.
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸.
امروز:
Dec 11 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

چهارشنبه, 28 اسفند 1392 ساعت 02:43

هه ژار علی پور: کلیه فراریان از جمهوری...

کلیه فراریان از جمهوری اسلامی که بخاطر قوانین شریعه اسلامی راهی جز ترک کشورشان ندارند!         
درسالهای گذشته، ایرانیان بی شماری به دلایل متعدد به ترکیه پناه آورده اند. برخی زندانی سیاسی ، برخی از این افراد به خاطر فعالیت با احزاب و شخصیت های سیاسی و برخی دیگر به خاطر فعالیت مستقل حقوق بشری، شرکت در اعتراضات دانشجویی، اعتراضات کارگری، نویسندگی و خبرنگاری،برخی بعلت قوانین شریعه اسلامی وزن ستیزکه هرگونه آزادی وحق انتخابی را اززنان سلب نموده، متواری شده اند. برخی بدلیل اعتقاد به ادیان زرتشتی، بهائی و مسیحی و اَهلِ حَق(یارسان) و یا به دلیل تغییر مذهب گریخته اند.برخی فعالین سیاسی وعضواحزاب سیاسی کردی مثل حزب دمکرات وکومله وسابقه فعالیت سیاسی دراین احزاب وبعلت شناسایی وتحت تعقیب قرارگرفتن ازسوی حکومت جنایتکاراسلامی مجبوربه فرارازایران ورویی آوردن به پناهندگی و به دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد درترکیه شده اند.برخی کیسهابعلت تغییر جنسیت ویاهمجنسگرایی که درایران مورد تهدید وفتوای اسلامیون قرارگرفته اندنیزدراین بین به چشم میخورند.درجمهوری اسلامی هرگونه عقاید ونظرات وایده های سیاسی خارج ازچهار چوب قوانین اسلامی ممنوع وجرمهای سنگینی بهمراه دارد.جمهوری اسلامی زندانی بزرگ برای کلیه انسانهایی که خواهان آزادی وبرابری ویک زندگی انسانی هستند به حساب می آید.کلیه پناهجویانی که به ترکیه وارد میشوندبطورحتم به آزادی فردی واولیه خودشان نرسیده اند،تنها ازیک حکومت دینی خلاص شده اند.ترکیه که آن را میتوان یک انتخاب اجباری برای نجات فراریان ازجهنم آخوندی نامید هم پایان مشکلات نیست وتازه دراینجا همه بامشکلات جدید ومتفاوت تری روبه روخواهند شد.ازیک طرف اقدامات اولیه برای ثبت نام ازطرف کمیساریای عالی پناهندگان سازمانن ملل،ازطرف دیگر اعلام تاریخهای مرتبط درخصوص پرونده وبرای مصاحبه های اول وپروسه های طولانی مدتی که درهمان مراحل اولیه مثل یک شوک وتیغ برنده برجان وروح پناهجویان واردمیسازند.درین بین وطی پروسه های اول بسیاری با افسردگی های شدید،بدون هیچگونه حمایت وپشتوانه مالی،ندانستن زبان ودست وپنجه نرم کردن با مشکلات متعددی که سرراه همگی قرارمیدهند،عدم همکاری مقامات امنیتی ومراکزحقوق بشری مثل دفاترکمیساریای پناهندگان،نداشتن کاروغیره...همه اینها دست به دست هم داده تا خیلی ازاین پناهجویان آسیبهای جدی ببینیند.کلیه این مشکلات برروح وروان پناهجویان لطمه ایجاد کرده بطوریکه منجربه خودکشی ویا مرگ تعداد زیادی ازپناهجویان شده است.بطورمثال درچند روز اخیر دوسه مورد ازاین خودکشی ها راداشته ایم.یک مورد درمورد دختر جوانی به اسم مریم کرمی درشهر نوشهیرکه به واسطه خلاص شدن ازقوانین زن ستیز درجمهوری اسلامی وبه جرم دوست داشتن عشق موردعلاقه اش ناچارابه ترکیه متواری میشوند ودراثراین همه فشارهای روحی وروانی وحتی نداشتن سرپناهی برای ماندن اقدام به خودکشی میکند وازطبقه سوم ساختمان محل زندگی خواسته خودش رابه پایین پرت کند که خوشبختانه دراین هنگام ازسوی شوهرش کنترل ودرآخرین لحظه نجات پیداکرد.موردیگر یکی ازپناهنده های سیاسی کرد درشهرآدانا به اسم آرش موسی زاده در اثر فشارهای روحی روانی ناشی از طولانی شدن پروسه پرونده پناهندگی، اقدام به خودکشی نمود که البته دربیمارستان دربستری وحالش رو به بهبودی گزارش شده است. کم‌توجهی و تبعیض کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحدوموضع گیری این سازمان حقوق بشری درقبال پناهندگان باعث اینگونه حوادث اسفباردرپروسه پناهندگی درترکیه شده است.متاسفانه یک سری ازکشورهای پناهنده پذیری چون امریکا-کاناد واسترالیا که بیشترین تعدادپناهنده راازترکیه هرساله پذیراهستند درقبال تعدادزیادی ازپناهندگان ازجمله کردها تبعیضات زیادی بوجود آورده که بسیاری ازاین طیف از سالهای 2004 تا 2008 باوجود داشتن برگه های قبولی وپذیرش بعنوان پناهنده ازسوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل درترکیه دربلاتکلیفی بسرمیبرند.وهیچگونه اقدامی درپروسه تعیین کشوری ونحوه انتقالشان صورت نگرفته است.همانطور که همگان ازوضعیت وشرایط اسف بار پناهندگان درترکیه خبردارندآن دست ازپناهندگان سیاسی که درایران جانشان درخطربوده ودرترکیه نیز هیچگونه امنیتی را نمیتوان متضمن شد برای پناهندگان سیاسی واگربنابه هرشرایطی هرپناهنده ای به قوانین این سازمان اعتراض وتحصن برقرارکندازسوی مقامات امنیت ترکیه وهمچنین کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل برخورد جدی میشود.بارهاخیلی ها رابه شهرهای ناامن مرزی تبعید کرده اند ویاپرونده آنهاراازروی لجبازی وبعنوان مخلل درکارسازمان ملل متهم وازروی لجبازی ویا کینه توزی برای سالیان زیادی دراینجا نگه میدارند.هرپناهنده موظف است باهزینه های خوددرترکیه اسکان یابد وهزینه های سنگین اینجا هم که واقعا کمرشکن است،ازطرفی باید بایت اقامت وزندگی دراینجا هر کدام ازپناهجویان ماهیانه نزدیک به 100 دلار پول خاک بپردازند.بطورکلی ازهیچگونه امنیت وامکانات جانی ومالی برخودرانیستند.درچندسالی که ترکیه پذیرای پناهنگان ایرانی است تعدادزیادی جانشان راازدست داده اند،ویاخودشان اقدام به خودکشی نموده ویا به جانشان سوء قصدصورت گرفته است.زندگی دراینجا مثل یک تبعیدگاه میماند،دختران وزنان زیادی هم دراینجایابه آنهاسوء قصد جانی شده وموردآزارواذیت ویامورد تجاوزقرارگرفته اند،برخی به دلیل نداشتن پول وامکانات ازروی اجباربه تن فروشی روی آورده اند.کلیه این مشکلات ونقایص به طولانی ترشدن پروسه پناهجویی وپذیرش بعنوان پناهنده ونقل وانتقالات به کشورثالث صورت میگیرد. حال نیز تعداد 27 پناهنده کُرد، از روز دوشنبه 03/17/2014، به دلیل طولانی شدن روند انتقال آنها به کشور ثالث در مقابل دفتر یوان در آنکارا تحصن نموده و خواستار پاسخ‌گویی این نهاد بین‌المللی به آنها و تسریع در روند انتقال آنها به کشور ثالث می‌باشند،دراینجا واقعابه صورتی دارند بازندگی وآینده کلیه پناهندگان بازی میکنند.کشورهایی چون نروژ که قبلا سهمیه اش رابه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تحویل واعلام نموده بود 150 نفرراانتقال می دهد بعد ازتعیین کشوری برای عده ای ازپناهنده برای نروژ بعد از 5-6ماه منتظر مصاحبه ها ی کشوری وانتقال به کشورنروژ در کمال ناباوری همه 150 نفررا کنسل وامسال کسی را بعنوان پناهنده ازترکیه نمیگیرد.امیدوارم روزی برسد برای همیشه هیچ مرزومحدوده ای برای انسان باقی نماند،واینگونه انسانهاازهم جدانباشندواین همه تفرقه وتبعیض،نابرابری وستمگری بوجودنیاید،به امیدروزی که کلیه پروسه پناهندگی ازمیان برداشته شودو صدای کلیه این پناهندگان به سازمانها ونهادهای حقوق بشری رسیده واقدامات لازم فورا صورت گیردوبه وضعیت بدزندگی وبلاتکلیفی درترکیه پایان داده شود.
به امید یک زندگی بهتر و یک دنیای بدون تبعیض

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت