.
چهارشنبه ۲۷ شهريور ۱۳۹۸.
امروز:
Sep 18 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

چهارشنبه, 02 بهمن 1392 ساعت 03:44

لاوژه جواد: ازدياد خشونت عليه زنان در كردستان عراق، راه چاره چيست؟

مصاحبه اكتبر با:  لاوژه جواد  کادر كمو نيسم كارگرى و فعال جنبش زنان
اكتبر : در هفته هاى اخير اخبار مربوط به كشتن و اذيت و آزار زنان بيشتر شده است . پيدا شدن جسد زنى در هفته گذشته و تجاوز ٦و گويا ٧ مرد به يك دختر ١٧ ساله در هفته گذشته از اخبار گرم رسانه ها بود . چرا خشونت در برابر زنان در كردستان روبه ازدياد است ؟
لاوژه جواد: شما مشخصا فقط بە دو مورد اشارەکردید، اما طبق آنچە در رسانەها پخش شدە، فقط در طول ١٢ روز اول سال ١٠ حالت آزار و اذیت درج شدەاست. تازە بطور واقعی این مشتی از خروار  ضرب و شتمی است  کە علیە زنان روا داشتەمیشود، اگر نگاهی بە آمارهای ماهانە و سالانە سازمان مبارزە با اذیت و آزار علیە زنان بیندازیم، متوجە میشویم کە مناسبات مردسالاریصدها زن را قربانی کردە، بدون اینکە در رسانەیی منعکس شدەباشد. زيرا کە تحت نام جلوگیری از آبروریزی و حفظ کرامت و ناموس خانوادگی زیر لحاف پنهان مى شوند واين موارد کم نیستند.
با توجە بە موقعیت جغرافیایی و سیاسی و همچنین نقشە عامدانە حکومتهای مرکزی، جامعە کردستان در منجلاب سنتگرایی و مردسالاری دست و پا میزند. موجودیت، کرامت و ابهت مرد تحت نام ناموس بە دستگاە تناسلی زن گرە خوردەاست، بە تعبیری دیگر این شرف و ناموس مثل توق بردگی موجودیت زنان را احاطە و زندگی آنها را تباە کردەاست. مقولە ناموس طوری مناسبات جامعە را تحت تاثیر گذاشتە، کە پدر، مادر، برادر و بستگان نزدیک بە آسانی عزیزترین جگرگوشەهایشان را به بهانه حفظ ناموس در خون میغلتانند، و در گوشە و کنارهای دور افتادە پرت كرده  و خوراک حیوانات وحشی مى کنند
دلیل ازدیاد این پدیدە میتواند خیلی چیزها باشد، اینجا برخی از این مولفەها کە بنظر من بی تاثیر نبودەاند را برمیشمارم:
١/بالا گرفتن هرج و مرج  و بازگذاشتن مرزها بروی بازار آزاد، از طرفی کمک کردە بە رشت سرمایەداری داخلی و شکلگیری یک طبقە وسیع از خردە بورژوازی با فرهنگ عقب افتادە، و از طرف دیگر داخل کردن لشکری از گارگر زن کە اکثر آنها از کشورهای جنوب آسیا آوردە شدەاند، امکان دادە موقعیت زن چند برابر بدتر شود. این زنها را در بخش خصوصی بویژە در امر خانەداری و نظافت استخدام کردەاند. بنا بە موقعیت ضعیف اجتماعی این زنها از شرایط  واقعا بدی برخوردارند و روزانە مورد تجاوز و تهدید قرارمیگیرند.
٢/بهتر شدن وضع اقتصادی `طبقات وسط و همچنین وجود لشکری از زنان خارجی، این امکان را فراهم آوردە کە مردها مشغول ازدواج با زن دوم و سوم باشند. مثلا برای جوک یا تهدید، شایع شدەاست کە قیمت یک دختر جوان سوریەای فقط ٣٠٠ دلار است.
٣/ اتخاذ پیشنویس قانون اساسی جدید کە تمام بندهایش آغشتە بە مذهب و دستورات عصر حجری میباشد. مثلا در مادە ٦ آمدە "دین پایە اصلی این دستور و نباید هیچ قانونی از این چهارچوب خارج شود."  
٤/ با عمیق شدن فاصلە طبقاتی و گران شدن هزینەهای ازدواج، امر تشکیل خانوادە برای بخش وسیعی از جوانان غیرەممکن گشتەاست.
اكتبر: پس حكومت اقليم و مسىؤلين آن در برابر اين جنايات چكار كرده اند ؟
اگر فلاشباک کوچکی بە کارنامە٢٣ سال گذشتە حاکمیت ناسیونالیزم کرد در کردستان عراق بیندازیم، واضح و نمایان میبینیم بزرگترین قربانی را زنان دادەاند. آمار ترور و قربانی شدن زنان در کردستان بەمراتب بالاتر از آمار قربانیان نسل کشی و شیمیا باران دوران حکومت بعث میباشد.
کسترش دادن مناسبات فئودالی و فرهنگ عشیرەتی دوران جاهلیت بارزترین مشخصەهای بیش از دو دهە حاکمیت احزاب ناسیونالیست بە شمار میرود. مداوما تلاش کردە اند پایەهای بزرگسالاری، مردسالاری و کهنەپرستی را تحکیم کنند، در این میان زنان ارزانترین مادە قربانی دهندە بودە اند .  مثلا در حین جنگهای عشیرەتی برای تلافی و انتقام همیشە زنان مورد تعرض و تجاوز قرار گرفتەاند و بعد از جنگ با ردوبدل کردن دختران جوان بە سراغ صلح عشایری رفتەاند.
زیر فشار چندین سالە جنبش آزادیخواهان،  حکومت اقلیمی برخی از قوانین را روکش دستکاری کردەاند، اما در عرصە عمل هیچکدام اجرا نمیشوند. برای مثال  طبق قانون زن کشتن ممنوع و قتل عمد محسوب میشوند، اما اکثرمتهمین هرگز دستگیر نمیشوند یا اینکە در مناسبات واسطە و واسطەکاری از طریق مسئولین احزاب حاکم پناە دادە میشوند، اگر کسی هم دستگیر شود حتما با قانون عفو عمومی آزاد میگردد.  
حاکمیت ناسیونالیزم کرد، هیچ نقشە و پروژە خاصی ندارد، نە تنها در مورد زنان بلکە برای هیچکدام از اقشار جامعە اعم از کودکان، جوانان، بیکاران، سالمندان، معلولین و غيره . این احزاب بە وضوح نشان دادەاند، کە ناسیونالیزم فقط پروژە اى است برای سو،استفادە ملتهای استثمارشدە، کە تلاش میکنند با برانگیختن تعصب و کینە از اعتراضات ملل تحت ستم باج بگیرند  براى رسیدن بە قدرت و ژاندارم شدن درمحل معینی   .  فقط یک خاصیت دارند آنهم چپاول و سرسپردگی برای حفظ قدرت خود، ناسیونالیزم متد خاصی نیست برای درست کردن جامعەای سعادتمند و مرفە.
تنها جنبشی کە بطور واقعی و ماکزیمال در صحنە نبرد سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی مدافع پیگیر برابری زن و مرد و تامین حرمت و کرامت زن بە مثابە انسان بودە است فقط کمونيزم کارگری و نهادهای جانبی آن بودەاند. آنهم همیشە تحت فشار تهدیدات و حملە نظامی بودە است . اما در مقابل راە را بر اسلام سیاسی چنان گشودەاند، کە نە تنها دولتهای رجعی منطقە بلکە شیخهای ميلياردر حوزە کشورهای خلیجی هرکدام بند و بساط پهن كرده و مشغول ترویج جهالت اند. انوع پرۆژە تحمیق کردن دارند، هفتە گذشتە فستيوال حجاب بود، ٤٠٠ دختر کە همە آنها زیر سن قانونی بودند، در این فستيوال بە بهانە تبریک رسیدن سن بلوغ با معیار اسلام، حجاب افتخاری پوشیدند.
اكتبر : در كردستان عراق تعدادى نهاد وسازمان دفاع از زنان وجود دارند ، اينها چه كمكى مى توانند بكنند ؟
لاوژه جواد : سنت تشکل و سازمانیابی خودجوش هنوز بە فرهنگ جامعە تبدیل نشدەاست. وجود حکومتهای مستبد و توتالیتری تاریخ جامعە عراق هرگز مجال ندادە اعتراضات جمعی و گروهی برای رفاهيات، مسائل سیاسی و اجتماعی گستردە و بە نتیجە برسد . سرکوب و اختناق حکومتهای پی در پی امکان تشکل سازی را غیرممکن کردە بودند. حکومت بعث  با درست کردن تشکلهای کارتونیبی ربط بە خواست و نیازهای واقعی جامعە، تلاش برای تشکلهای مستقل را مانع شدەبود.
در طول ٢٣ سال حاکمیت ناسیونالیزم کرد هم، همان شگردهای حکومت قبلی را کپی کردەاند، اکثر سازمانها و نهادهای موجود، همە دستکرد احزاب موجود، یعنی تحت پوشش سازمان یابی و تامین مالی احزاب هستند. بنابراینسازمانهای موجود تابع بی چون وچرای احزاب تامین کنندەاند، از اینرو توقع جدی ازاین سازمانها کە بر بستر اجتماعی اعتراضات جامعە تشکیل نشدەاند کمی گمراە کنندە است. اکثر سازمانهای بە اصطلاح مدافع حقوق زنان از این جنس یعنی امتداد احزاب ناسیونالیزم و مذهبى هستند. ناگفتە نماند در جوار این لشکر همە رنگ، سازمانهای دیگری مانند "گروپ ژيان " و " فعالان جامعه سكولار"هم وجود دارند،باامکانات محدود و بدونە اینکە زیرمجموعە هیچ حزبی باشند، بیوقفە در تلاشند برای بهتر کردن وضعیت زنان.
اكتبر : فكر مى كنيد تنها تظاهرات و اعتراض مى تواند كار ساز باشد؟ مى تواند جلوى اين جنايات را بگيرد ؟ اگر نه چكار بايد كرد ؟
لاوژه جواد :بە نظر من تظاهرات و اعتراضات در این ابعاد، نمیتواند زیاد کارساز باشد، این تحرکات هنوز حالت دفاعی دارند، بعد از وقوع اتفاقات برای ابراز خشم و اعتراض ظاهر میشوند. هنوز نتوانستەاند در ابعاد اجتماعی و سازمانیافتە بە شکل تعرضی علیە کلیت نظام موجود قد علم کنند و حکومت را بە زانو درآورند.راهش فقط همین است، اعتراضات دو هفتە گذشتە سیدصادق و کلار آشکارا این پیام را بە ما گوشزد میکند کە همبستگی و مقاومت مردم  میتواند در هر سطحی حکومت را چلنج کند.
تجربە ثابت کردەاست، بە هر درجە چپ و کمونیست جامعە ضعیفتر باشد، موقعیت اقشار بیدفاع(زنان، کودکان، سالمندان، کارگران، جوانان و غیرە) ضعیفتر است.  بهبود بخشیدن شرایط  موجود و قدم برداشتن در مسیر رهایی زنان و خاتمەدادن بە فرودستی زن، مستلزم جابجا کردن سە سنگ پایەیی است کە عبارتند از: ١/ استقلال اقتصادی زنان. ٢/ حذف قوانین زن ستیز در قانون اساسی و قوانین قضایی. ٣/ حذف فضای زن ستیزی از سیستم آموزش و پرورش و ترويج  فرهنگ مدرن و انسانی. بنابراین درمی یابیم کە رهایی زنان از قدرت و توان نیروهای مرتجع اسلامی و ملی کە فرودستی زن پایەهای فکری آنها را تشکیل میدهد، خارج است. خاتمە دادن بە خشونت علیە زنان و کودکان تنها در توان نیرویی میباشد، کە قدم اولش کوتاە کردن دخالتگری مذهب و قوانین دوران جاهلیت است، از دولت و دستگاه هاى امور اداره جامعە.

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت