.
جمعه ۱ آذر ۱۳۹۸.
امروز:
Nov 22 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

چهارشنبه, 30 بهمن 1392 ساعت 04:08

بیمرز: اردوگاە مرگ را برچینید‌!

در پی دو روز نا آرامی در اردوگاە پناهجویان واقع در جزیرە مانوس در پاپائو گینە نو، یک پناهجو کشتە شدە و ٧٧ نفر مجروح شدەاند کە شدت جراحت ١٣ نفر بیشتر گزارش شدە است و دو تن از آنان برای مداوا بە استرالیا فرستادە شدەاند.
سال گذشتە دولت استرالیا در نتیجە یک سیاست بغایت ضد انسانی بە قصد "جلوگیری از ورود غیر قانونی پناهجویان از طریق دریا" پناهجویان را بە جزیرە "مانوس واقع در گینە نو" انتقال داد. از همان روزهای اول اعلام این سیاست با موجی از مخالفت سازمانهای مدافع حقوق بشر روبرو شد.
گزارشات تاکنونی حالی از آن است کە مردم محلی جزیرە مانوس همراە با پلیس پاپائو گینە نو بە این اردوگاە بە شیوە وحشیانە حملە کردەاند. پناهجویان در این اردوگاە بە ستوە آمدە و مدام اعتراض میکنند و مرگ را بر زندە ماندن در این اردوگاە ترجیح میدهند. آنان بە کرات تحصن کردەاند و بە اعتصاب غذا روی اوردەاند اما گوش شنوا برای شنیدن مطالبات برحقشان وجود نداشتە است.
سازمان سراسری پناهندگان ایرانی مردم آزادیخواە را در ایران بویژە خانوادەهای پناهجویان و در کشورهای اروپایی بە اعتراض بە دولت استرالیا فرامیخواند. سازمان سراسری تمام تلاش خود را برای سازماندهی این اعتراضات و هماهنگی با نهادها و سازمانها و احزاب دیگر ایرانی برای یک حرکت اعتراضی سراسری آغاز خواهد نمود و از این طریق از همە احزاب و نهادها و سازمانهای مدافع پناهندگی میخواهد با یک کمپین وسیع بین المللی بە دولت استرالیا فشار وارد کنند تا این اردوگاە مرگ را ببندد و بە قوانین بین المللی متعهد بشود.
سازمان بیمرز مراتب تسلیت خود را بە خانودە پناهجویی کە اسم ان فاش نشدە است، اعلام میکند و برای مجروحین ارزوی بهبود میکند.
دبیرخانە سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بیمرز
١٨ فوریە ٢٠١٤

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت