.
پنجشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸.
امروز:
Nov 21 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

پنج شنبه, 26 دی 1387 ساعت 01:10

نهاد اول کودکان عليه خشونتهاى ناموسى در سوئد ( در بزرگداشت یاد فادمیه شاهیندال )

altروز ٢١ ژانويه سالگرد قتل فاديمه شاهيندال بعنوان يک روز اعتراض عليه خشونتهاى ناموسى عليه زنان و کودکان در سوئد شناخته ميشود. فاديمه شايندال در يک تراژدى دردناک بدست توسط پدر و با همدستى افراد مرد خانواده خود با ضرب گلوله کشته شد. گناه او عشق در خارج از ارزشها و معيارهاى مذهبى ـ فرهنگى و بدون مجوز از بزرگان مرد خانواده بود. در هفتمين سالگرد مرگ فاديمه، اين روز کماکان بعنوان سمبلى از يک زخم عميق اين جامعه که در ابعاد گوناگون قربانيان بيشمارى را در خود فرو ميبرد مورد توجه گسترده قرار ميگيرد. فاديمه در مقاومت و اعتراض عليه اين ارزشها از خود حماسه آفريد. داستان زندگى  او تداعى کننده جامعه اى است که در مقابل اين گونه "ارزشهاى فرهنگى و مذهبى" از خود جربزه واکنش نشان نداد، و حتى در مقابل عواقب دردناک اين پديده در زندگى بى پناهترين اعضاى جامعه روى برميگرداند. فاديمه شايندال از قربانيان اين پديده بود. او، اما، خاموش نماند. او نه تنها عاملين مسقتيم تهديد و خشونت در زندگى فردى خود، بلکه بعلاوه کل جامعه را نيز  را به مصاف طلبيد. او بر عمق انسانيت پاى فشرد. او نمونه از انسانهايى گشت که تغيير را طلب ميکنند و تغيير را ممکن ميسازند.
گلوله اى که در مغز فاديمه خالى شد، پژواکى عظيم يافت. اين واقعه به يک نقطه عطف تبديل شد. در دل بهت و بغض عمومى دريچه تازه اى بر روى اين جامعه گشوده شد. ورق برگشت و از آن پس معلوم شد که کل مقدسات تاکنونى را ميشود به نقد کشيد و با آن در افتاد. شجاعت در خون جامعه راه پيدا کرد. اسلام و زايده هاى  فرهنگى آن بر صندلى اتهام نشانده شد. دمل چرکين محروميتها،  تبعيضات و خشونت هزاران هزار زن و کودک بر روى کل جامعه و مسئولين آن سر باز کرد. معلوم شد کارهاى زيادى ميشد کرد، معلوم شد کارهاى بسيار موثرى  از دست مراجع گوناگون، از مدارس تا ادارات اجتماعى، از پليس تا دواير قضايى، از مربيان کودکان تا رسانه هاى جمعى؛ ساخته است.  هر ساله در سالگرد مرگ فاديمه مراجع مهم دولتى جلو ميايند، به فاديمه ارجاع ميدهند، رو در روى کل جامعه از وضعيت موجود، اقدامات تاکنونى و برنامه کارى آتى خود ميگويند. اين ارجاع کاملا بجاست چرا که پديده خشونتهاى ناموسى کماکان بر شانه هاى اين جامعه سنگينى ميکند. اين پديده نه تنها مهار نشده است بلکه بسترهاى متعددى براى رشد آن فراهم شده است. دست اندازى آزادانه مذهب در مدارس و مشخصا مدارس آزاد مذهبى اسلامى بر عليه کودکان يک نمونه گويا است.
امروز تعداد زيادى انجمن، نهاد و فعاليتهاى گوناگون هستند که در فعاليتهاى خود بر عليه خشونتهاى ناموسى و ارزشهاى فرهنگى ـ اسلامى جاى ويژه اى را براى  بزرگداشت فاديمه شاهيندال  باز ميگذارند. نهاد اول کودکان يکى از آنهاست. در سالگرد مرگ فاديمه  در شهرهاى متعدد سوئد مراسم و گردهمايى هاى مختلفى برگزار ميگردد. دو مورد از اين مراسمها در شهرهاى گوتنبرگ و استکهلم تدارک ديده شده است که اطلاعات بيشتر در اينمورد به آگاهى ميرسد.
نهاد اول کودکان
نهم ژانويه ٢٠٠٩

گوتنبرگ:
گردهمايى عليه مردسالارانه و خشونتهاى ناموسى
گراميداشت ياد فاديمه شاهيندال
سخنرانى:
• ليلا قاسميانى از نهاد اول کودکان
• سردار عبدالله از نهاد مدوسا
• سليمان قاسميانى از شبکه عليه خشونتهاى ناموسى
• کريم نورى از نهاد "پلا و فاديمه را هرگز فراموش نکن!"
زمان: چهارشنبه ٢١ ژانويه از ساعت ١٧ تا ١٩
محل: Stigbergsliden 18
برگزار کنندگان: نهاد اول کودکان، نهاد سراسرى "پلا و فاديمه را هرگز فراموش نکن!"، نهاد مدوسا، سازمان رهايى زن و شبکه عليه خشونتهاى ناموسى
ـــــــــــــــ
استکهلم:
تظاهرات عليه خشونتهاى ناموسى و گراميداشت ياد فاديمه شاهيندال
سخنران:
• سارا محمد، نهاد "پلا و فاديمه را هرگز فراموش نکن!"
• آرزو محمدى  از نهاد اول کودکان
• و تعداد ديگر
برگزار کنندگان: نهاد سراسرى "پلا و فاديمه را هرگز فراموش نکن!"، نهاد اول کودکان و .....
زمان: چهارشنبه ٢١ ژانويه از ساعت ١٨ تا ١٩
محل: ميدان مرکزى شهر، Sergelstorg

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت