.
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸.
امروز:
Nov 12 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

سه شنبه, 06 اسفند 1392 ساعت 22:39

اطلاعیه پایانی کنگره هفتم حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

کنگره هفتم حزب حکمتیست در روزهای سوم و چهارم اسفند ١٣٩٢ برابر با ٢٢ و ٢٣ فوریه ٢٠١٤ با شرکت اکثریت نمایندگان تشکیلاتهای مختلف حزب و میهمانان کنگره برگزار شد.
کنگره با سرود انترناسیونال و یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم شروع شد.  سپس خالد حاج محمدی از طرف هیئت نظارت بر انتخابات نمایندگان کنگره٬ گزارش انتخابات را ارائه داد. کنگره به اتفاق آرا اعتبار نامه نمایندگان را تصویب کرد.
افتاحیه کنگره توسط ثریا شهابی ارائه شد. دبیر کمیته مرکزی در سخنان خود  به مشخصات دوره ای که کنگره هفتم حزب در آن برگزار میشود، اشاره کرد. در این مورد به  دوره پسا روحانی و دولت "اعتدال"،  به دوره پسا تحریم و خطر حمله نظامی، به دوره پسا آلترناتیو سازیهای دول غربی، دوره پسا سازش دول غربی با جمهوری اسلامی، و به دوره  آغاز مجدد تحرکات طبقه کارگر، بعنوان شرایطی که حزب حکمتیست در آن کنگره خود را برگزار میکند، اشاره کرد. او بعلاوه به فاکتورهایی در مورد تغییر شرایط در ایران و عطف توجه طیفی از فعالین کمونیست و آزادیخواه به حزب حکمتیست، و نیاز بالفعل و روز طبقه کارگر به تحزب کمونیستی خود، اشاره کرد و کنگره را نشستی در پاسخ گویی به نیازهای این دوره دانست.   
در ادامه، پیام سامان کردیم عضو رهبری حزب کمونیست کارگری عراق ٬ قرائت شد. سامان کریم در پیام خود٬ از جمله به تحولات در منطقه اشاره دارد. او به اهمیت کار کمونیستی در میان طبقه کارگر و به این مسئله که حزب حکمتیست بعد از کنگره چقدر میتواند در مسیری گام بگذارد که تاثیراتش بر طبقه کارگر مشهود باشد  و به سوالاتی که در مقابل حزب است  جواب دهد، بعنوان مسئله گرهی اشاره کرد.
کنگره پس از تصویب آئین نامه و دستورات خود با تعیین هیئت رئیسه رسما آغاز به کار کرد.
دستوارت کنگره عبارت بودند از:
١-گزارش
٢-اوضاع سیاسی٬ موقعیت حزب و دورنمای فعالیت آن
٣-اصول سازمانی
٤-قرار و قطعنامه ها
٥-انتخابات کمیته مرکزی
گزارش کمیته مرکزی توسط ثریا شهابی دبیر کمیته مرکزی به کنگره ارائه شد. لازم به ذکر است٬ گزارش کمیته های اصلی حزب، و همچین خزانه داری حزب، پیش از کنگره کتبا در اختیار نمایندگان کنگره قرار گرفته بود. ثریا شهابی در گزارش خود به عرصه های اصلی کار حزب در فاصله دو کنگره٬ به پروژه هایی که کمیته مرکزی در دستور خود گذاشته بود و همچنین تاثیرات کار ما و میزان پیشروی حزب در این دوره و به موانع و مشکلاتی که در عرصه های مختلف داشته ایم پرداخت. دبیر کمیته مرکزی همچنان به اوضاعی که ما در آن قرار داشتیم و تاثیرات آن بر پراتیک ما و به روی آوری در این دوره به حزب اشاره کرد. بعد از دبیر کمیته مرکزی، ابتدا اعضا کمیته مرکزی و دبیران کمیته های مختلف٬ در تکمیل گزارش نکاتی را به اطلاع حاضرین در کنگره رساندند. پس از آن، شرکت کنندگان در کنگره در مورد کارکرد حزب در این دوره به جنبه های مختلف کار ما و خصوصا به تاثیرات فعالیتهای حزب و سیاستهای آن در جامعه ایران، صحبت و اظهار نظر کردند.
مبحث دوم کنگره اوضاع سیاسی ایران٬ موقعیت حزب و دورنمای فعالیت آن بود. آذر مدرسی معرف این بحث بود. آذر مدرسی در سخنان خود  به تغییرات در صحنه سیاست و آرایش سیاسی در جامعه، موقعیت جریانات بورژوایی راست و چپ، بی اعتباری افقهای بورژوایی در جامعه، موقعیت طبقه کارگر در دوره اخیر و تغییر بالانس قدرت میان طبقه کارگر و جمهوری اسلامی، به میدان آمدن طبقه کارگر در مراکز اصلی تولید، تبدیل جدال اصلی در جامعه به جدال طبقه کارگر و بورژوازی حاکم در ایران و نیروهای سیاسی نماینده این دو طبقه اشاره کرد. آذر مدرسی به سوالات و مسائل جدیدی که در مقابل طبقه کارگر و کمونیستها قرار گرفته و همچنین در رابطه با شانس کمونیسم بعنوان آلترناتیو طبقه کارگر در مقابل بورژوازی، اینکه امروز طبقه کارگر بیشتر از هر زمانی به افق کمونیستی، انقلابیگری و رادیکالیسم کمونیستی، و حزب ما بعنوان نماینده این کمونیسم جلب توجه کرده است اشاره کرد. آذر مدرسی تاکید کرد که کنگره و حزب باید با تشخیص مختصات ایندوره و به رسمیت شناختن موقعیت مناسب حزب، خود و حزب را برای جواب دادن به مسائل جدید و به استقبال دوره جدید آماده کند، خود و رهبری آتی حزب را در موقعیت جواب دادن به این سوالات و مسائل در همه سطوح آن قرار دهند. بدنبال حاضرین در کنگره از زوایای مختلف به دوره کنونی٬ مختصات آن٬ موقعیت طبقه کارگر و کمونیستها در جامعه٬ گره گاههای اصلی در راه پیشروی این طبقه در مبارزه علیه بورژوازی و به وظایف کمونیستها و حزب حکمتیست در این دوره پرداختند.
دستور جلسه بعدی کنگره اصول سازمانی حزب بود. این بحث توسط خالد حاج محمدی معرفی شد. خالد حاج محمدی اشاره کرد که از کنگره پنجم حزب حکمتیست٬ تکمیل و آماده کردن اصول سازمانی حزب در دستور رهبری حزب حکمتیست بود. و اشاره کرد که کمیته مرکزی در این دوره با جمع کردن قرارها و مقررات مختلفی که توسط کنگره ها و ارگانهای رهبری حزب، تا پیش از کنگره هفتم، به عنوان موازین کار حزب تصویب شده بود٬ اصول سازمانی حزب را بعنوان یک سند جامع تهیه و تکمیل کرده است.
خالد حاج محمدی با اشاره به نکاتی از اصول سازمانی و ماده های مکمل سخنان خود را به پایان رساند. بدنبال آن نمایندگان کنگره و مهمانان در نوبتهای خود به جنبه های مختلف اصول سازمانی پرداختند. سرانجام کنگره به اتفاق آرا اصول سازمانی را که توسط کمیته مرکزی آماده شده بود را تصویب کرد.
در مبحث قرار و قطعنامه ها،  کنگره دو قرار را به تصویب رساند.
قرار اول در مورد تدقیق نام حزب حکمتیست بود. این قرار که از طرف کمیته مرکزی پیشنهاد شده بود، توسط امان کفا به این ترتیب معرفی شد که: با توجه به اینکه حزبی دیگر از دو سال قبل با نام حزب  حکمتیست شروع به فعالیت کرده است٬ و با توجه به اغتشاشی که این ماجرا بوجود آورده است٬ و با توجه به اهمیت متمایز کردن خود از جریانی که منتقد این حزب و خط و سیاست رسمی آن بوده است، نام حزب لازم است که تدقیق شود. پس از اظهار نظر نمایندگان در مورد این قرار کنگره با اکثریت آرا نمایندگان حاضر تصویب کرد که نام حزب حکمتیست، با اضافه شدن پسوند "خط رسمی" به آن، تدقیق شود. لذا اسم "حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست" به "حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست(خط رسمی)"  تدقیق شد.
کنگره همزمان به کمیته مرکزی منتخب کنگره هفتم، مسئولیت داد که از طرف کنگره و با توجه به مباحثات جدی آن،  دو پیام به مردم آزادیخواه ایران و به طبقه کارگر ایران منتشر کند.
کنگره در تمام اجلاسهای خود فرصتی را برای مهمانان و اظهار نظر آنها در نظر گرفته بود. در این فرصتها مهمانان کنگره در مورد مباحث مختلف کنگره اظهار نظر کرده و به سهم خود تلاش کردند٬ پیشنهادات و ملاحظات خود را به گوش نمایندگان کنگره برسانند.
دستور آخر کنگره انتخاب کمیته مرکزی بود. در این بخش بعد از بحثهای اولیه در مورد تعداد اعضا کمیته مرکزی٬ کنگره وارد انتخابات شد و از میان کاندیداها ١٥ نفر را به عنوان اعضا کمیته مرکزی انتخاب کرد. اعضا کمیته مرکزی منتخب کنگره ٧ حزب حکمتیست عبارتند از: آذر مدرسی٬ آسو فتوحی٬ امان کفا٬ بختیار پیرخضری٬ پیمان حسینی٬ ثریا شهابی٬ خالد حاج محمدی٬ سهند حسینی٬ فواد عبداللهی٬ منا شاد٬ محمد راستی٬ محمد فتاحی٬ مصطفی اسد پور٬ مظفر محمدی و  وریا نقشبندی.
لازم به ذکر است که در کنگره تعدادی از رفقا شرکت کننده به عضویت حزب در آمدند.
تعدادی از نمایندگان کنگره، برگزاری سمینارهای جانبی را تقاضا کرده بودند. از میان تقاضاهای رسیده، با توجه به محدودیت وقت، کنگره به برگزاری سمینار جانبی در مورد گارد آزادی،  که توسط مظفر محمدی درخواست شده بود، موافقت کرد. این سمینار در فاصله جلسات روز اول و دوم کنگره برگزار شد و شرکت کنندگان در مورد جوانب مختلف صحبت های رفیق مظفر محمدی در مورد سیاست حزب در مورد گاردآزادی، اظهار نظر کردند.
کنگره ٧ حزب حکمتیست پس از سخنرانی اختتامیه ثریا شهابی٬ با سرود انترناسیونال پایان یافت. ثریا شهابی در سخنرانی اختتامیه خود اشاره کرد کنگره هفتم حزب موفق برگزار شده است و این را نه تعداد زیاد اسناد و مصوبات، که افق مشترک،  مباحث رو به آینده، رویکرد مثبت و دخالت وسیع نمایندگان کنگره، و آمادگی تعداد بیشتری از کادرهای حزب برای ایفای نقش در حیات سیاسی و تشکیلاتی حزب، نشان میدهد. کنگره هفتم حزب حکمتیست، کنگره پشت سرگذاشتن یک دور از جدالهای رو به گذشتته ای بود که در مقابل پیشروی های حزب مانع ایجاد کرده بود، و کنگره اعلام آمادگی برای پیشروی های بیشتر و وسیع تر بود.   
کنگره ٧ حزب حکمتیست بعد از دو روز کار فشرده در فضای جدی٬ سیاسی و صمیمانه به کار خود پایان داد.
پس از کنگره،  اولین نشست کمیته مرکزی منتخب کنگره ٧ برگزار شد. در نشست کمیته مرکزی آذر مدرسی با اتفاق آرا به عنوان دبیر کمیته مرکزی انتخاب شد. کمیته مرکزی تصمیمات اولیه ای برای پیشبرد کار خود تا جلسه بعدی کمیته مرکزی را اتخاذ کرد.
حزب کمونیست کارگری ایران حکمتیست(خط رسمی)
ششم اسفند ١٣٩٢- ٢٥ فوریه ٢٠١٤

قرار در مورد تدقیق نام حزب حکمتیست  مصوب کنگره ٧
(٢٢ و ٢٣ فوریه ٢٠١٤)
باتوجه به اینکه بیش از دو سال از اعلام موجودیت حزبی دیگر بنام حزب حکمتیست میگذرد و فعالیت دو حزب با سیاستهای کاملا متفاوت تحت یک نام اغتشاش فکری و سیاسی را در میان فعالین چپ و کمونیست بوجود آورده است. کنگره تصویب میکند که برای ممانعت از اغتشاش بیشتر پسوند "خط رسمی" را به نام حزب اضافه خواهد کرد. این تغییر نام در عین حال  بیانگر موجودیت واقعی حزب حکمتیست  و تفاوت آن با سایر مدعیان این خط است.
کنگره هفتم حزب تصویب میکند که نام حزب به حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست (خط رسمی) تغییر خواهد کرد.

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت