.
سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸.
امروز:
Jan 21 2020.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

سه شنبه, 21 آبان 1387 ساعت 03:29

آزاد زمانی:فصل سرما، کودکان خیابانی و کارتن خوابها

آغاز فصل سرما ویخبندان است.این روزها حتی  حیوانات وپرنده ها به لانه های خویش پناه می برند تا ازگزند سرما وبرودت هوا درامان باشند.پرنده ها دور از چشم رادار و دیده بان و شکارچی وپلیس وپاسداربراوج آسمانها پروازمیکنند ومکانی مناسب را برای ادامه حیات پیدا میکنند. اما بسیارند انسانهایی که سرپناهی ندارند وسرما ویخبندان زندگیشان را تهدید میکند. فقر وگرسنگی واعتیاد زندگیشان را دربرگرفته است. و درچنبره شرایط فلاکت باراجتماعی محکوم به مرگ تدریجی هستند. انسانهای که نمی توانند مهاجرت کنند ومحدود ومحصورمشقت اقتصادی واجتماعی جامعه خویشند.انسانهایی که علاوبراینکه درمحاصره سرما وبرف ویخبندان هستند گرسنه وبیمارند. پوشاک و لباس گرم وکافی ندارند.  شب وروز را در پناه دیوراهای مخروبه وخطرناک بسرمی برند.  مریض ودرمانده هستند. ازهرگونه حمایت اجتماعی وقانونی محرومند. این انسانها گرفتار لطف خدایان آسمان وزمینند! به لطف خدایان بازار درخانه های کارتونی بسرمی برند.
خدایانی که امروز بر بام ثروت وسرمایه بر بردگان روی زمین حکومت میکنند وجامعه را به لطف خویش تقسیم بندی طبقاتی کرده اند، دراین تقسیم بندی فرمانروایان، محکومانی تحت امرخویش دارند. حاکمانی که با حکومتشان فقروگرسنگی وبی پناهی را برنوع بشرارزانی بخشیده اند. حکم خدا، پادشاه و ولایت فقیه رابرهمه ابعاد زندگی جاری کرده اند. آیه ها نازل کرده اند وقانون ها وضع کرده اند. تا فرادستان وفرودستانی درمیان باشد. تا درب ها برروی گرسنگان وفلاکت زده گان بسته شود. تا نعمات خدادادی مالکان خدا روی زمین درامان باشد. راهها را دربان وپاسدارگذاشته اند تا راههای نجات بر بینوایان وبی پناهان بسته شود. واگر احدی ناسپاسی کند وپناهی جوید ونجاتی بخواهد ولب به اعتراض گشاید به امر خدا و قانون مجازات شود. وگویا این وضع باید ابدی وازلی باشد ومی گویند  گردش گردون برهمین منوال معیوب چرخیده است وبه برکت خدا و حکومت نمایندگان خدا، امروز فراوانند انسانهایی که تازیانه بوران وسرما را برجسم خویش تجربه میکنند وازفقرو گرسنگی رنج میبرند.
سرمای زمستان اولین طعمه هایش کودکان خیابانی وکارتن خواب هاست! درلابلای هیاهوی رسانه های جمعی ودولتی اخبارمربوط به مرگ  کارتن خوابها وکودکان خیابانی دفن شده است. اربابان سرمایه و رسانه های دولتی اگر تحت فشار افکار عمومی قرار نگیرند واگر آمار فراوانی مرگ ومیر زنگ خطری برای حکومتشان به صدا درنیاورد به آسانی از کنار حقایق ووقایع اجتماعی میگذرند.
جامعه ایران سالهاست با پدیده کودکان خیابانی وکارتن خوابها روبرواست.  درسایه حکومت اسلامی سرمایه داران ایران آمار کارتن خوابها  روبه افزایش است. واقعیت این است که صدها انسان، کودک ونوجوان، زن ومرد پیر و بی پناه درخیابانها ومتروکه های شهر وروستا سرگردانند. ازابتدایی ترین امکانات زندگی محرومند به پوشاک، غذا ودرمان دسترسی ندارند. انسانهایی که قربانی شرایط فلاکت بار اقتصادی واجتماعی وضع موجود اند. علاوبرتحمل خشونت ورنج ناشی از تحقیر ، تجاوزوبی پناهی اجتماعی ، فصل سرما هم بار رنج آنان را گران کرده است.
رژیم اسلامی وبا دستگاههای عریض وطویلش براحتی از کنار این معضل اجتماعی میگذرد. اقدامات و برنامه های دولتی تا اکنون نتوانسته است مشکل انسانهای بی پناه وخیابانی را ساماندهی کند. نیروی انتظامی وبهزیستی و دیگر نهادهای دولتی با خشونت وسختی با کارتن خوابها و انسانهای بی پناه رفتار میکنند. کودکان خیابانی وزنان بی پناه را به زندانها وبازداشتگاهها ومکانهای غیر بهداشتی ونامناسب انتقال میدهند. پلیس انتظامی با تحقیر وتوهین به افراد بی خانمان برخورد میکند وآنها را بعنوان مجرم بازداشت میکند. مراکز بهزیستی واماکن دولتی احساس مسئولیتی دربرابر جان این انسانها نمی کنند وعملا از ساماندهی آنان عاجز وناتوانند. علت عجز وناتوانی نهادهای دولتی بی امکاناتی نیست. اگر مسئولین دولتی سعی میکنند عدم امکانات را علت این مشکل اعلام کنند یک دروغ بیش نیست.
سرمایه وثروت درجامعه ایران تلمبارشده است ازپول نفت و منابع طبیعی میلیاردها تومان سرمایه هرروزه وارد کیسه صاحبان زروزور میشود. امکانات زیستی ورفاهی مرفه برای سرمایه دارن به وفور وجود دارد. مسکن وکاخ و بازار، آسایش ورفاه درخدمت صاحبان ثروت وقدرت قرار گرفته است. این سرمایه داران ودولت اسلامی آنهاست که برتمامی نعمات و امکانات رفاهی جامعه چنگ انداخته اند و فقروفلاکت رامردم تحمیل کرده اند. پدیده کارتن خوابی و کودکان وزنان خیابانی یکی از عوارض حکومتی آنهاست.
دولت اسلامی درقبال جان انسانهای جامعه احساس مسئولیت نمیکند. نگاه دولت وارگانهای دولتی به پدیده کارتن خوابها وکودکان خیابانی نگاهی تحقیر آمیز و ضد انسانی است. نگاهی از بالا به پایین است . طبقاتی است راهکارها وبرنامه های دولت برای مسائل جامعه طبقاتی است.
کارتن خوابها و کودکان کاروخیابان ازفرودستان جامعه هستند. جامعه طبقاتی مهر فقر وبی پناهی را برپیشانی آنها کوبیده است. دولت اسلامی حافظ وپاسدار وضع موجود است وافزایش آمار کارتن خوابها از شرایط نابرابر وضع موجود تابعیت می کند.
درسالهای اخیر اعتراضات وتحصن هایی به منظور جلب حمایت برای کارتن خوابها ودراعتراض به وضعیت فلاکت بار زندگی انسانهای که درخیابانها سرگردانند ازطرف دانشجویان و مردم درتهران وشهرهای دیگر درجریان بوده است هرچند دامنه این اعتراضات محدود وبعضا پراکنده بوده است اما همین فشار ها واعتراضات به درجاتی موثر بوده است .
این تحرکات اجتماعی، ازیک طرف حمایت های مردمی  را برای کمک به کارتون خوابها و بی پناهان جلب کرده است . ازطرفی دیگر فشاراین اعتراضات باعث تحمیل  اقداماتی هرچند محدود وموقت به ارگانهای دولتی برای تامین خوراک وسرپناه، کارتن خوابها وافراد نیازمند شده است.
درشرایط فعلی که سرمای شدید به سراغ کارتن خوابها آمده است و جان بسیاری از همنوعان ما را تهدید میکند فعالین ورهبران اعتراضی جامعه می توانند راهکارهای ممکن وفوری را دردستور کارخویش بگذارند. تشکیل کمیته های حمایتی اززنان وکودکان بی پناه وکارتن خواب به منظور جمع آوری فوری پوشاک،خوراک ودرمان وتامین مکان مناسب برای آنها وهمچنین تشکیل کمیته های اعتراضی  با مشارکت خود کارتن خوابها وافراد بی پناه درمحلات وشهرها برای تامین نیازهای اساسی وساماندهی ضروریست.

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت