چاپ کردن این صفحه
دوشنبه, 23 دی 1387 ساعت 01:27

مظفر محمدی:جنگ غزه، جنايت عليه بشريت

جنگ دولت اسراييل عليه مردم غزه جنگي  يك طرفه است.در اين جنگ كل بورژوازي و قوم پرستي و نژاد پرستي در ابعاد جهاني عليه يك ميليون و نيم انسان در گوشه كوچكي از اين كره خاكي همدست شده اند. اين يك نسل كشي آشكار و جنايتي عليه كل بشريت است. اين جنگي عليه طبقه كارگر بين المللي و يك قلدري و قمه كشي آشكار به روي انسانيت است. اين يك وحشيگيري محض و قانون جنگل است. دفاع از مردم غزه در مقابل اين وحشيگري كار طبقه كارگر و همه بشريت آگاه و آزاد است. ماه ها است ميليونها انسان و كودك و پير و جوان در باريكه اي با وسعتي اندك به تله انداخته شده و از امكانات بديهي زندگي محروم شده اند. اكنون اين حلقه محاصره تا دم درب خانه هايشان و توسط تانكهاي  اسراييلي تنگ شده و گلوي كودكان و انسانهاي ساكن غزه را ميفشارد. اين يك آشويتس ديگر است. دولت جنايتكار اسراييل جواب پرتاب سنگ توسط كودكان و نوجوانان فلسطيني را با گلوله هاي توپ و بمب ميدهد. دولت امريكا از اين جنايت حمايت كرده است. اتحاديه اروپا، سازمان ملل و دولتهاي عربي با ديپلماسي رياكارانه نظاره گر اين جنايت اند. جنايت اسراييل در غزه براي جمهوري اسلامي مصرف داخلي دارد.  جمهوري اسلامي از اين جنگ براي ايجاد فشار بر جامعه و بخصوص دانشگاه ها استفاده كرده و حزب الله را تحت نام بسيج دانشجويي براي خفه كردن صداي آزاديخواهي و برابري طلبي در دانشگاه ها و لوث كردن حرمت دانشجو به كار انداخته است. همه اين دولتها شريك اين جرم و جنايت اند.
جنگ دولت اسراييل عليه مردم غزه ربطي به راكت انداختن حماس ندارد. اين جنگي براي تسويه حساب هاي قومي و نژادي است. جنگي براي پايمال كردن تمام و كمال خواستهاي بر حق مردم فلسطين براي برخورداري از دولت مستقل خود و تعيين سرنوشتشان به دست خودشان است. تداوم  اشغالگري و ويرانگري و قتل و عامهاي دستجمعي مردم اين منطقه است.بايد بر دهان اين وحشيگري محض افسار زد. بايد به روي رهبران بورژوازي از كاخ سفيد تا پارلمان اروپا و اتحاديه عرب و جمهوري اسلامي تف انداخت. متوقف كردن اين جنايات تنها از عهده طبقه كارگر بين المللي و بشريت آگاه  ساخته است. وجدان بيدار بشريت نميتواند و نبايد اين وحشيگري را نسبت به بشر و به مدنيت و انسا نيت تحمل كند. اين جنايات بار ديگر ثابت كرده است كه بورژوازي فاقد صلاحيت  حاكميت بر جوامع بشري و انسانيت است. جوامع بشري به آزادي و برابري و به كمونيسم و سوسياليسم براي نجات خود نياز دارد. اين را طبقه كارگر جهاني بايد با صداي بلند و با بر افراشتن پرچم سوسياليسم و برابري طلبي به جوامع بشري اعلام كند.