.
سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸.
امروز:
Oct 22 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

دوشنبه, 21 بهمن 1392 ساعت 04:14

کاروان درسید: به استقبال ٨ مارس

اكتبر مى پرسد :
تجارب روز جهانى زن در شهر مريوان
اكتبر: شما سالهاى قبل درسازماندهى مراسم ٨ مارس در كردستان فعاليت داشته اید ، ممكن است کە  خلا صه اى از تجارب خود در اين باره را بازگو كنید ؟
کاروان درسید:  بلە فعالیتهای ما در سالهای گذشتە در کردستان و بخصوص شهر مریوان در راستای فعالیتهای اجتماعی بە ٨مارس خلاصە نمی شد.بلکە ما در ظرفیتی کە توان ظاهر شدن را پیدا میکردیم ظاهر می شدیم. جای کە باید صدای اعتراض زنان ستم دیدە آن جامعە باشیم قد علم میکردیم.زنان بە عنوان نیمی از جامعە کە می توانند مادر،همسر و خواهر باشند.باید در جایگاە انسانی خود نقش ایفا کنند. ولی متاسفانە در جوامع عقب ماندە و مذهب زدە و آغشتە بە تعصبات قومی و عشیرەای کە جامعە ایران و کردستان نیز، از این قاعدە مثتثنی نیست ، زنان عليرغم وجود نظام طبقاتی و سیستم سرمایە داری کە طبقات فرودست جامعە را زیر سنگ آسیاب خود لە می کند.زنان متحمل فشارهای بیشتری از جانب حاکمیت و احکام حاکم هستنند. هر وجدان بیداری را بە درد می آورد کە بر امر انسانی خود برخیزد.کم نیستندافرادی کە با وجود تمام مشکلات روزمرە کماکان در  صحنە مبارزە سینە خود را سپر دفاع از مظلومیت زنان ،مردان وکودکان جامعە کردەاند.با این مقدمە بە فعالیتهای سالهای گذشتە برمی گردم و جا دارد از تمامی انسانهای کە در این عرصە فعالیت کردەاند و می کنند. تشکر کنم. برگزاری ٨مارس در شهرهای کردستان هر سالە بە عنوان یک سنت جا افتادە در ظرفیتهای متفاوت علارغم سرکوب جمهوری اسلامی ٨مارس  برگزار می شود.برای نمونە برگزاری ٨ مارس بر مزار زنان قربانی قتل ناموسی  ویا برگزاری٨ مارس در دریاچە زریبارکە با حضور چشمگیر مردم برگزارمیشد.مردم با سردادن شعار،سوت کشیدن وفریاد زدن یک بە یک بندهای قطعنامە صادر شدە را پشتیبانی ولازم اجرا می دانستند.لازم بە ذکر است کە برگزاری ٨مارس ها با صدور قطعنامە و بیانیە همراە بودند.فعالیتهای ما تنها محدود بە ٨مارس نبود جا دارد بە همین مناسبت یادی از حماسە پرشور مردم مریوان ، شهرک کانی دینار و روستای دزلی داشتە باشم.اعتراض بە قتلهای ناموسی کە قربانیان دو زن جوان بە نامهای فرشتە نجاتی و شهین نصراللهی بود.زنان ،مردان وفعالین اجتماعی با اعتراضات چند هزار نفری و فریاد شعار مرگ بر ارتجاع  چنان پتک محکمی بر دهان ارتجاع اسلامی وناموس پرستان عشیرەای زدند کە میتوان بە جرات مى توان آن را یکی از وقایع مهم کردستان برشمرد.و یا مراسم یاد دعا دختر نوجوان  سنگسارشدە کە قربانی عشیرە مذهبیش شد.
از دیگر فعالیتهای ماهمچنين چندین مورد جلوگیری از ازدواج اجباری وپشتیبانیهای مادی و معنوی از قربانیان تجاوز-جلوگیری از خودسوزی زنان و دادن مشاورە بە زنان اسیب دیدە و تحت فشار بوده است .
اكتبر:دراين مراسمها چه كسانى شركت مى كردند ؟ خواستهاى اين مراسمها چه بودند ؟
کاروان درسید : در بخش اول گفته هايم بە این مسلە اشارە کردم.هر انسان شرافتمندی کە ذرەای انسانیت در وجودش باشد خود را حامی و پشتیبان این فعالیتها می دانند. ولی شما مستقیما بە شرکت کنندگان در این مراسم ها اشارە کردەاید.اگر بە آرشیو فیلم وعکس این مراسم ها نگاهی داشتە باشید متوجە می شوید کە از تمامی طيف ها وسنین مختلف جامعە از کسبە و بازاری تا محصل و دانشجو در این مراسم ها شرکت داشتەاند. ولی مشخصا جوانان دختر و پسر گردانندگان این اعتراضات و مراسم ها بودند.شما بە خواست این تجمعات اشارە کردید.در جامعە متوحش مذهبی و عقب ماندی دستخوش عشیرە،
خواست این انسانهاى مترقی ،آزادی خواە و برابری طلب چە میتواند باشد جز یک زندگی انسانی ودرخور مقام و جایگاە انسان. خواستە چە میتواند باشد،جزبە تاریخ سپردن  قوانین اسلامی و ضد انسانى  کە زن را کمتر از ....چپ مرد بە حساب می آورد.در جامعەای کە زن بە خاطر زن بودنش تحقیر میشود.این انسانهای مبارز با شعار و پرچم   "نە بە نابرابری زن مرد "،نە بە آپارتاید جنسی " "نه به خشونت ،تبعیض و موقعیت فرودست زن در جامعە ", خواستار برچیدە شدن این قوانین عقب ماندە و ضد انسانی و ضد زن بودند وهستند.
اكتبر : موانع و محدويتهاى سر راه اين مراسمها كدامها بودند ؟
کاروان درسید: سئوال بسیار بە جايي است.موانع و محدودیتها نە تنها بر سر راە این مراسم ها و بخصوص مراسم ٨ مارس تنها بە یک مورد ختم نمی شود.چون در واقع موانع پیشروی را باید دید کە ریشە در کجا دارد.مذهب و جمهوری اسلامی و عقب ماندگی عشیرتی از عوامل اصلی و تقویت کنندە این شرایط نابسامان بر جامعە و زنان هستند. توحش مذهبی وعقب ماندگی، بیش از پیش تقویت کنندە این سیستم و تفکر پوسیدە می باشد.قطعا هر تحرک خلاف جریان را باشدت سرکوب  و محدود می کنند.با وجود این عوامل نبود تشکلهای مستقل و متشکل ، عدم هماهنگی فعالین زنان  را نیز میتوان بر شمرد کە این عدم هماهنگی نیز بە وجود نیروهای امنیتی رژیم برمیگردد.وجود دستگاهای امنیتی و سرکوبگر،زندان، شکنجە ،تحقير و تبعید فعالین زنان ، از جملە موانع هماهنگی بیشتر این فعالیتها هستند.کە بە خودی خود ٨مارس ها واعتراضات را تحت شعاع قرار میدهد.در پایان امیدوارم کە همچون گذشتە بتوانند با کاردانی موانع پیشرو را برداشتە.امسال نیز همانند سالهای گذشتە بە استقبال ٨مارس برویم و شاهد برگذاری مراسمهای باشکوهی باشیم.

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت