.
جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۸.
امروز:
Jan 24 2020.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

چهارشنبه, 03 ارديبهشت 1393 ساعت 03:26

نسان نودینیان: این تخاصم ادامه دارد!

جواب یک کلمه بود "نه"
از ٢٠تا ٣٠ فروردین متقاضیان یارانه ها از مرز ٧٠میلیون گذشت. دولت یازدهم با سیاست "انصراف" از یارانه ها سال ١٣٩٣ را شروع کرد.  "بهار" دولت روحانی با "برگ" های شکوفه ای "نه" مردم و ثبت نام برای یارانه ها سرنوشت غم انگیزی پیدا کرده است. مردم در مقابل کمپین کثیف مفت خور و شکم سیر بورژواها ایستادند و از حق حداقلی معیشتشان دفاع کردند. و با کمپین "انصراف از یارانه" همرا نشدند. این "نه" و این ثبت نام ده ها میلیونی تعرض بسیار قدرتمند مردم به دولت روحانی و مجلس نشین های اسلامی بود.
در مملکت استبداد زده زیر تیغ حاکمیت فاشیسم اسلامی در ایران، آتش خشم مردم علیه  دشمنان مردم هنوز در ابعاد تظاهرات میلیونی و نارضایتی میلیونی شعله ور نشده، هنوز صف مردم و دشمنان مردم در شکل آشکار و خیابانی خودنمایی نکرده است اما، این دو صف متخاصم طبقاتی در اشکال توده ای و زیر خاکستر شعله های خشم در ابعادی میلیونی و محکم در نبردی نیمه آشکار، شروع به زورآزمایی های تعیین کننده ای کرده اند. "نه" بزرگ بیش از ٧٠میلیون تنور گرم این نارضایتی توده ای و عدم تسلیم به دولت و بورژواها را به نمایش گذاشت.
ابعاد این زورآزمایی، این تخاصم طبقاتی در قالب کمپین انصراف از "یارانه"ها در حمایت دولت و کل نظام جمهوری اسلامی، احشام انجمن های اسلامی و ملی ـ مذهبی ها با تصمیم جنگی ـ اعتراضی ده ها میلیون نفر از شهروندان بسیار گسترده شده است. این نه بزرگ آزمون دوره ای معین چند ماهه از ارتقا سیکل مبارزه گاه آشکار و گاه مخفی به مبارزه مرکب، اشکار و علنی بود. مردم اشکار و علنی ثبت نام کردند و در اشکال نیمه مخفی متحد شدند و از حداقل معیشت زندگی دفاع کردند. و در اشکال بسیار علنی در قبال درخواست و تبلیغات گسترده دولت برای انصراف از دریافت یارانه نقدی  یا مسخره کردند یا مخالفت. جواب بیشترشان به پیامک‌های مختلفی که به تلفن‌های همراه‌شان آمد، یک کلمه بود: "نه". فائزه رفسنجانی در روزنامه آرمان گفته بود "مردم متوجه مشکلات دولت شده‌ﺍند" درست به همین دلیل که مردم مشکلات دولت را میدانند و نمی خواهند دولت دزدها و فاشیسم اسلامی را نجات دهند راه حاکمیت و قدرت سیاسی این دولت را متزلزل میکنند. بر بحران هایش سوار میشوند و با آنچه در توان مبارزاتی و اعتراضی و خشم میلیونی ای که دارند بر ابعاد بحران دولت و مشکلات دولت اضافه میکنند. تخاصم طبقات در ایندوره به این شکل خونمایی کرد. جواب نه مردم و عدم مشارکت و همراهی آنان با دولت روحانی درسهای مهم طبقاتی ـ سیاسی ای هستند که راه پیشروی های نزدیک تر جامعه و مردم، در ابعاد میلیونی، علیه کل نظام جمهوری اسلامی، در اشکال اعتراضات خیابانی را فراهم و هموار کرده است.   این تخاصم ادامه دارد. نبرد و اعتراضات طبقاتی در دفاع از زندگی خوب در راه است. زمینه های مساعد برای برپایی مارش و تجمعات اول ماه مه بیش از هر دوره ای فراهم تر شده است. قطعنامه و کیفرخواست کارگران در تبیین اوضاع ابژکتیو کنونی آیا میتواند کمپین "نه" بزرگ مردم و کارگران را در رد انصراف از یارانه ها را نمایندگی کند؟! در قطعنامه ها کارگران و مردم را به اقدامات اعتراضی علیه گرانی و حداقل دستمزدها فرا میخواند؟! بعنوان نماینده منفعت طبقاتی کارگران، مطالبات رادیکال از جمله دستمزد مکفی بالاتر از دومیلیون تومان را نمایندگی میکند؟!  
اول اردیبهشت ١٣٩٣
٢٢ آپریل ٢٠١٤

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت