چاپ کردن این صفحه
پنج شنبه, 18 مهر 1392 ساعت 10:39

میزگرد: حمید تقوایی، ابراهیم علیزاده، حسن حسام، علی صادقیو عباس توکل

میزگرد سه ساعته پنج حزب و سازمان چپ انقلابی ایران در استکهلم درسه قسمت در لینکهای یوتوب با حضور:
حمید تقوایی ، حسن حسام ، علی صادقی ، ابراهیم علیزاده و عباس توکل
part 1
http://www.youtube.com/watch?v=KaoEOQ_MbEg
part 2
http://www.youtube.com/watch?v=MS2rOtyog_I
part 3
http://www.youtube.com/watch?v=ExXMuc77ObA