چاپ کردن این صفحه
دوشنبه, 21 بهمن 1392 ساعت 04:10

نسرين رمضانعلى: به استقبال ٨ مارس

اكتبر مى پرسد: دولت روحانى و حقوق زن
اكتبر: بعضى ها مى گويند روى كار آمدن روحانى مى تواند شرايط خفقان و تبعيض آميز نسبت به زنان را كاهش دهد. نظر شما چيست ؟
نسرين رمضانعلى: اگر تنها نگاهی کوتاه داشته باشیم به وضعیت کنونی، در این تقریبا 6 ماهی که  ازسر کار آوردن" دولتاعتدال و امید" میگذرد، چه واقعیتهایي بر جامعه جاری بوده است، تصویری  تقریبا همه جانبه میشود داد و نتیجه گرفت آیا اساسا این گفته واقعیت دارد یا نه؟ و به این سئوال پاسخ داد که گویا با سرکار امدن روحانی موقعیت زنان بهتر شده است یا خیر؟ بنابراین خیلی خلاصه و مختصر وقتی به پرونده دولت روحانی نگاهى  بیندازیم  متوجه میشویم که اگر چه حکومت اسلامی با سرکوب و اعدام به حیات ننگین خودش ادامه داده است، اما بشکل عجیبی اعدامها که مدتی به یمن مبارزات مردم دیگر در ملاعام اجرا نمیشدند، مجددا ما شاهد بودیم که بمنظور ارعاب جامعه و مردم اعدامها در ملاعام زیاد شده است و همچنین تعدادی از زندانیان سیاسی که سالها بود در سیاه چالهای این حکومت زندانی بودند، اعدام شده اند. رژیم با اعدام این زندانیان سیاسی در واقعه میخواهد زهر چشم از مردم میگیرد و اخطار میدهد به جامعه ای که از وجود منحوس این حکومت به تنگ امده اند و از هر فرصتى استفاده میکنند که این حکومت را بزیر بکشند و سرنگون کنند. در این گیر و دار تصویب قانون ضد انسانی"ازدواج با فرزند خوانده" یکی از ابتدائی ترین تعرض به حقوق کودکان و زنان است که در حال حاضر نیز کمپینهای متعددی چه در ایران و چه در خارج کشور علیه این لایحه در جریان است. تصویب چنین لایحه یا نشان میدهد این حکومت توحش و بربریت را تا کجا رسانده است.همچنین "لایحه حقوق شهروندی" دولت روحانی نشان میدهد که در موقعیت زنان در این دوره تغییری حاصل نشده است. بنابرین شخصا فکر نمیکنم وضعیت به نفع زنان بوده است و یا تغییر کرده است. من فکر میکنم تا زمانی که این حکومت و قوانین ضد زن آن  جاری است تا زمانی که این حکومت موجود است ، قوانین مردسالارانه و دست بردن به عقب ماندترین سنن جاری همکماکان موجود است٬ موقعیت زنان کاملا نابرابر و فرو دست بوده و خواهد بود. بعلاوه این تبلیغات که موقعیت زنان بهبود یافته و یا دریچه ای برای بهبود ایجاد شده است بخشی از جریانات حاشیه ای رژیم و جریانات ملی – اسلامی است که تلاش میکنند با ایجاد توهم به دولت روحانی خاک در چشم جنبش آزادیخواهی زن و مرد در جامعه بپاشند. یک وظیفه ما افشای سیاستهای ارتجاعی این جریانات است.
اكتبر: امسال در كردستان روز جهانى زن چه خواست ومطالباتى بايد بيشتر برجسته شوند؟
نسرين رمضانعلى: من فکر میکنم با توجه به تجاربی که ما داریم هر ساله فعالین جنبش آزادی زن در تلاش هستند به اشکال مختلف به استقبال روز جهانى زن بروند و مراسمهايي  را برگزار بکنند. جنبش آزادی زن در این روز از مبارزات زنان برای شرایط برابر٬ برای آزادی و برابری حقوقی و سیاسی یاد خواهند کرد. تصویب قطعنامه هاييکه خواستهای واقعی و زمینی خود را اعلام میکنند در واقع  کیفرخواست خود را علیه این حکومت٬ علیه بی حقوقی ای که به زنان تحمیل میشود را اعلام کنند. قطعا مثل هر سال خواهان لغو قوانین ضد زن، خواهان برابری زن و مرد در تمامی شئونات زندگی اجتماعی٬ سیاسی٬ فرهنگی و اقتصادی خواهند بود. حق طلاق٬ حق سرپرستی کودکان٬ حق سفر و دهها خواست دیگر نیز طرح خواهد شد. در ضمن بخشا تا پیش از برگزاری خود این مراسمها نشستها و جلسات زیادی بین محافل زنان برگزار میشود٬ بخشاحتی ارزیابی از اینکه جنبش آزادی زن و مبارزات زنان چه پیشرویهای داشته و نقاط قوت و ضعفش کدامها بوده است٬ از جمله مسائل مورد بحث در این جمعها و محافل است. امسال نیز به مانند هر سال و طبعا امسال چشم انداز برگذاری مراسمهای بزرگتر و گسترده تر هست. چرا که موقعیت و شرایط زنان در ایران بشدت ناهنجارتر از پیش است و در عین حال ما شاهد تلاشهای گسترده تر اعتراضی در سطح جامعه در سطوح مختلف هستیم. طبعا این روز در شهرهای مختلف و در محافلهای زیادی روز جهانی زن را گرامی خواهند داشت و خواستهای برحق خود را فریاد خواهند زد. در ٨ مارس جنبش آزادی زن باید کل جامعه سرمایه داری و حکومت اسلامی با دولت " امید اعتدال"٬ با سایر جناحهایش را باید به مصاف بکشد. جنبش آزادی زن بارها اعلام کرده است که تا زمانی که این حکومت هار اسلامی سرکار است٬ بهبود چندان و پایه ای در موقعیت زنان ایجاد نخواهد شد. لازم به ذکر است که جنبش آزادی زن آنبخش از جنبشهای اعتراضی در جامعه است که از ابتدای شکل گیری هر روز و هر لحظه در مقابل قوانین ارتجاعی ایستادند و توانستند پیشرویهای قابل مشاهده ای را به دست آورند. شاید در فرصتهای دیگر بشود با جزئیات بیشتر به ویژگی و مختصات جنبش آزادی زن پرداخت و باید گفت منصور حکمت به حق گفت انقلاب آتی ایران یک انقلاب زنانه است.جنبش آزادی زن یک نقش محوری در تحولات سیاسی جامعه ایفا خواهد کرد.
اكتبر: فعاليت زنان در خارج كشور، چه تأثيرى بر روى جنبش زنان در داخل دارد؟
نسرين رمضانعلى: من فکر میکنم وقتی از یک جنبش صحبت میکنیم به این معنا است که این جنبش یک جنبش فرا مرزی است. مرز و بومی ندارد. هر کجا که فعالین این جنبش قرار دارند٬برهم  تاثیر گذار و متاثر از هم خواهند بود. اینها بخشهای مختلف یک جنبش واحد هستند کهمتاثر از هم هستند میتوانند همدیگر را تقویت بکنند. ما بارها شاهد بودیم وقتی اعتراضات گسترش یافته است چگونه در داخل و خارج از کشور مبارزات مورد حمایت همه جانبه قرار گرفته است. البته لازم است به نکاتی نیز اشاره بکنم. بنظرم مهم است که تصویر واقعی و روشنی از جنبش آزادی زن و موقعیت زنان در ایران را به جامعه ای که در آن زندگی میکنیم٬ بدست بدهیمو مردم این جوامع را با واقعیتهای جنبش اعتراضی زنان در ایران آشناکنیم و حمایت آنها را از این جنبش جلب کنیم. آنچه که امروز نسبیت فرهنگی گفته میشود٬ دولتها تلاش میکنند نشان بدهند و یا چنین تصویری بدهند که مثلا حجاب ناموس پر ستى،  سنگسار و..." فرهنگ زنان در جوامع اسلام زده" و ایران است. فرهنگ "خودشان" است. طی سالیان گذشته ما تلاش کردیم در مقابل این تصویر سازی ها و کل پدیده ارتجاعی نسبیت فرهنگی جنگیدیم و تصویر واقعی را ما در خارج کشور از وضعیت زنان زیر حاکمیت یکی از هارترین و فاشیستی ترین حکومتها ، بهجهانيان ارائه دادیم. ما نشان دادیم که جنبش آزادی زن چگونه طی بيش از 3 دهه حاکمیت کثیف قوانین اسلامی با تمام کراهت و بربریتش، باتمام سرکوبهایش، نتوانسته جنبش اعتراضی زنان را سرکوب و از صحنه مبارزات مردم ایران حذف و نهایتا به خانه براند.جنبش آزادی امروز در همه عرصه های مبارزه اجتماعی،از مبارزه برای حق  دستمزدهای برابر، برعلیه تبعيض جنسیتی، بر علیه همه قوانین و مقررات ضد زن جمهوری اسلامی و..حضور داشته و یک فاکتور مهم و تعیین کننده در کل مبارزه مردم برای رهایی از نکبت اسلام وجمهوری اسلامی مى باشد .