.
شنبه ۲۸ دي ۱۳۹۸.
امروز:
Jan 18 2020.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

جمعه, 13 دی 1387 ساعت 17:48

حسین مرادبیگی:بشتابید! دوم خرداد دیگری در راه است!

اپوزیسیون ملی و ملی – مذهبی دوباره فیلشان یاد هندوستان کرده است. از هم اکنون پیشقراولان آنها، اکثریتی ها و اتحاد جمهوری خواهان، به امید بازگشت خاتمی یا  آخوند "اصلاح طلب" دیگری در حکومت اسلامی، بازارگرمی را شروع کرده اند. صف بعدی را به احتمال قوی "نویسندگان" و "پژوهشگران" و "صاحبنظران" دگراندیشی تشکیل خواهند داد که همراه اینها و کل پادوهای دوم خردادی سالها زیر عکس خاتمی علیه  کمونیسم و آزادیخواهی رجز خواندند. قرار است صحنه گردانان همیشگی شوهای انتخاباتی جمهوری اسلامی این بار نیز دست یه یکی کنند و با عوام فریبی دیگری مردم را پشت سر این فرد و یا آن جناح جمهوری اسلامی بکشانند. اسم این عوام فریبی جدید را هم گذاشته اند برای "انتخابات آزاد".  
سازمان اکثریت و اتحاد جمهوریخواهان به این مناسبت، هرکدام جداگانه در دو بیانیه، اولی ضرورت شرکت "مستقل" و فعالانه ی اپوزیسیون "دموکرات" و دومی، ائتلاف نیروهای "دمکرات" و جمهوریخواه برای یک کاندید مشترک در جریان انتخابات ریاست جمهوری اسلامی را فراخوان داده اند.
هر دوی اینها در بیانیه های خود از عدم آزادی مطبوعات، افزایش سرکوبها در این دوره و عدم تایید صلاحیت کاندید یا کاندیدهای مورد نظر خود از بقول خودشان صافی شورای نگهبان حرف زده اند، با این حال عقیده دارند که میتوانند "راههای" دیگری را هم "تجربه" کنند.
کل این توجیهات بخصوص برای کسانی که سنشان اجازه میدهد و تاریخ حمایت و همکاری علنی اینها با  جمهوری اسلامی را بیاد دارند، آشناست. عوام فریبی جدید اینها هم چیزی جز تلاشی مجدد برای اظهار خوش خدمتی در بارگاه جمهوری اسلامی به بهانه حمایت از کاندید یا جناح مورد نظر شان در حکومت اسلامی، نیست. اینها از هم اکنون بوی شرکت احتمالی خاتمی در این انتخابات به مشامشان خورده است به همین دلیل نیز به جنب و جوش افتاده اند. گفتن اینکه "اصلاح طلبان" زمانی که در قدرت بودند به نقد نیروهای "تحول طلب" بی اعتنا ماندند، در بیانیه اکثریت، چیزی اظهار عشق مجدد پیش عمو زاده ها در این دوره نیست. مضافا "تغییر" در سیاست دولت آمریکا برای حل معضل جمهوری اسلامی در این دوره، اینها را نیز به "تغییر" در حکومت  اسلامی از درون و به این بهانه مماشات و حمایت شتابان از جمهوری اسلامی سوق داده است. 
درست در شرایطی که حکومت اسلامی بر شدت سرکوب و خفقان و بگیر و به بندها و اعدامهای خود افزوده است، فقر و محرومیت و بی حقوقی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی بیداد میکند، درست در شرایطی که مساله اخراج و بیکارسازیها، عدم پرداخت حقوق معوقه هزاران کارگر، مقابله با فقری که با وخامت اقتصادی جمهوری اسلامی زندگی کارگر و خانواده های کارگری و مردم محروم را به سمت فلاکت واقعی سوق داده است و بالاخره در شرایطی که بستن سنگر اعتراضی اقتصادی ای و لزوم صف آرایی سیاسی محکمی در این دوره در مقابل جمهوری اسلامی مساله اصلی کل طبقه کارگر و دیگر مردم زحمتکش و آزادیخواه این جامعه است، دلقکهای سیاسی صحنه سیاست در ایران مجدانه تلاش میکنند تا همراه حکومت اسلامی "انتخابات" و شرکت در "انتخابات" حکومت اسلامی را به مساله اصلی این جامعه تبدیل کنند.
اینها و کل نیروی اپوزیسیون بورژوایی، شریک در مبارزه طبقه کارگر و دیگر مردم زحمتکش در ایران علیه جمهوری اسلامی نیستند. اینها علیه این مبارزه و وسیله تحمیل نقطه سازشهای راست جامعه بر سر راه این مبارزه اند. اگر می پرسید چرا هنوز جمهوری اسلامی عمر میکند، چرا هنوز به طبقه کارگر و دیگر مردم زحمتکش و آزادیخواه چنگ و دندان نشان میدهد و با فراغ بال سرکوب میکند، هرچند بخشی از آن را برای بقای هر روزه خود، بخشی دیگر را از اینها و حمایت بی دریغ اینها از خود دارد. میداند که اینها و صف "نویسندگان" و "صاحب نظران" و "پژوهشگران" دگراندیش همراه اینها، هوای عموزاده های خود در حکومت را دارند. تا توده کارگر و مردم زحمتکش فشارشان را بر جمهوری اسلامی تشدید میکنند یا بادی میوزد، این صف، تحت هر نامی، پشت سر این فرد یا آن جناح جمهوری اسلامی دوباره حضور بهم میرسانند و برای برگرداندن فضا به نفع جمهوری اسلامی و به انحراف کشاندن مبارزه طبقه کارگر و مردم زحمتکش از هیچ تلاشی فروگذار نمیکنند. هر بار با نامی و بهانه ای و از روی آگاهی کامل و نه اشتباه در تاکتیک علیه کمونیسم و آزادیخواهی وارد میدان میشوند. روزی با همکاری علنی با جمهوری اسلامی، روزی با نام رفسنجانی، روز دیگر زیر شمایل مقوایی خاتمی، روزی با رفراندوم، روز دیگر تحت نام اجرای قانون اساسی جمهوری، امروز به طمع دوم خرداد دیگری، با "انتخابات آزاد" به یاری جمهوری اسلامی شتافته اند تا مردم را برای جمهوری اسلامی پای صندوقهای رای بکشانند.     
در بیانیه های خود نوشته اند، انتخابات در جمهوری اسلامی آزاد و عادلانه نیست! بزعم اینها حکومت جنایت و کشتار اسلامی مشروع و لابد عین عدالت است، فقط مانده "انتخابات" آن! گویا تنها این یکی عادلانه نیست. این، تف انداختن بر روی حقیقت است. ضدیت با خواست میلیونها توده کارگر و دیگر مردم زحمتکش و آزادیخواهی است که سه دهه است تحت حاکمت جنایتکاران جمهوری اسلامی قرار دارند. دیروز همین ها در مضحکه مجلس هشتم اسلامی نوشتند و اعلام کردند که انتخابات آزاد در جمهوری اسلامی ممکن نیست، امروز که بوی "تغییر" با آمدن خاتمی به مشامشان رسیده است،  با شعار پیش بسوی "انتخابات آزاد" به حمایت از جمهوری اسلامی شتافته اند. 
این داستان اپوزیسیون ملی و ملی – مذهبی از بدو سرکار آمدن جمهوری اسلامی در ایران بوده است. این بار هم در حمایت از جمهوری اسلامی علیه طبقه کارگر و مردم زحمتکش در ایران وارد عمل شده اند. برای خدمت در بارگاه جمهوری اسلامی دوباره عوام فریبی جدیدی را اختراع کرده اند. دوباره دارند ناجی دیگری را در وجود یکی از سران جنایت کار حکومت اسلامی برای مردم می تراشند. تا جمهوری اسلامی باشد اینها و "تعدیل" و دوم خرداد در جمهوری اسلامی هم خواهند بود. اینها دوباره پشت سر این یا آن جناج و آخوند مرتجع و آدمکش جمهوری اسلامی به هربهانه و تحت هر عوام فریبی ای جمع میشوند. همراه اینها سلطنت طلبان – ناسیونالیسم پرو غرب نیز برای نیرو گرفتن از اینها به صحنه باز خواهند گشت. کمونیستها و کارگران و مردم آزادیخواه و برابری طلب بهای سنگین عوام فریبی و حمایت اینها از جمهوری را پرداخته اند. این داستان نباید دیگر تکرار شود. از طریق اینها جمهوری اسلامی را نمیشود انداخت. وارد مضحکه انتخاباتی اینها نباید شد. زیر نام هیچ فرد و جناحی از جمهوری اسلامی نباید رفت. اینها شریک مبارزه ما علیه جمهوری اسلامی نیستند. کمونیستها، کارگران و مردم زحمتکش، زنان برابری طلب و جوان سکولار باید جنبش کمونیستی خود را ساخته و گسترش دهند و با آن به کلیت جمهوری اسلامی سرمایه خاتمه دهند.
راه پیشروی ما در این دوره، افشای وسیع عوام فریبی مجدد اینها و جریانات دیگری است که به این صف ارتجاعی می پیوندند، بستن سنگر دفاعی اقتصادی محکمی علیه حکومت اسلامی، ایجاد فشار هرچه بیشتر به جمهوری اسلامی،  سازمان یابی حول کمونیسم طبقه کارگر و گسترش مبارزه برای آزادیخواهی و برابری طلبی کارگری است.
حزب حکمتیست پرچم این کمونیسم و این مبارزه است و  مبارزه و اعتراص کارگر و مردم زحمتکش ایران علیه حکومت اسلامی و افشای عوام فریبی این دلقکهای سیاسی و کل پوزیسیون واپوزیسیون بورژوائی ایران را در حمایت از جمهوری اسلامی تحت هر عنوانی قاطعانه به پیش خواهد برد.

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت