهای سفیدامضا اتفاق می افتد و برخی افراد مجبور می شوند برای قرار داشتن در یک فرصت شغلی به ارائه تعهداتی خارج از چارچوب قانون کار دست بزنند.
فرقی نمی‌کند, کارگر نمونه باشی یا عادی, ظاهرا شرایط اینگونه است که پرونده قرار‌دادهای موقت و کوتاه مدت همچنان باز است.
روزانه هزاران کارگر در قالب قرارداد موقت کار برای تامین معیشت خود و خانواده‌هایشان مشغول کار هستند. همواره قراردادهای کار مهمترین وسیله برای ایجاد ارتباط بین کارگر و کارفرما بوده است چرا که تنها با وجود قرارداد کار است که وجود کارگری و کارفرمایی، اشتغال به کار کارگر و دریافت مزد نیروی کار امکان پذیر است.
قراردادهای موقت کار امروزه به معضلی چالش‌ بر‌انگیز در عرصه روابط کار تبدیل شده و می‌توان گفت یکی از مباحث مناقشه برانگیز بین کارگر و کارفرما تلقی می‌شود. با وجود اینکه قانون کار به دنبال حفظ امنیت شغلی نیروی کار است اما برخی از کارفرمایان با دور زدن قانون در مشاغل دائم از قرارداد‌های موقت استفاده می‌کنند.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی وجود قرارداد‌های موقت نوعی تهدید برای جامعه کارگری به حساب می‌آید متاسفانه این معضل امروز در سطح جامعه گسترش چشمگیری پیدا کرده است.
اما به راستی منشا قراردادهای موقت کار از کجاست؟ ماده 7 قانون کار مصوب سال 69 را می‌توان  منشأ قراردادهای موقت در مناسبات جدید کارگری و کارفرمایی تلقی کرد، در این ماده , قرارداد کار قراردادی کتبی یا شفاهی است که  به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی, برایش کاری در مدت موقت یا غیرموقت، تعریف می شود.
به گزارش6اردیبهشت تسنیم، متاسفانه نیم بیشتری از مشکلات کارگران در هیئت‌های حل اختلاف مربوط به قراردادهای کار و نحوه انعقاد همکاری روابط کار است. کارگران موقت همواره به دلیل نحوه تداوم کار, احتمال اخراج, نبود امنیت شغلی و پرداخت حقوق و دستمزد نگرانند.
* وزیر درد کارگران را درک کند
علی , کارگر سال رنگ کارخانه‌خودروسازی پارس خودرو با شکایت از نوع قرارداد کاری‌اش می‌گوید: علاوه بر اینکه در سختی کار در این مجموعه به ما تعلق نمی‌گیرد, نوع قرارداد‌های کاری‌مان هم سه ماه سه ماه است و این باعث می‌شود همواره نگرانیم.
محمد کارگر دیگری است که ادعا می‌کند 11 سال است که در پارس خودرو فعالیت می‌کند اما با وجود اینکه نوع کارش دائم است با وی قرار داد موقت منعقد می‌کنند.
محمدجواد نیز کارگر دیگری است که با تاکید بر اینکه از وزیر انتظار داریم با وجود اینکه خودش کارگری کرده درد کارگر را درک کند، از قرارداد 2 ماه و 3ماه در محل کارش ناراحت است و بیان می‌کند: 15 سال است در پارس خودرو به صورت قرار داد موقت فعالیت می‌کنم. همواره نگرانی از امنیت شغلی و حقوق داشته‌ام. کارگر تا زمانی که امنیت کاری ندارد نمی تواند با آرامش به کارش برسد.
*کارگر نمونه کشوری قراردادش شرکتی است
اما تنها این کارگران نیستند که از نبود امنیت کاری گلایه دارند. محمد کبابی سربازان کارگر نمونه سال 92 با گلایه از اینکه با 15سال سابقه کار پیمانکاری کار می‌کنم گفت: علاوه بر ساخت قطعات پوستر پمپ شیر آلات کارگاه مرکزی پالایشگاه بندرعباس, 15قطعه تحریمی را برای پالایش نفت بندرعباس ساخته‌ام اما حمایتی در طول این یکسال ندیدم و هنوز هم به صورت پیمانکاری مشغول فعالیت هستم.
وی ادامه می‌دهد: سازنده این قطعه یک شرکت هلندی بود که از پالایش نفت بندرعباس تقاضای 100 میلیون پول کرده بود تا این قطعه را مجددا برایشان تولید کند. من با استفاده از کربن گرافیت که یک ماده دور انداختی بود این قطعه را برای شرکت تولید کردم انتظار داشتم با استفاده از طرح طبقه بندی مشاغل قرار داد رسمی شوم اما چنین نشد.
مرگ کارگر شهرداری در پی برخورد با 206
رییس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران از مرگ یک کارگر شهرداری در پی تصادف با خودروی 206 خبر داد.
به گزارش6اردیبهشت ایسنا،سرهنگ عین‌الله در تشریح تصادف یک دستگاه خودروی پژو 206 با کارگر شهرداری گفت: در ساعت 10:15 روز گذشته، در جنوب به شمال اتوبان مدرس بالاتر از ظفر یک دستگاه خودروی پژو 206 با یک کارگر شهرداری که حدودا 22 سال سن داشت برخورد می‌کند.
وی افزود: کارشناسان تصادفات پلیس راهور فاتب ترکیب و تقارن همزمان دو خطا به نسبت، 50 درصد عدم توجه به جلو از سوی راننده و 50 درصد مقصر پیمانکار شهرداری به منظور عدم رعایت نکات ایمنی را مقصران این تصادف عنوان کردند.
وی با بیان اینکه حضور عوامل شهرداری در بزرگراه به صورت پیاده اقدامی خطرناک و در عین حال حادثه‌آفرین خواهد بود، گفت: رانندگان خودروها در معابر اصلی بالاخص بزرگراه‌ها نیز باید با سرعت مجاز و مطمئنه رانندگی کنند و عکس‌العمل مناسب در هنگام بروز تصادف از خود نشان دهند تا شاهد عزادارشدن خانواده‌ها نباشیم.
برق گرفتگی، جان یک کارگر در اقلیم کُردستان - عراق را گرفت
برق گرفتگی، جان یک کارگر پیرانشهر در اقلیم کُردستان ـ عراق را گرفتآژانس کُردپا: یک کارگر ٢٣ ساله کُرد در یکی از شهرهای اقلیم کُردستان عراق هنگام کار به دلیل برق گرفتگی جان خود را از دست داد.
به گزارش 6اردیبهشت کُردپا، روز گذشته یک کارگر به نام ظاهر خضرییان ٢٣ ساله هنگام کار در شهر دیانا (سوران) دچار برق گرفتگی شده و جان خود را از دست داده است.
وی از اهالی روستای گردکسپیان از توابع شهرستان پیرانشهر می‌باشد.
این کارگربه دلیل نبود فرصت شغلی و بیکاری به اقلیم کُردستان عراق سفر کرده بود و در شهر دیانا به دلیل برق گرفتگی جان خود را از دست داد.
تداوم اعتصاب غذا در آرژانتین
در آرژانتین، نمایندگان بیش از هفده حلبی آباد اطراف پایتخت در ادامه اعتصاب غذای دو هفته ای خود با تحصن در چادرهای برپاشده در مرکز شهر بوینوس آیرس، به سیاستهای دولت در قبال وضعیت معیشتی خود اعتراض کردند.
به گزارش26آوریل یورونیوز،کمبود خدمات عمومی و امکانات اولیه زندگی نظیر مدرسه، بیمارستان و سیستم جمع آوری زباله و توزیع آب آشامیدنی، زندگی بیش از دویست هزار زاغه نشین بوینوس آیرس را بشدت تحت تاثیر قرار داده است.
ششم اردیبهشت ماه1393
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت