.
دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸.
امروز:
Dec 09 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

شنبه, 24 مرداد 1388 ساعت 03:26

شیخ را این سلطه و خود کامگی ،چندان ، نخواهد بود!

این جهان،همواره برکام ستمکاران ، نخواهد بود
شیخ را این سلطه و خودکامگی،چندان، نخواهد بود
ای خوش آنروزی که در سرتاسر این خاک خون آلود
سلطه منحوس و نکبت بار ملایان، نخواهد بود
اینهمه جهل و خرافات و فساد و کینه توزیها
وینهمه مکر و فریب وحیله وبهتان،نخواهد بود
اینهمه و حشیگریها، قتلها،آدم ربائیها
وینهمه شلاق یا اشکنجه یا زندان،نخواهد بود
اینهمه از دسترنج توده ها،دزدیّ و کلاشی
وینهمه فحشا و فقرو ذلت و حرمان، نخواهد بود
این حجاب و سنگسار و اینهمه انسان ستیزی ها
این ستمکاری به زن،وین ظلم بی پایان،نخواهد بود
پاسخ شعر و سرود و عشق ورزیدن به آزادی
دشنه جلاد بی فرهنگ و بی وجدان، نخواهد بود
شیخ فتوی میدهد هر روز بر قتلیّ و کشتاری
شیخ خون آشام و این فتوی و این فرمان، نخواهد بود
مردمی با اینهمه شور وتلاش و جانفشانیها
بیش از این در چنگ شیخ و زاهد نادان، نخواهد بود
کی فرو ریزد بنای ظلم حکام ستم پیشه
انقلابی سرخ گردر پهنه ایران، نخواهد بود؟
کی زهم پاشد اساس نظم استثمار و سرمایه
کارگر را گرقیام و جنبش و عصیان ،نخواهد بود؟
چند روزی گر چه ملا تکیه زد بر تخت سلطانی
این جهان همواره بر کام تبهکاران ،نخواهد بود

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت